source: extensions/Register_FluxBB/trunk/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 9046

Revision 9046, 13.4 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - Register_FluxBB - add lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2$lang['Tab_Info'] = 'Instrukcijas';
3$lang['Tab_Manage'] = '1.solis : Spraudņa konfigurēšana';
4$lang['Tab_Migration'] = '2.solis : Konta pārvietošana';
5$lang['Tab_Synchro'] = 'Profilakse: Kontu atkārtota sinhronizēšana';
6
7$lang['Title'] = 'Reģistrēt FluxBB';
8
9$lang['Config_Title'] = 'Spraudņa iestatīšana';
10$lang['Config_Disclaimer'] = '
11  Pārbaudiet FluxBB instalācijas iestatījumus un, ja nepieciešams, veiciet korekcijas.<br>
12  Ja vajadzīgs, izmainiet spraudņa darbību pēc saviem ieskatiem.';
13$lang['Prefix'] = 'FluxBB Prefiksa tabulas :';
14$lang['Guest'] = 'FluxBB Vieslietotāja lietotājvārds.';
15$lang['Details'] = 'Detalizācijas līmenis ziņojumos par veiktajām darbībām.';
16$lang['Details_true'] = ' --&gt; Skatīt visas darbību rezultātu detaļas.';
17$lang['Details_false'] = ' --&gt; Rāda tik daudz darbību rezultātu detaļas';
18$lang['Del_Pt'] = 'Tēmu un ziņojumu dzēšana, lietotāja dzēšanas gadījumā.';
19$lang['Del_Pt_true'] = ' --&gt; Dzēst visu';
20$lang['Del_Pt_false'] = ' --&gt; Nedzēst tēmas un ziņojumus';
21$lang['Confirm'] = 'Dzēst apstiprinājumu par administrācijas darbību pārbaudi.';
22$lang['Confirm_true'] = ' --&gt; Dzēst apstiprinājumu';
23$lang['Confirm_false'] = ' --&gt; Pirms pārbaudes darbībām apstiprinājums obligāts';
24
25$lang['save_config'] ='Iestatījumi saglabāti';
26
27$lang['Audit_Btn'] = 'Pārbaude';
28$lang['Sync_Btn'] = 'Sinhronizācija';
29$lang['Sync_Title'] = 'Sinhronizēt Piwigo un FluxBB kontus';
30$lang['Sync_Text'] = '
31  <div class="warning">Jūs jau lietojāt spraudni, lai saistītu Jūsu Piwigo (spraudņa jauninājums) un/vai Jūsu FluxBB forums nav bez lietotājiem!</div>
32  <br> - Tas nozīmē, ka lietotāji pieder jūsu forumam.<br><br>
33  - Sinhronizācija, salīdzinot lietotājvārdus, paroles (šifrētas) un viņu e-pasta adrešu abas tabulas [PrefixPWG]_user un [PrefixFluxBB]_user, konstatēja datu esamību. <br>
34  - Tad jāatjaunina atbilstību tabula, kā arī katra konta (Piwigo un FluxBB) paroli un e-pasta adreses, izņemot Piwigo Viesa un FluxBB Anonīmo kontu.<br>
35  - Visbeidzot jānosaka pamestie konti, kas eksiste tikai vienā no 2 ###_user tables (lietotājtabulām).<br>
36  <br>
37  Operācijas beigās veic pārbaudi vai FluxBB nav dubultu lietotāju. Ja tā ir, dzeš vecāko (sakārto FluxBB lietotājus pēc to reģistrēšanas datuma).<br>';
38$lang['Sync_Check_Dup'] = '<b>Analizē Piwigo un FluxBB lietotāju kontu tabulas, lai kontrolētu dubultnieku esamību</b>';
39$lang['Advise_Check_Dup'] = '<b>Neiespējami turpināt sinhronizāciju, ja Piwigo vai FluxBB lietotāju kontos ir dubultnieki.</b>';
40$lang['Sync_Link_Break'] = '<b>Analizē, vai pastāv labojamas saites starp Piwigo un FluxBB kontiem</b>';
41$lang['Sync_Link_Bad'] = '<b>Sliktas sadarbības starp Piwigo un FluxBB kontiem analīze</b>';
42$lang['Sync_DataUser'] = '<b>Piwigo un FluxBB kontu savstarpējo paroļu un e-pasta adrešu analīze</b>';
43$lang['Sync_PWG2FluxBB'] = '<b>Piwigo eksistējošo un FluxBB neeksistējošo kontu analīze</b>';
44$lang['Sync_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB eksistējošo un Piwigo neeksistējošo kontu analīze</b>';
