source: extensions/autoupdate/trunk/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 6198

Revision 6198, 3.1 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extension] autoupdate - update CZ thanks to pab and webprostor hosting

Line 
1<?php
2
3$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Pro automatické provedení aktualizace kliknìte zde';
4$lang['autoupdate_alert'] = 'Jste si jistí, že chcete provést automatickou aktualizaci Piwigo?\nVarování!!! Ruènì provedené zmìny v souborech mohou být aktualizací pøepsány.';
5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo bylo uspìšnì aktualizováno (verze %s)';
6$lang['autoupdate_fail'] = 'Bìhem aktualizace došlo k chybì.';
7
8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'K chybì došlo bìhem rozbalování. Prosím ovìøte oprávnìní na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu kliknìte zde</a>.';
9
10$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemùže získat novou verzi ze serveru';
11$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Pro informace o nové verzi Piwigo %s kliknìte zde';
12$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Pro nìkteré vaše doplòky jsou dostupné aktualizace';
13$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Pro stránku s aktualizacemi pro doplòky kliknìte zde';
14$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Galerie Piwigo a doplòky jsou aktuální';
15$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Nebylo možné zkontrolovat aktualizace...';
16$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Pro kontrolu aktualizací kliknìte zde';
17
18$lang['Notify on admin homepage'] = 'Upozoròovat na domovské stránce administrace';
19$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Neupozoròovat na domovské stránce administrace';
20
21$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Aktualizace probíhá... Prosím èekejte.';
22$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Kontrolují se aktualizace pro galerii Piwigo a pro doplòky...';
23
24$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Aktualizace na Piwigo %s'; 
25$lang['Two upgrades are available'] = '2 aktualizace jsou k dispozici'; 
26$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Toto je menší aktualizace, pouze oprava chyb.'; 
27$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Tohle je velká aktualizace, s <a href="%s">novými vlastnostmi</a>.'; 
28$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nìkteré šablony a rozšíøení zatím nemusejí být k dispozici.'; 
29$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Mùžete aktualizovat na verzi Piwigo %s pøímo,není potøeba nejprve aktualizovat na Piwigo %s.'; 
30$lang['First Step'] = 'První krok'; 
31$lang['Second Step'] = 'Druhý krok'; 
32$lang['Third Step'] = 'Tøetí krok'; 
33$lang['Save Template Directory'] = 'Ulož složku šablony'; 
34$lang['Dump Database'] = 'Výpis Databáze'; 
35$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Zahrnout data historie (Varování: limit pamìi serveru mùže být pøekroèen)'; 
36$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze provést vytvoøení nové složky.'; 
37$lang['Unable to send template directory.'] = 'Nelze odeslat složku šablony.'; 
38$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze provést výpis databáze.';
39
40?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.