source: branches/2.1/language/vi_VN/common.lang.php @ 6418

Revision 6418, 24.8 KB checked in by rvelices, 9 years ago (diff)
  • removed multiple definitions of language keys
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24// Langage informations
25$lang_info['language_name'] = 'Vietnamese';
26$lang_info['country'] = 'Việt Nam';
27$lang_info['direction'] = 'ltr';
28$lang_info['code'] = 'vn';
29$lang_info['zero_plural'] = true;
30
31$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (được đánh giá trên %d lần)';
32$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
33$lang['%d category updated'] = '%d đề mục đã được cập nhật';
34$lang['%d categories updated'] = '%d đề mục đã được cập nhật';
35$lang['%d comment to validate'] = '%d lời bình cần xác nhận';
36$lang['%d comments to validate'] = '%d lời bình cần xác nhận';
37$lang['%d new comment'] = '%d lời bình mới';
38$lang['%d new comments'] = '%d lời bình mới';
39$lang['%d comment'] = '%d lời bình';
40$lang['%d comments'] = '%d lời bình';
41$lang['%d hit'] = '%d lần xem';
42$lang['%d hits'] = '%d lần xem';
43$lang['%d new image'] = '%d hình mới';
44$lang['%d new images'] = '%d hình mới';
45$lang['%d new user'] = '%d thành viên mới';
46$lang['%d new users'] = '%d thành viên mới';
47$lang['%d waiting element'] = '%d chi tiết hình đang chờ';
48$lang['%d waiting elements'] = '%d chi tiết hình đang chờ';
49$lang['About'] = 'Thông tin về Piwgo';
50$lang['All tags'] = 'Tất cả các tags';
51$lang['Any tag'] = 'Tất cả các tag';
52$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Ít nhất một điều khoản nêu trên phải được đáp ứng.';
53$lang['At least one tag must match'] = 'Ít nhất phải có một tag trùng nhau';
54$lang['Author'] = 'Tác giả';
55$lang['Average rate'] = 'Xếp hạng trung bình';
56$lang['Categories'] = 'Đề mục';
57$lang['Category'] = 'Đề mục';
58$lang['Close this window'] = 'Đóng';
59$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Bản RSS feed đầy đủ (gồm hình ảnh và lời bình)';
60$lang['Confirm Password'] = 'Xác nhận lại mật khẩu';
61$lang['Connection settings'] = 'Thiết lập cài đặt';
62$lang['Login'] = 'Đăng nhập';
63$lang['Contact webmaster'] = 'Liên hệ với Quản trị';
64$lang['Create a new account'] = 'Tạo tài khoản mới';
65$lang['Created on'] = 'Khởi tạo vào';
66$lang['Creation date'] = 'Ngày khởi tạo';
67$lang['Current password is wrong'] = 'Mật khởi hiện tại bị sai';
68$lang['Dimensions'] = 'Độ phân giải';
69$lang['Display'] = 'Hiển thị';
70$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Mỗi điều khoản nêu trên phải được đáp ứng.';
71$lang['Email address'] = 'Địa chỉ email';
72$lang['Enter your personnal informations'] = 'Nhập thông tin của bạn';
73$lang['Error sending email'] = 'Lỗi gởi email';
74$lang['File name'] = 'Tên file';
75$lang['File'] = 'Tệp tin';
76$lang['Filesize'] = 'Kích thước file';
77$lang['Filter and display'] = 'Lọc và hiển thị ảnh';
78$lang['Filter'] = 'Lọc';
79$lang['Forgot your password?'] = 'Bạn quên mật khẩu?';
80$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Xem gallery như một khách thăm quan';
81$lang['Help'] = 'Trợ giúp';
82$lang['Identification'] = 'Định danh';
83$lang['Image only RSS feed'] = 'Chỉ hiện hình ảnh trên RSS feed';
84$lang['Keyword'] = 'Từ khoá';
85$lang['Links'] = 'Liên kết';
86$lang['Mail address'] = 'Địa chỉ mail';
87$lang['N/A'] = 'Không có';
88$lang['New on %s'] = 'hình mới ở %s';
89$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'Xác nhận mật khẩu mới không được phản hồi';
90$lang['New password sent by email'] = 'Mật khẩu mới đã được gởi qua email của bạn';
91$lang['No email address'] = 'Không có địa chỉ email';