45$lang['Sync_OK'] = 'Sinhronizācija OK<br>';
46
47$lang['Audit_PWG_Dup'] = '<b>Piwigo kontu tabulas pārbaude</b>';
48$lang['Error_PWG_Dup'] = '<b>Kļūda Piwigo kontu tabulā, tur ir dublikāti:</b> ';
49$lang['Advise_PWG_Dup'] = '<b>UZMANĪBU! Pirms turpināt, Jums nepieciešams veikt šīs korekcijas Piwigo, <br>lietojiet Piwigo lietotāju pārvaldnieku, lai atrisinātu šo problēmu.</b>';
50
51$lang['Audit_FluxBB_Dup'] = '<b>FluxBB kontu tabulas pārbaude</b>';
52$lang['Error_FluxBB_Dup'] = '<b>Kļūda FluxBB kontu tabulā, tur ir dublikāti:</b> ';
53$lang['Advise_FluxBB_Dup'] = '<b>UZMANĪBU! Pirms turpināt, Jums nepieciešams veikt šīs korekcijas FluxBB<br>, izmantojiet ikonas, lai izdzēstu lietotājus no FluxBB un atrisinātu problēmu.</b>';
54
55$lang['Audit_Link_Break'] = '<b>Saišu starp Piwigo un FluxBB kontiem pārbaude</b>';
56$lang['Error_Link_Break'] = '<b>Bojāta saite starp Piwigo un FluxBB kontiem:</b> ';
57$lang['New_Link'] = 'Konts sasaistīts: ';
58
59$lang['Audit_Link_Bad'] = '<b>Bojātu saišu starp Piwigo un FluxBB kontiem pārbaude</b>';
60$lang['Error_Link_Del'] = '<b>Kļūda saišu tabulā starp 2 lietotājiem:</b> ';
61$lang['Link_Del'] = 'Saites dzēšana: ';
62$lang['Error_Link_Dead'] = '<b>Kļūda saišu tabulā, neesošas saites:</b> ';
63$lang['Link_Dead'] = 'Neesošo saišu dzēšana ';
64$lang['Error_Link_Dup'] = '<b>Kļūda saišu tabulā, eksistē dublikāti:</b> ';
65$lang['Link_Dup'] = 'Dublikātu dzēšana ';
66
67$lang['Audit_Synchro'] = '<b>Piwigo un FluxBB kontu paroļu un e-pasta adrešu savstarpējās sinhronizācijas pārbaude</b>';
68$lang['Error_Synchro'] = '<b>Nekorekta konta sinhronizācija:</b> ';
69$lang['Error_Synchro_Pswd'] = 'pēc paroles';
70$lang['Error_Synchro_Mail'] = 'pēc e-pasta adreses';
71$lang['Audit_Synchro_OK'] = ' <b>: Datu sinhronizācija OK</b>';
72$lang['Sync_User'] = 'Konta sinhronizācija : ';
73
74$lang['Audit_PWG2FluxBB'] = '<b>Piwigo eksistējošo un FluxBB iztrūkstošo kontu pārbaude</b>';
75$lang['Error_PWG2FluxBB'] = '<b>Piwigo konts neeksistē FluxBB:</b> ';
76$lang['Add_User'] = 'Konta pievienošana FluxBB: ';
77
78$lang['Audit_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB eksistējošo un Piwigo iztrūkstošo kontu pārbaude</b>';
79$lang['Error_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB konts neeksistē Piwigo:</b> ';
80$lang['Del_User'] = 'Konta dzēšana no FluxBB: ';
81
82$lang['Audit_OK'] = 'Pārbaude OK<br><br>';
83
84$lang['Mig_Btn'] = 'Pārvietošana';
85$lang['Mig_Title'] = 'Kontu pārvietošana no Piwigo uz FluxBB';
86$lang['Mig_Text'] = '
87 <div class="warning"> LIETOT TIKAI TAD, JA nekad neesat lietojis spraudni, lai sajūgtu Piwigo ar FluxBB <u>UN JA</u> jūsu forumā nav lietotāju !!!</b></div><br>           
88     --> Šajā gadījumā jūsu FluxBB tabulai [PrefixFluxBB]_user jābūt tukšai bez kontiem, izņemot viesa un administratora kontus.<br><br> 
89 - Pārvietošanas operācija vispirms dzēsīs saites starp Piwigo un FluxBB kontiem.<br>
90 - Tad <b>NODZĒSĪS VISUS FluxBB KONTUS</b>, izņemot viesa un administratora kontus.<br>
91 <br>
92 <div class="warning">BRĪDINĀJUMS, JA JUMS IR JEBKĀDI SPECIĀLIE KONTI fluxBB == NELIETOJIET ŠO FUNKCIJU !!!</div><br>   
93 - Visbeidzot, pārvietošanas operācija izveidos visus Piwigo kontus FluxBB, izņemot viesa kontu.<br>
94 <br>   
95 Ja procesa laikā rodas kļūdas, novēršiet problēmu un atkārtojiet pārvietošanas (migrācijas) operāciju (šai brīdī varat atjaunot tikai pārvietošanas procesu).<br>';
