source: extensions/EasyCaptcha/language/ca_ES/plugin.lang.php @ 27873

Revision 27873, 2.6 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[easy_captcha] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

Line 
1<?php
2$lang['Activate on'] = 'Activa a';
3$lang['Preview'] = 'Previsualització';
4$lang['Register form'] = 'Formulari de registre';
5$lang['Album comments'] = 'Comentaris de l\'àlbum';
6$lang['Comments action'] = 'Acció dels comentaris';
7$lang['Guestbook'] = 'Llibre de visites';
8$lang['Moderate'] = 'Moderat';
9$lang['Picture comments'] = 'Comentaris de la imatge';
10$lang['You are player X, click on the right case to complete the line.'] = 'Sou el jugador X, cliqueu sobre el cas correcte per completar la línia.';
11$lang['Tic-tac-toe minigame'] = 'Minijoc Tic-Tac-toe';
12$lang['Tic-tac-toe options'] = 'Opcions Tic-Tac-toe';
13$lang['To verify you are a human, please place the <b>%s</b> in the most right box bellow.'] = 'Per verificar que vostè es una persona humana, si us plau arrastreu la <b>%s</b> en el lloc més correcte.';
14$lang['This challenge requires that JavaScript is enabled on the visitor browser. About 1% of Internet users have Javascript disabled.'] = 'Aquest repte requereix que la funcionalitat de JavaScript estigui activada en els navegadors dels visitants. Vora d\'un 1% dels usuaris tenen la funcionalitat JavaScript desactivada.';
15$lang['Pleaser answer'] = 'Si us plau contesteu';
16$lang['Drop'] = 'Arrastra';
17$lang['Drag & drop options'] = 'Opcions de \'clica i arrastra\'';
18$lang['Image drag & drop'] = 'Imatge clica i arrastra';
19$lang['Invalid color code <i>%s</i>'] = 'Color <i>%s</i> no vàlid';
20$lang['Challenge'] = 'Repte';
21$lang['Background'] = 'Fons';
22$lang['Border'] = 'Vora';
23$lang['Contact form'] = 'Formulari de contacte';
24$lang['Image border'] = 'Vora de la imatge';
25$lang['You must activate JavaScript in your browser in order to be able to add a comment, sorry for the inconvenience.'] = 'Heu d\'activar la funcionalitat de JavaScript en el vostre navegador per poder permetre afegir comentaris. Perdoneu els inconvenients.';
26$lang['Colors'] = 'Colors';
27$lang['Image'] = 'Imatge';
28$lang['Image size'] = 'Mida de la imatge';
29$lang['Invalid answer'] = 'Resposta incorrecta';
30$lang['Marks'] = 'Marques';
31$lang['Number of images'] = 'Número d\'imatges';
32$lang['Random'] = 'Aleatori';
33$lang['Text'] = 'Texte';
34$lang['Theme'] = 'Tema';
35$lang['Nowhere'] = 'Enlloc';
36$lang['We detected that Crypto Captcha plugin is available on your gallery. Both plugins can be used at the same time, but you should not under any circumstances activate both of them on the same page.'] = 'Hem detectat que a la vostra galeria està disponible el connector Crypto Captcha. Tots dos connectors es poden utilitzar al mateix temps, però no els podeu actvar junts a la mateixa pàgina.';
37$lang['Drop border'] = 'Arrastra vora';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.