92$lang['No classic user matches this email address'] = 'Không có thành viên nào có địa chỉ email trùng với email này.';
93$lang['Notification'] = 'Thông báo';
94$lang['Number of items'] = 'Số lượng hình';
95$lang['Original dimensions'] = 'Độ phân giải gốc';
96$lang['Password forgotten'] = 'Quên mật khẩu';
97$lang['Password'] = 'Mật khẩu';
98$lang['Post date'] = 'Ngày gởi hình';
99$lang['Posted on'] = 'Gởi vào';
100$lang['Profile'] = 'Hồ sơ';
101$lang['Quick connect'] = 'Kết nối nhanh';
102$lang['RSS feed'] = 'Bản tin RSS';
103$lang['Rate'] = 'Xếp hạng';
104$lang['Register'] = 'Đăng ký';
105$lang['Registration'] = 'Mục đăng ký';
106$lang['Related tags'] = 'Tag liên quan';
107$lang['Reset'] = 'Làm lại';
108$lang['Retrieve password'] = 'Nhận lại mật khẩu';
109$lang['Search rules'] = 'Điều khoản tìm kiếm';
110$lang['Search tags'] = 'Tag tìm kiếm';
111$lang['Search'] = 'Tìm kiếm';
112$lang['See available tags'] = 'Xem các tag được dùng';
113$lang['Send new password'] = 'Gởi mật khẩu mới';
114$lang['Since'] = 'Từ';
115$lang['Sort by'] = 'Sắp xếp theo';
116$lang['Sort order'] = 'Vị trí sắp xếp';
117$lang['Tag'] = 'Thẻ';
118$lang['Tags'] = 'Thẻ';
119$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bản thông báo RSS feed cung cấp thông báo về tin tức và cập nhật trên trang này bao gồm: hình ảnh mới, đề mục được cập nhật và lời bình mới. Hãy sử dụng trình đọc RSS Feed.';
120$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nguồn cung cấp tin không xác nhận';
121$lang['User comments'] = 'Bình luận của thành viên';
122$lang['Username'] = 'Tên đăng nhập';
123$lang['Visits'] = 'Thăm quan';
124$lang['Webmaster'] = 'Quản trị';
125$lang['Week %d'] = 'Tuần %d';
126$lang['About Piwigo'] = 'Thông tin về Piwigo';
127$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Bạn không được phép truy cập vào trang này';
128$lang['add to caddie'] = 'thêm vào caddie';
129$lang['add this image to your favorites'] = 'thêm hình này vào danh sách ưa thích của mình';
130$lang['Administration'] = 'Điều hành viên';
131$lang['Adviser mode enabled'] = 'Chế độ hỗ trợ được kích hoạt';
132$lang['all'] = 'tất cả';
133$lang['ascending'] = 'từ dưới lên';
134$lang['author(s) : %s'] = 'tác giả: %s';
135$lang['Expand all categories'] = 'Mở rộng các đề mục';
136$lang['posted after %s (%s)'] = 'gởi sau %s (%s)';
137$lang['posted before %s (%s)'] = 'gởi trước %s (%s)';
138$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'gởi vào giữa %s (%s) và %s (%s)';
139$lang['posted on %s'] = 'gởi vào %s';
140$lang['Best rated'] = 'Hình được đánh giá tốt nhất';
141$lang['display best rated items'] = 'hiển thị các hình được đánh giá tốt nhất';
142$lang['caddie'] = 'caddie';
143$lang['Calendar'] = 'Xem hình theo lịch';
144$lang['All'] = 'Tất cả';
145$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'hiển thị mỗi ngày kèm hình ảnh, tháng trên tháng';
146$lang['View'] = 'Xem';
147$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Lịch hằng tháng';
148$lang['chronology_monthly_list'] = 'Danh sách hằng tháng';
149$lang['chronology_weekly_list'] = 'Danh sách hằng tuần';
150$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Click vào đây nếu trình duyệt web không tự động chuyển trang';
151$lang['comment date'] = 'ngày bình luận';
152$lang['Comment'] = 'Bình luận';
153$lang['Your comment has been registered'] = 'Lời bình của bạn đã được đăng ký';
154$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Hệ thống bảo vệ DOS: vui lòng đợi trong giây lát trước khi gởi lời bình khác';
155$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Lời bình của bạn KHÔNG được đăng ký vì nó không đáp ứng được điều khoản xác nhận';
