source: extensions/Evil_Blog/manage.inc.php @ 17932

Revision 17932, 3.0 KB checked in by EvilKant, 7 years ago (diff)
Line 
1<?php
2// Chech whether we are indeed included by Piwigo.
3if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
4
5// Fetch the template.
6global $template, $conf, $page;
7       
8        if (isset($_POST['submit_post'])) {//äîáàâëåíèå ïîñòà // write new post in db
9                $result = pwg_query("insert into ".Evil_Blog_Table." values (NULL, NOW() , '". $_POST['post_header']."', '".$_POST['post_textarea']."')");
10                array_push($page['infos'], l10n('post_is_saved'));
11                }
12               
13        if (!empty($_POST['del']))      {//óäàëåíèå ïîñòà // deleting post from db
14                $result = pwg_query("DELETE FROM ".Evil_Blog_Table." WHERE ".Evil_Blog_Table.".id = ".$_POST['del']." LIMIT 1");
15                array_push($page['infos'], l10n('post_is_deleted'));
16                }
17
18        if (!empty($_POST['edit_post_id'])) {
19                $result = pwg_query("UPDATE ".Evil_Blog_Table."
20                SET ".Evil_Blog_Table.".header='".$_POST['edit_post_header']."',
21                        ".Evil_Blog_Table.".text='".$_POST['edit_post_text']."'
22                WHERE ".Evil_Blog_Table.".id='".$_POST['edit_post_id']."' LIMIT 1");
23                array_push($page['infos'], l10n('post_modified'));
24                }
25               
26        $eb_conf = @unserialize($conf['evil_blog']);   
27        $post_per_page = $eb_conf['posts_per_page'];
28       
29                $row = pwg_db_fetch_assoc(pwg_query("SELECT COUNT(*) FROM `".Evil_Blog_Table."`"));;   
30               
31                //$pages - number of pages in all blog
32                //$npage - page on which we look
33                if ($row["COUNT(*)"] % $post_per_page != 0) {
34                        $pages = floor($row["COUNT(*)"] / $post_per_page)+1;
35                        } else {$pages = floor($row["COUNT(*)"] / $post_per_page);}
36                if ((empty($_POST['npage'])) or ($_POST['npage']<=1)) {
37                        $number = 0;
38                        $npage = 1;
39                        } else {
40                                $npage = $_POST['npage'];
41                                if ($npage<=$pages) {
42                                        $number=($npage-1)*$post_per_page;
43                                        } else {
44                                        $number=($pages-1)*$post_per_page;
45                                        $npage=$pages;
46                                        }
47                        }
48       
49                $query =        "SELECT *
50                                        FROM `".Evil_Blog_Table."`
51                                        WHERE 1
52                                        ORDER BY `date` DESC
53                                        LIMIT ".$number.",".$post_per_page;
54                $result = pwg_query($query);
55                $qwe = 0;
56                while ($row = pwg_db_fetch_assoc($result)) {//áîëåå âìåíÿåìàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòà èç áàçû, íóæíî äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû SMARTY
57                        $row1[$qwe] = $row;
58                        $qwe++;
59                        }
60                if (!empty($row1)) {
61                        $template->assign('row', $row1);
62                        }
63                $template->assign('npage', $npage);
64                $template->assign('pages', $pages);
65                for ($it=1; $it<=$pages; $it++) {//ñîçäàíèå ìàññèâà ñ íîìåðàìè ñòðàíèö //create array with numbers of pages
66                        $pagi[$it] = $it;
67                        }
68                if (!empty($pagi)) { 
69                        $template->assign('pagi', $pagi);
70                        }
71                $template->assign('blog_name', $eb_conf['blog_name']); 
72                       
73                //âêëþ÷àåì FCKeditor
74                $FCKEA = pwg_db_fetch_assoc(pwg_query("SELECT state FROM " . PLUGINS_TABLE . " WHERE id = 'FCKEditor';"));
75                if($FCKEA['state'] == 'active') set_fckeditor_instance($areas='post_textarea', $toolbar='Full', $width='900px', $height='200px');
76                       
77$template->set_filenames( array('plugin_admin_content' => dirname(__FILE__).'/manage.tpl') );
78$template->assign_var_from_handle( 'ADMIN_CONTENT', 'plugin_admin_content');
79
80?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.