source: extensions/rv_tscroller/language/sk_SK/description.txt @ 26760

Revision 26760, 164 bytes checked in by rvelices, 6 years ago (diff)

remove svn properties

Line 
1Množstvo nesúrodých používaných ajax náhľadov na indexovej stránke pri posúvaní sa dolu na stránke
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.