156$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Lời bình của bạn phải được quản trị xác nhận trước khi nó hiển thị trên gallery.';
157$lang['This login is already used by another user'] = 'Tài khoản đã được đăng ký trước đây';
158$lang['Comments'] = 'Lời bình';
159$lang['Add a comment'] = 'Thêm lời bình';
160$lang['created after %s (%s)'] = 'đã tạo sau %s (%s)';
161$lang['created before %s (%s)'] = 'đã tạo trước %s (%s)';
162$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'đã tạo giữa %s (%s) và %s (%s)';
163$lang['created on %s'] = 'đã tạo vào %s';
164$lang['Customize'] = 'Tuỳ chọn';
165$lang['Your Gallery Customization'] = 'Tuỳ chọn cho Gallery của bạn ';
166$lang['day'][0] = 'Chủ Nhật';
167$lang['day'][1] = 'Thứ Hai';
168$lang['day'][2] = 'Thứ Ba';
169$lang['day'][3] = 'Thứ Tư';
170$lang['day'][4] = 'Thứ Năm';
171$lang['day'][5] = 'Thứ Sáu';
172$lang['day'][6] = 'Thứ Bảy';
173$lang['Default'] = 'Mặc định';
174$lang['delete this image from your favorites'] = 'xoá hình này từ danh sách ưa thích của bạn';
175$lang['Delete'] = 'Xoá bỏ';
176$lang['descending'] = 'từ trên xuống';
177$lang['download'] = 'tải về';
178$lang['download this file'] = 'tải về file này';
179$lang['edit'] = 'biên tập';
180$lang['wrong date'] = 'sai ngày tháng';
181$lang['excluded'] = 'bao gồm';
182$lang['My favorites'] = 'Mục ưa thích của tôi';
183$lang['display my favorites pictures'] = 'hiển thị những hình ưa thích của tôi';
184$lang['Favorites'] = 'Danh sách ưa thích';
185$lang['First'] = 'Đầu tiên';
186$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Gallery đã tạm khoá để bảo trì định kỳ. Mời bạn ghé lại sau.';
187$lang['Page generated in'] = 'Trang được tạo trong vòng';
188$lang['guest'] = 'khách';
189$lang['Hello'] = 'Xin chào';
190$lang['available for administrators only'] = 'chỉ dành cho Quản trị';
191$lang['shows images at the root of this category'] = 'hiện hình này ở phía trên của đề mục';
192$lang['See last users comments'] = 'Xem bình luận gần nhất';
193$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'tuỳ chọn giao diện hiển thị của gallery';
194$lang['search'] = 'tìm kiếm';
195$lang['Home'] = 'Trang chủ';
196$lang['Identification'] = 'Định danh';
197$lang['in this category'] = 'trong mục này';
198$lang['in %d sub-category'] = 'trong %d mục nhỏ';
199$lang['in %d sub-categories'] = 'trong %d các mục nhỏ';
200$lang['included'] = 'bao gồm';
201$lang['Invalid password!'] = 'Sai mật khẩu!';
202$lang['Language']='Ngôn ngữ';
203$lang['last %d days'] = '%d ngày cuối';
204$lang['Last'] = 'Cuối';
205$lang['Logout'] = 'Thoát';
206$lang['E-mail address'] = 'Địa chỉ email';
207$lang['obligatory'] = 'Phần bắt buộc';
208$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Chiều cao tối đa của hình';
209$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Chiều cao tối đa của hình phải trên 50 pixel';
210$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Chiều rộng tối đa của hình';
211$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Chiều rộng tối đa của hình phải trên 50 pixel';
212$lang['display a calendar by creation date'] = 'hiển thị lịch theo ngày gởi hình';
213$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'hiển thị mọi thành phần có trong tất cả mục nhỏ';
214$lang['return to normal view mode'] = 'chuyện lại chế độ xem hình bình thường';
215$lang['display a calendar by posted date'] = 'hiển thị lịch theo ngày gởi hình';
216$lang['month'][10] = 'Tháng Mười';
217$lang['month'][11] = 'Tháng Mười Một';
218$lang['month'][12] = 'Tháng Mười Hai';
219$lang['month'][1] = 'Tháng Giêng';
