source: extensions/rv_sitemap/language/sk_SK/description.txt @ 27153

Revision 27153, 217 bytes checked in by rvelices, 6 years ago (diff)

TEXT FILES ARE TEXT AND NOT BINARY
PHP FILES ARE NOT EXECUTABLE

Line 
1Vytvorenie sitemap pre Vašu galériu. Sitemapy sú používané na informovanie vyhľadávačov o stránkach, ktoré sú dostupné pre ich indexáciu.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.