source: extensions/ExtendedDescription/language/ca_ES/help.html @ 16172

Revision 16172, 5.6 KB checked in by mistic100, 7 years ago (diff)

-help buttons added with a prefilter, update for 2.4
-update fr and en help files (only)

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<div style="text-align:left;">
2<h2>Extended Description (Descripci&oacute; ampliada)</h2>
3
4<h3>Descripcions multiling&uuml;es</h3>
5
6<p>Las descripciones multiling&uuml;es es col&middot;loquen entre les etiquetes [lang=xx] i [/lang], O xx &eacute;s el c&oacute;di de l'idioma (per exemple ca, fr, en, es, it, de...)
7Existeixen tamb&eacute; 2 etiquetes especials: [lang=default] i [lang=all]</p>
8
9<ul>
10  <li><b>Exemple d'utilitzaci&oacute;:</b>:<br>
11  <br>
12<code>[lang=default] Descripci&oacute; predeterminada [/lang]<br>
13[lang=ca] Descripci&oacute; en catal&agrave; [/lang]<br>
14[lang=fr] Descripci&oacute;n ello francais [/lang]<br>
15[lang=it] Descripci&oacute;n en italiano [/lang]</code>
16</li>
17</ul>
18
19<p>La descripci&oacute; predeterminada s'utilitza si la descripci&oacute; no est&agrave; disponible en l'idioma que l'usuari ha seleccionat.
20Si [lang=default] no existeix, tot el que estigui situat entre les etiquetes d'idioma estar&agrave; considerat como a descripci&oacute;n predeterminada.</p>
21
22<p><u>Etiqueta especial  <i>all</i></u>: Tot el que estigui situat entre les etiquetes [lang=all] i [/lang] ser&agrave; incl&ograve;s en la descripci&oacute;, sigui quin sigui l'idioma de l'usuari.
23Aix&ograve; &eacute;s especialment pr&agrave;ctic per a incloure codi html o javascript en una descripci&oacute;.</p>
24
25
26<h3>Descripcions extenses</h3>
27
28<p>Les etiquetes de descripci&oacute; extensa permeten tindre una descripci&oacute; redu&iuml;da per a la presentaci&oacute; d'un &agrave;lbum, una descripci&oacute; extensa per  la descripcio que s'exibeix sobre la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum, o dos descripcions diferents sobre la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum.</p>
29
30<p>L'etiqueta &lt;!--more--&gt; permet afegir text a la descripci&oacute; redu&iuml;da.<br>
31L'etiqueta &lt;!--complete--&gt; permet a l'usuari tenir 2 descripcions diferents.<br>
32L'etiqueta &lt;!--up-down--&gt; permet a l'usuari posar una descripci&oacute; per sota i una altra per sobre.</p>
33
34<ul>
35  <li><b>Etiqueta &lt;!--more--&gt;</b></li>
36</ul>
37<code>Descripci&oacute; reducida &lt;!--more--&gt; Descripci&oacute;n detallada</code>
38<p>Nom&eacute;s la descripci&oacute; breu es mostra fora de l'&agrave;lbum. A la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum, veur&agrave;s la descripci&oacute; curta + descripci&oacute; llarga.</p>
39
40<ul>
41  <li><b>Etiqueta &lt;!--complete--&gt;</b></li>
42</ul>
43<code>Descripci&oacute; reducida &lt;!--more--&gt; Descripci&oacute;n detallada</code>
44<p>Nom&eacute;s la descripci&oacute; de la part superior es mostra fora de l'&agrave;lbum. A la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum, la descripci&oacute; de la part superior es mostra per sobre de les miniatures, la descripci&oacute; de la part inferior es mostra sota de les miniatures.</p>
45
46<ul>
47  <li><b>Etiqueta &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
48</ul>
49<code>descripci&oacute;n alta &lt;!--up-down--&gt; descripci&oacute;n baja</code>
50<p>Nom&eacute;s la descripci&oacute; de la part superior es mostra fora de l'&agrave;lbum. A la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum, la descripci&oacute; de la part superior es mostra per sobre de les miniatures, la descripci&oacute; de la part inferior es mostra sota de les miniatures.</p>
51
52<h3>Insertar un &agrave;lbum o una imatge</h3>
53
54<ul>
55  <li><b>Etiqueta [cat=xx]</b></li>
56</ul>
57<p>Aquesta etiqueta permet insertar un &agrave;lbum en la descripci&oacute;n, on xx &eacute;s l'&agrave;lbum identificador</p>
58
59<ul>
60  <li><b>Etiqueta [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
61</ul>
62<p>Aquesta etiqueta permet insertar una imatge en la descripci&oacute;, amb:<br><br>
63- xx L'identificador de la imatge; &Eacute;s possible afegir l'identificador de l'&agrave;lbum al costat de l'identificador de la imatge: <code>xx.ccc</code>.
64<br>
65- yyyy (opcional): Pot prendre qualsevol valor entre {left, right}.</p>
66- Nom (opcional): Pot prendre qualsevol valor entre {left, titleName}. Si est&agrave; etiquetat amb el valor <i>name</i>, el nom de la imatge es visualitza sota la miniatura. Amb <i>titleName</i> el nom de la imatge s'informa a l'etiqueta <i>&lt;title&gt;</i> de la imatge.</p>
67
68<h3>Ocultar un &agrave;lbum</h3>
69
70<p>Utilitzar la etiqueta <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> en el nom de l'&agrave;lbum:<br>
71<br>
72- No es mostrar&agrave; en l'&agrave;lbum pare (el seu nivell superior directe)<br>
73- Segueix sent visible al men&uacute; &Agrave;lbums</p>
74
75<h3>Ocultar un &agrave;lbum en el men&uacute;</h3>
76
77<p>Utilitzar l'etiqueta <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> en el nom de l'&agrave;lbum:<br>
78<br>
79- No es mostrar&agrave; en l'&agrave;lbum pare (el seu nivell superior directe)<br>
80- Segueix sent visible al men&uacute; &Agrave;lbums</p>
81
82<h3>Ocultar una imatge</h3>
83
84<p>Utilitzar l'etiqueta <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> en el nom de la imatge:<br>
85<br>
86- No es mostrar&agrave; a la p&agrave;gina de miniatures<br>
87- Continua sent visible a l'interior de l'&agrave;lbum</p>
88
89<h3>&Agrave;lbum redirigit</h3>
90
91<ul>
92<li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
93</ul>
94<p>Afegir la seg&uuml;ent etiqueta en la descripci&oacute; de l'&agrave;lbum per redirigir-lo a una URL determinada.</p>
95
96<ul>
97<li><b>[redirect img=xx]</b></li>
98</ul>
99<p>Redirigir a una imatge de la galeria indicada on <code>xx</code> &eacute;s l'identificador de la imatge. Es pot afegir l'identificador junt a la imatge: <code>xx.ccc</code>.</p>
100
101<ul>
102<li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
103</ul>
104<p>Redirigeis a un &agrave;lbum de la galeria (substitueix xx per un &agrave;lbum).</p>
105
106<ul>
107<li><b>[redirect search=xx]</b></li>
108</ul>
109<p>Redirigeix a una p&agrave;gina de cerca de la galeria (substitueix xx per l'identificador de cerca)'.</p>
110</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.