source: extensions/oAuth/language/bg_BG/help.lang.php @ 21170

Revision 21170, 4.1 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[oauth] Update bg_BG, thanks to : picsvet

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Put your website domain in the %s fields. It should match with the current hostname: <em>%s</em>'] = 'Сложете си домейна на уебсайта в областите на компетентност на%s. Той трябва да съвпада с името на хоста: <em>%s</em>';
24$lang['Set the <b>%s</b> to <em>%s</em>'] = 'Задайте<b>%s</b>за да<em>%s</em>';
25$lang['Provide this URL as the Callback/Redirect URL for your application: <em>%s</em>'] = 'Осигуряване на този адрес, като Callback / URL адрес за пренасочване за вашето приложение: <em>%s</em>';
26$lang['Once you have registered, copy and past the created application credentials into this setup page'] = 'След като сте се регистрирали, копирате и поставите създадени пълномощията за кандидатстване в тази настройка страница';
27$lang['Once the application is registered update the permissions : set <b>Contacts</b> as <em>Read</em> and <b>Social Directory</b> as <em>Read Public</em>'] = 'След като молбата е регистрирано актуализирате разрешенията: набор<b>Контакти</b>като<em>Прочетена</em>и<b>социален Directory</b>като<em>Прочетете обществено</em>';
28$lang['On the <b>API Access</b> tab, <b>create an OAuth 2.0 Client ID</b>'] = 'На<b>достъп до API<b>раздела,<b>създаде OAuth 2.0 Клиент ID</b>';
29$lang['On the <b>Create Client ID</b> popup, switch to advanced settings by clicking on <b>(more options)</b>'] = 'На<b>Създаване Номер на клиент</b> изскачащ прозорец, преминете към разширени настройки, като кликнете върху<b>(повече опции)</b>';
30$lang['Go to <a href="%s" target="_blank">%s</a> and create a new application'] = 'Отиди на <a href="%s" target="_blank">%s</a> за да се създаде една нова молба';
31$lang['No registration required for OpenID based providers'] = 'Не е необходима регистрация за доставчици, базирани в OpenID';
32$lang['Fill out any required fields such as the application name and description'] = 'Попълнете всички задължителни полета, както и името на приложението и описанието';
33?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.