220$lang['month'][2] = 'Tháng Hai';
221$lang['month'][3] = 'Tháng Ba';
222$lang['month'][4] = 'Tháng Tư';
223$lang['month'][5] = 'Tháng Năm';
224$lang['month'][6] = 'Tháng Sáu';
225$lang['month'][7] = 'Tháng Bảy';
226$lang['month'][8] = 'Tháng Tám';
227$lang['month'][9] = 'Tháng Chín';
228$lang['Most visited'] = 'Hình được xem nhiều nhất';
229$lang['display most visited pictures'] = 'hiển thị những hình được xem nhiều nhất';
230$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'Số hình mỗi hàng phải là đại lượng vô hướng không rỗng';
231$lang['Number of images per row'] = 'Số hình trên mỗi hàng';
232$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'Số hàng mỗi trang phải là đại lượng vô hướng không rỗng';
233$lang['Number of rows per page'] = 'Số hàng trên mỗi trang';
234$lang['Unknown identifier'] = 'Định danh không xác định';
235$lang['New password'] = 'Mật khẩu mới';
236$lang['Rate this picture'] = 'Đánh giá hình này';
237$lang['Next'] = 'Tiếp theo';
238$lang['no rate'] = 'không có đánh giá';
239$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Thành phần được gởi trong vòng %d ngày cuối.';
240$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Các thành phần được gởi trong %d ngày cuối.';
241$lang['password updated'] = 'mật khẩu đã được cập nhật';
242$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Chu kỳ gần đây phải có giá trị là số nguyên dương';
243/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['picture'] = 'hình ảnh';
244$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Click lên hình để xem ở định dạng cao';
245$lang['Show file metadata'] = 'Hiển thị metadata của hình';
246$lang['Powered by'] = 'Sản phẩm của';
247$lang['Preferences'] = 'Tuỳ chọn thêm';
248$lang['Previous'] = 'Trước';
249$lang['Random pictures'] = 'Hình ngẫu nhiên';
250$lang['display a set of random pictures'] = 'hiển thị một bộ các hình ngẫu nhiên';
251$lang['Recent categories'] = 'Các đề mục gần đây';
252$lang['display recently updated categories'] = 'hiển thị các đề mục gần đây';
253$lang['Recent period'] = 'Chu kỳ gần đây';
254$lang['Recent pictures'] = 'Các hình gần đây';
255$lang['display most recent pictures'] = 'hiển thị các hình gần đây nhất';
256$lang['Redirection...'] = 'Chuyển trang...';
257$lang['Please, enter a login'] = 'Vui lòng nhập tên tài khoản';
258$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'tên tài khoản không được có ký tự trắng sau cùng';
259$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'tên tài khoản không được có ký tự trắng đầu tiên';
260$lang['this login is already used'] = 'tài khoản này đã được đăng ký trước đó';
261$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'địa chỉ email phải có dạng xxx@yyy.eee (ví dụ : jack@altern.org)';
262$lang['please enter your password again'] = 'vui lòng nhập lại mật khẩu';
263$lang['Auto login'] = 'Tự động đăng nhập';
264$lang['remove this tag from the list'] = 'bỏ tag này khỏi danh sách';
265$lang['representative'] = 'đại diện';
266$lang['return to homepage'] = 'trở lại trang chủ';
267$lang['Search for Author'] = 'Tìm kiếm theo tác giả';
268$lang['Search in Categories'] = 'Tìm kiếm trong các đề mục';
269$lang['Search by Date'] = 'Tìm kiếm theo ngày tháng';
270$lang['Date'] = 'Ngày tháng';
271$lang['End-Date'] = 'Ngày kết thúc';
272$lang['Kind of date'] = 'Kiểu ngày tháng';
273$lang['Search for words'] = 'Tìm kiếm theo từ';
274$lang['Search for all terms'] = 'Tìm kiếm tất cả các mục ';
275$lang['Search for any terms'] = 'Tìm kiếm mọi mục';
276$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Truy vấn xác định. Không có từ khoá nào được nhập';
