source: extensions/rv_tscroller/language/ca_ES/description.txt @ 26760

Revision 26760, 152 bytes checked in by rvelices, 6 years ago (diff)

remove svn properties

Line 
1Càrrega de miniatures asincrònica utilitzant ajax a la pàgina d'index, a mida que es va baixant la barra de desplaçament cap al final de la pàgina.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.