source: extensions/netinstall/trunk/language/sk_SK/loader.lang.txt @ 30031

Revision 30031, 5.5 KB checked in by ddtddt, 5 years ago (diff)

[netinstall] 5 -> 5.2

Line 
1// +-----------------------------------------------------------------------+
2// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
3// +-----------------------------------------------------------------------+
4// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
5// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
6// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
9// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
10// | the Free Software Foundation                                          |
11// |                                                                       |
12// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
13// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
14// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
15// | General Public License for more details.                              |
16// |                                                                       |
17// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
18// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
19// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
20// | USA.                                                                  |
21// +-----------------------------------------------------------------------+
22
23$lang['direction'] = 'ltr';
24$lang['code'] = 'sk';
25
26$lang['Piwigo NetInstall'] = 'Piwigo Sieťová inštalácia';
27$lang['Welcome to NetInstall!'] = 'Vitajte v Sieťovej inštalácii!';
28$lang['Language'] = 'Jazyk';
29$lang['This tool is meant to retrieve the latest Piwigo archive and unzip it in your webspace.'] = 'Tento nástroj slúži na opätovné získanie ostatného Piwigo archívu a jeho rozbalenie vo Vašom webovom priestore.';
30$lang['Right after then, you will be redirect to the Piwigo Setup Wizard.'] = 'Potom budete presmerovaný na Piwigo Setup Wizard.';
31
32$lang['Write access is needed'] = 'Je potrebný prístup na zapisovanie';
33$lang['It looks like NetInstall wont be able to write in the current directory, and this is required to follow on.'] = 'Vyzerá to, že Sieťová inštalácia obyčajne je schopná zapisovať do príslušného adresára a to je potrebné pre pokračovanie.';
34$lang['Please try to change the permissions to allow write access, then reload this page by hitting the Refresh button.'] = 'Prosím pokúste sa zmeniť prístupové práva na povolenie zápisu, potom obnovte túto stránku kliknutím na Obnovovacie tlačidlo.';
35$lang['Refresh'] = 'Obnoviť';
36
37$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5.2 je potrebné';
38$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Zdá sa, že Váš webhosting beží na PHP %s.';
39$lang['NetInstall may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Sieťová inštalácia NetInstall sa môže pokúsiť prepnúť Vašu konfiguráciu na PHP 5.2 vytvorením alebo modifikovaním .htaccess súboru.';
40$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart NetInstall after that.'] = 'Môžete zmeniť Vašu konfiguráciu podľa seba a reštartovať  potom Sieťovú inštaláciu.';
41$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Pokúsiť sa nakonfigurovať PHP 5.2';
42
43$lang['Retrieve and unzip Piwigo'] = 'Stiahnuť a rozbaliť Piwigo';
44$lang['Destination:'] = 'Cieľové miesto:';
45
46$lang['Sorry!'] = 'Prepáčte!';
47$lang['NetInstall was not able to configure PHP 5.'] = 'Sieťová inštalácia nemohla nakonfigurovať PHP 5.2';
48$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Oznámte to Vášmu hostingovému prevádzkovateľovi a zistite, ako sa môžete svojpomocne prepnúťwitch na PHP 5.2";
49$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Dúfame, že Vás čoskoro uvidíme späť.';
50
51$lang['It seems like a previous Piwigo installation is still sitting in that space.'] = 'Zdá sa, že predchádzajúca verzia Piwigo inštalácie je stále na tomto mieste.';
52$lang['You need to rename or remove it before we can go further...'] = 'Musíte ju premenovať, alebo vymazať pred ďalšou inštaláciou...';
53$lang['Needed files are not present.'] = 'Potrebné súbory chýbajú.';
54$lang['Invalid zip file.'] = 'Chybný zip súbor.';
55$lang['It seems that the zip file was not extracted.'] = 'Vyzerá to, že zip súbor nebol rozbalený.';
56
57$lang['Congratulations!'] = 'Gratulujeme!';
58$lang['Everything went fine. You are now ready to start the installation procedure.'] = 'Všetko prebehlo v poriadku. Ste pripravený spustiť inštalačnú procedúru.';
59$lang['Install Piwigo now'] = 'Inštalovať Piwigo teraz';
60$lang['An error occurred while grabbing the necessary files to go on.'] = 'Vyskytla sa chyba pri inštalovaní potrebných súborov.';
61$lang['Something went wrong...'] = 'Niečo je zlé...';
62$lang['What are you doing here that way ?!'] = 'Čo tu robíš?!';
63
64$lang['This loader was initialy coded for <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Thanks!'] = 'Tento nahrávač bol vytvorený pre <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Ďakujeme!';
65
66$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = "Potrebujete pomoc? Posielajte Vaše otázky na <a href=\"%s\">Piwigo message board</a>.";
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.