source: extensions/Crop_Image/language/bg_BG/description.txt @ 23019

Revision 23019, 279 bytes checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[crop_image] Add bg_BG, thanks to : turnokopa

  • Property svn:executable set to *
  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1Позволява Преоразмеряване на снимки вече качени в галерията , основни параметри. Невъзможно е възстановяването на оригинала, само при повторно качване.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.