source: extensions/captcha/language/vi_VN/plugin.lang.php @ 10149

Revision 10149, 504 bytes checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - captcha - add vi_VN thanks to Em Ku

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['Captcha Configuration'] = 'Cấu hình mã Captcha';
4$lang['Public Key'] = 'Khóa chung';
5$lang['Private Key'] = 'Khóa riêng';
6$lang['Signup for personal usage keys'] = 'Đăng ký sẻ dụng mã cá nhân';
7
8$lang['Invalid Captcha'] = 'Mã captcha không có thực';
9$lang['You need to define Captcha keys'] = 'Bạn cần phải định nghĩa mã Captcha';
10$lang['Piwigo can\'t connect to reCaptcha server'] = 'Piwigo không thể kết nối với máy chủ mã lặp Captcha';
11
12?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.