96$lang['Mig_Disclaimer'] = '<div class="warning"> NEKAD NEVEICIET PĀRVIETOŠANU LAI VEIKTU ATJAUNINĀŠANU !!!</div>';
97$lang['Mig_Start'] = '<b>Kontu pārvietošana no Piwigo uz FluxBB</b>';
98$lang['Mig_Del_Link'] = '<b>Saišu dzēšana starp Piwigo un FluxBB kontiem</b>';
99$lang['Mig_Del_AllUsers'] = '<b>FluxBB kontu dzēšana</b>';
100$lang['Mig_Del_User'] = '<b>Konta dzēšana:</b> ';
101$lang['Mig_Add_AllUsers'] = '<b>Piwigo kontu pārvietošana</b>';
102$lang['Mig_Add_User'] = '<b>Konta pārvietošana:</b> ';
103$lang['Mig_End'] = '<b>Pārvietošana pabeigta !</b>';
104$lang['Title_Tab'] = 'Register_FluxBB - Versija: ';
105
106// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.3.0
107$lang['No_Reg_advise'] = '
108    Labākai integrācijai, jūsu FluxBB forumam iespējamas sekojošas izmaiņas (<b>Brīdinājums: Šīs izmaiņas izzudīs pēc foruma atjaunināšanas</b>):
109<br><br>
110 <b>* FluxBB administrēšanas panelī, izmainiet (Atļaut jaunu reģistrēšanos) "Allow new registrations" uz (NĒ) NO (iekš:Options - Registration)</b>
111 <br><br>
112<b>* Modificējiet failu</b> : [FluxBBRoot]/lang/English/register.php, samainot sekojošu rindiņu:
113 <div class="mod">\'No new regs\'                =>    \'Šis forums neakceptē jaunus lietotājus.\'
114 </div> <b>with :</b> <div class="info">\'No new regs\'                =>    \'&lt;a href=&quot;http://[YourPiwigoRoot]/register.php&quot; &gt; Iet šeit, lai reģistrētos &lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;\'
115 </div> <br>    Protams jums jāveic tās pašas izmaiņas arī jūsu FluxBB foruma citām valodām. <br><br> <b>* Modificējiet failu</b> : [FluxBBRoot]/login.php aizvietojot rindiņu 69:
116 <div class="mod">message($lang_login[\'Wrong user/pass\'].\'&lt;a href=&quot;login.php?action=forget&quot;&gt;</div>
117 <b>ar :</b> <div class="info">message($lang_login[\'Wrong user/pass\'].\'&lt;a href=&quot;../[PiwigoRoot]/password.php&quot;&gt;</div>
118 <br>    un 216 rindiņā: <div class="mod">&lt;a href=&quot;login.php?action=forget&quot; tabindex=&quot;5&quot;><?php echo $lang_login[\'Forgotten pass\']</a></p>
119 </div> <b>ar :</b> <div class="info">&lt;a href=&quot;../[PiwigoRoot]/password.php&quot; tabindex=&quot;5&quot;><?php echo $lang_login[\'Forgotten pass\']</a></p></div> <br>';
120
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129$lang['About_Reg'] = 'Par lietotāju reģistrāciju FluxBB forumā';
130$lang['Bridge_UAM'] = 'Piekļuves validācija forumam, izmantojot UserAdvManager (UAM) spraudni: Ieslēgt tiltu starp diviem spraudņiem, kas ļaus jums aizliegt piekļuvi jūsu FluxBB forumam, kamēr lietotājs nav validējis savu reģistrāciju gelerijā (funkcijai jābūt aktivētai UAM).';
131$lang['Bridge_UAM_true'] = ' --> Iespējot tiltu Register_FluxBB / UAM';
132$lang['Bridge_UAM_false'] = ' --> Atspējot tiltu Register_FluxBB / UAM (noklusējums)';
133$lang['FluxBB_Group'] = 'Norādiet <b>FluxBB grupas</b> ID, kurā jāatrodas nevalidētiem lietotājiem (tikuši iepriekš izveidoti FluxBB). Lai efektīvi darbotos, šai grupai nevajadzētu atļauju forumam (skat. šīs lapas beigās detaļas, kā lietot šo iespēju).';
134$lang['About_Bridge'] = 'Par Register_FluxBB / UAM tiltu';
135$lang['UAM_Bridge_advice'] = 'Spraudnis UserAdvManager dod iespēju jaunajiem reģistrantiem apstiprināt savu reģistrēšanos pirms atļaujas piekļūt visai galerijai.