277$lang['Search Options'] = 'Tuỳ chọn tìm kiếm';
278$lang['Search results'] = 'Kết quả tìm kiếm';
279$lang['Search in subcategories'] = 'Tìm kiếm trong các mục nhỏ';
280$lang['searched words : %s'] = 'những từ khoá được tìm kiếm : %s';
281$lang['Contact'] = 'Liên hệ';
282$lang['set as category representative'] = 'đặt như là một đề mục đại diện';
283$lang['Show number of comments'] = 'Hiện số lần hình luận';
284$lang['Show number of hits'] = 'Hiện số lần xem';
285$lang['slideshow'] = 'trình chiéu';
286$lang['stop the slideshow'] = 'dừng trình chiếu';
287$lang['Specials'] = 'Đặc biệt';
288$lang['SQL queries in'] = 'Truy vấn SQL trong';
289$lang['display only recently posted images'] = 'chỉ hiển thị những hình vừa được gởi';
290$lang['return to the display of all images'] = 'trở lại hiển thị tất cả các hình';
291$lang['the beginning'] = 'bắt đầu';
292$lang['Interface theme'] = 'Giao diện';
293$lang['Thumbnails'] = 'Hình nhỏ';
294$lang['Menu'] = 'Trình đơn';
295$lang['A comment on your site'] = 'Một lời bình trên trang của bạn';
296$lang['today'] = 'hôm nay';
297$lang['Update your rating'] = 'Cập nhật xếp hạng của bạn';
298$lang['wrong filename'] = 'Sai tên';
299$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'Cỡ file của hình không được vượt quá : ';
300$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'Định dạng hình phải là jpg, gif hoặc png';
301$lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'Chiều cao của hình không được vượt quá : ';
302$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Tuỳ chọn thêm, nhưng nên có: bạn nên chọn thêm một hình nhu nhỏ của ';
303$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'Chiều rộng của hình không được vượt quá : ';
304$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'Không thể gởi hình lên máy chủ';
305$lang['the username must be given'] = 'Phải có tên của thành viên';
306$lang['A picture\'s name already used'] = 'Tên hình đã được đặt trước đó';
307$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Bạn phải chọn định dạng của hình';
308$lang['Name of the picture'] = 'Tên hình';
309$lang['Upload a picture'] = 'Gởi hình';
310$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = 'Hình gởi xong, Quản trị sẽ xác nhận trước khi đưa hình của bạn lên gallery';
311$lang['Upload a picture'] = 'Gởi hình';
312$lang['useful when password forgotten'] = 'có ích khi bị mất mật khẩu';
313$lang['Quick search'] = 'Tìm kiếm nhanh';
314$lang['Connected user: %s'] = 'Thành viên kết nối: %s';
315$lang['IP: %s'] = 'Địa chỉ IP: %s';
316$lang['Browser: %s'] = 'Trình duyệt: %s';
317$lang['Author: %s'] = 'Tác giả: %s';
318$lang['Comment: %s'] = 'Bình luận: %s';
319$lang['Comment by %s'] = 'Bình luận bởi %s';
320$lang['User: %s'] = 'Tài khoản: %s';
321$lang['Email: %s'] = 'Địa chỉ email: %s';
322$lang['Admin: %s'] = 'Quản trị: %s';
323$lang['Registration of %s'] = 'Mục đăng ký của %s';
324$lang['Category: %s'] = 'Đề mục: %s';
325$lang['Picture name: %s'] = 'Tên hình: %s';
326$lang['Creation date: %s'] = 'Ngày gởi: %s';
327$lang['Waiting page: %s'] = 'Trang đợi: %s';
328$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Hình được gởi bởi %s';
329// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
330$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Status xấu đối với thành viên đăng thuộc nhóm "khách", sử dụng status mặc định. Thông báo ngay cho Quản trị';
331// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0)
332$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Quản trị viên và thành viên đặc biệt không thể sử dụng cách này';
