source: extensions/Evil_Blog/blog.php @ 19304

Revision 19304, 3.3 KB checked in by EvilKant, 7 years ago (diff)
Line 
1<?php
2// Chech whether we are indeed included by Piwigo.
3if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
4
5                $post_per_page = $page['evil_blog']['posts_per_page'];
6                //óçíàåì êîëè÷åñòâî çàïèñåé â áëîãå
7                $row = pwg_db_fetch_assoc(pwg_query("SELECT COUNT(*) FROM `".Evil_Blog_Table."`"));
8
9                if ($row["COUNT(*)"] % $post_per_page != 0) {
10                        $pages = floor($row["COUNT(*)"] / $post_per_page)+1;
11                        } else {$pages = floor($row["COUNT(*)"] / $post_per_page);}
12                if ((empty($tokens[1])) or ($tokens[1]<=1)) {
13                        $number = 0;
14                        $npage = 1;
15                        } else {
16                                $npage = $tokens[1];
17                                if ($npage<=$pages) {
18                                        $number=($npage-1)*$post_per_page;
19                                        } else {
20                                        $number=($pages-1)*$post_per_page;
21                                        $npage=$pages;
22                                        }
23                        }
24       
25                $query =        "SELECT id, UNIX_TIMESTAMP(date) AS date, header, text
26                                        FROM `".Evil_Blog_Table."`
27                                        WHERE 1
28                                        ORDER BY `date` DESC
29                                        LIMIT ".$number.",".$post_per_page;
30                $result = pwg_query($query);
31                $qwe = 0;
32                while ($row = pwg_db_fetch_assoc($result)) {//áîëåå âìåíÿåìàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòà èç áàçû, íóæíî äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû SMARTY
33                        $row1[$qwe] = $row;
34                        $row1[$qwe]['date'] = date($page['evil_blog']['date_format'], $row['date']); 
35                        if($ExDesc['state'] == 'active') {
36                                $row1[$qwe]['text'] = get_extended_desc($row['text']);
37                                $row1[$qwe]['header'] = get_user_language_desc($row['header']);
38                                }
39                        $qwe++;
40                        }
41                if (!empty($row1)) {
42                        $template->assign('row', $row1);
43                        }
44                $template->assign('npage', $npage);
45                $template->assign('pages', $pages);
46                for ($it=1; $it<=$pages; $it++) {
47                        $pagi[$it] = $it;
48                        }
49                if (!empty($pagi)) { 
50                        $template->assign('pagi', $pagi);
51                        }
52                //îïðåäåëÿåì çàãîëîâîê
53                if ((($page['evil_blog']['show_on_main_page']) or ($page['evil_blog']['show_on_category_page'])) and ($tokens[0]!='blog')) {
54                        $place = 'PLUGIN_INDEX_CONTENT_BEFORE';
55                        $template->assign('TITLE', 
56                                '<div id="content" class="content contentWithMenu"><div class="titrePage"><h2>'.$page['evil_blog']['blog_name'].
57                                '<a id="blog_rss_icon" href="'.get_gallery_home_url().'?/blog/feed" title="'.l10n("Notification").'"><img src="'.get_gallery_home_url().'plugins/Evil_Blog/RSS.png"></a></h2></div>');
58                        $template->assign('TITLE_END', '</div>');
59                        }else{//õëåáíûå êðîøêè
60                        $place = 'PLUGIN_INDEX_CONTENT_END';
61                        $page['title'] = 
62                                '<a href="'.get_gallery_home_url().'">'.l10n('Home').'</a>'.$conf['level_separator'].$page['evil_blog']['blog_name'].
63                                '<a id="blog_rss_icon" href="'.get_gallery_home_url().'?/blog/feed" title="'.l10n("Notification").'"><img src="'.get_gallery_home_url().'plugins/Evil_Blog/RSS.png"></a>';
64                        $template->assign('TITLE_END', ' ');
65                        }
66                //îòñûëàåì â ÑÌÀÐÒÈ íàñòðîéêè âíåøíåãî âèäà
67                $template->assign('show_number', $page['evil_blog']['show_number']);
68                $template->assign('show_date', $page['evil_blog']['show_date']);
69                $template->assign('show_on_main_page', $page['evil_blog']['show_on_main_page']);
70               
71                //îïðåäåëÿåì àäðåñ øàáëîíà ïëàãèíà
72                $template->set_template_dir(Evil_Blog_PATH);
73                $template->set_filename('blog', 'blog.tpl');
74                //ïîäêëþ÷åíèå ñòèëÿ
75                $template->func_combine_css(array('path' => Evil_Blog_PATH.'posts.css',));
76               
77                //îáúÿâëÿåì ãäå êîíêðåòíî íà ñòðàíèöå äîëæåí âûâåñòèñü íàø øàáëîí ïëàãèíà. Âñÿ ñóòü â 'PLUGIN_INDEX_CONTENT_BEFORE'.
78                $template->concat($place,  $template->parse('blog', true));
79?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.