136 Šī spraudņa kopīga lietošana ar Register_FluxBB var paveikt to pašu saistītos forumos: Reģistranti nevar nosūtīt savus ziņojumus, kamēr nav apstiprināta to reģistrācija galerijā.
137 <br> Šeit ir vispārējā procedūra, kas būtu jāveic: <br> - Sava FluxBB foruma administrēšanas daļā, nosakiet vismaz 2 lietotāju grupas (piemēram: "validētā" un "nevalidētā").
138 <br> - Piešķiriet pirmajai grupai ("validētā") tādas piekļuves tiesības jūsu forumā, kādas vēlaties, un iestatiet to kā noklusējuma grupu.<br> - Atņemiet otrajai grupai ("nevalidētā")
139  visas atļaujas jūsu forumā (šīs grupas biedri var lasīt tikai publiskās ziņas).
140  <br> - Atrodiet otrās grupas "nevalidētā" ID.<br> - Ievadiet šo ID Register_FluxBB spraudnī, aktivējiet tiltu un saglabājiet iestatījumus.
141  <br> <b class="mod"><u>Svarīgi:</u></b> <br> Ja jūs jau lietojat Register_FluxBB kādu no iepriekšējām versijām , ar FluxBB forumu saistīto Piwigo kontu tilta radītie procesi neiespaidos.
142  Pēc tilta aktivēšanas tiks iespaidoti tikai jaunie reģistri. <b><u>Konta atkārtotas sinhronizācijas funkcija tiks anulēta.</u></b><br>
143  Līdzīgi, ja nekad nav lietots Register_FluxBB, Piwigo konta pārvietošanas posms no jūsu galerijas uz jūsu FluxBB forumu ignorēs validācijas statusu vai ignorēs tiem kontiem, kas piedalās migrācijas posmā.';
144 // --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.3.0
145
146 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.3.3
147$lang['Admin'] = 'Piwigo administratora lietotājvārds. <b style="color: red">FluxBB administratora konta lietotājvārdam jābūt tādam pašam!</b>';
148$lang['error_config_admin1'] = 'KĻŪDA : Piwigo administratora lietotājvārds ir nepareizs!';
149$lang['error_config_admin2'] = 'KĻŪDA : FluxBB administratora konta vārds atšķiras no Piwigo ! Pārbaudiet jūsu FluxBB foruma konfigurāciju un pārsauciet administratora kontu tādā pašā vārdā kā Piwigo.'; <br />
150$lang['error_config_guest'] = 'KĻŪDA : FluxBB viesa konta vārds ir nepareizs!';
151
152// --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.3.3 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.3.5
153$lang['Disclaimer'] = '    *** Lai sāktu, veiciet šos 2 soļus ***<br>   
154  Step 1 : Iestatiet spraudni ar FluxBB parametriem.<br>   
155  Step 2 : Pārvietojiet lietotājkontus no Piwigo uz FluxBB.<br><br>   
156  Veicot šos divus soļus, spraudnis ir pilnībā darboties spējīgs un jums nav jāatgriežas šajā lapā.<br><br>   
157  *** Jau aktivēto savienojumu profilaksei ***<br>   
158  Profilakse : Tabulu sinhronizācija (papildinājumu, jauninājumu gadījumā vai lietotāju nekorektas dzēšanas gadījumā) ļauj atjaunināt paroles un e-pasta adreses un konstatēt lietotāju ielaušanos (Bet nemaz nav nepieciešams lietot ).<br><br>
159  <div class="warning">BRĪDINĀJUMS !! Drošības nolūkos, apsveriet iespēju izveidot jūsu datu bāzes kopiju, īpaši ###_user tabulām pirms jebkādas darbības.</div>
160  <br><br> <div class="warning">Svarīgi zināt:<br>   
161  Pēc noklusēšanas, <b>FluxBB</b> ir <u>reģistrnejutīgs</u> lietotājvārdiem. Tas nozīmē, ja lietotājs saukts "test" jau ir reģistrējies, citi mēģinājumi reģistrēties kā "Test" vai "TEST" vai "TEst" (utt. ..) tiks noraidīti.<br><br>   
162  Pēc noklusēšanas, <b>Piwigo</b> darbojas pretēji un tāpēc ir <u>reģistrjutīgs</u> uz ielogošanos ("test" ir atšķirīgs lietotājs no "Test" vai "TEST", utt. ...).<br>   
163  Lai izvairītos no problēmām (pat, ja Piwigo uzvedību viegli var izmanīt - Skatīt konfigurācijas iespējas), Register_FluxBB savienos divas aplikācijas FluxBB: kas ir<u>reģistrnejutīga</u> loginiem.<br><br>
164  </div>';
165// --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.3.5 -----------------------------------------
166
167
168?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.