333$lang['a user use already this mail address'] = 'đã có thành viên sử dụng địa chỉ email này';
334$lang['Category results for'] = 'Kết quả đề mục cho';
335$lang['Tag results for'] = 'Kết quả tag cho';
336$lang['from %s to %s'] = 'từ %s đến %s';
337$lang['Play of slideshow'] = 'Bật trình chiếu';
338$lang['Pause of slideshow'] = 'Tạm dừng trình chiếu';
339$lang['Repeat the slideshow'] = 'Lặp lại trình chiếu';
340$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Không lặp lại trình chiếu';
341$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Giảm diaporama speed';
342$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Tăng diaporama speed';
343$lang['Submit'] = 'Đăng ký';
344$lang['Yes'] = 'Có';
345$lang['No'] = 'Không';
346$lang['%d image']='%d hình';
347$lang['%d images']='%d hình';
348$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d hình được liên kết với tag hiện tại';
349$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d hình được liên kết với tag hiện tại';
350$lang['See images linked to this tag only'] = 'Chỉ xem những hình liên kết với tag này';
351$lang['images posted during the last %d days'] = 'hình được gởi trong vòng %d ngày cuối';
352$lang['Choose an image'] = 'Chọn một tấm hình bạn cần gởi, sau khi gởi xong, bạn có thể gởi thêm một hình thu nhỏ của hình vừa gởi hoặc tiếp tục gởi hình khác. Hình thu nhỏ sẽ được hệ thống tự động tạo ra sau khi được quản trị viên xác nhận.';
353$lang['Piwigo Help'] = 'Trợ giúp của Piwigo';
354$lang['Rank'] = 'Hạng';
355$lang['group by letters'] = 'phân nhóm theo ký tự';
356$lang['letters'] = 'ký tự';
357$lang['cloud'] = 'mây';
358$lang['Reset to default values'] = 'Thiết lập lại giá trị mặc định';
359// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
360$lang['delete all images from your favorites'] = 'xoá tất cả hình từ danh sách ưa thích';
361$lang['Sent by'] = 'Được gởi bởi';
362$lang['Are you sure?'] = 'Bạn có chắc không?';
363$lang['delete this comment'] = 'xóa bỏ lời bình này';
364$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies đã bị chặn lại hoặc không được trình duyệt web trên  máy bạn hỗ trợ. Bạn phải mở cookie để tiếp tục.';
365$lang['Some info about this picture'] = 'Thông tin về hình ảnh';
366$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Thêm một số thông tin kỹ thuật về hình ảnh';
367$lang['edit this comment'] = 'biên tập lại lời bình này';
368$lang['Edit a comment'] = 'Biên tập một lời bình';
369$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Lời bình này yêu cầu sự xác nhận';
370$lang['Welcome'] = 'Xin chào';
371$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Chào mừng bạn đến gallery Piwigo trực tuyến của mình!';
372$lang['... or browse your empty gallery'] = '... hoặc duyệt gallery chưa có hình của bạn';
373$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... hoặc vui lòng vô hiệu hóa thông điệp này, tôi tự tìm cách giải quyết riêng';
374$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Xin chào %s, gallery Piwigo của bạn hiện tại vẫn chưa có tấm hình nào!';
375$lang['I want to add photos'] = 'Tôi muốn thêm hình vào gallery';
376$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Quản lý lời bình của thành viên này: %s';
377$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Còn thiếu địa chỉ email. Vui lòng cho biết một địa chỉ email.';
378$lang['This author modified following comment:'] = 'Tác giả này đã soạn lại lời bình sau:';
379$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tác giả này đã xóa bỏ lời bình có ID là %d';
380$lang['validate this comment'] = 'xác nhận lời bình này';
381?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.