source: extensions/stripped/language/lv_LV/theme.lang.php @ 11648

Revision 11648, 1.7 KB checked in by ddtddt, 8 years ago (diff)

[extensions] - stripped - update LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['Show/hide menu'] = 'Rādīt/Slēpt izvēlni';
4$lang['Description'] = 'Apraksts';
5$lang['Information'] = 'Informācija';
6$lang['GMap'] = 'Karte';
7
8$lang['Interface options']='Interfeisa opcijas';
9$lang['Animate menu']='Animēt izvēlni';
10$lang['Animate tabs on picture page']='Animēt cilnes attēla lapā';
11$lang['Replace all icons by ALT text']='Aizvietot visas ikonas ar ALT tekstu';
12$lang['Picture page options']='Attēla lapas opcijas';
13$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Rādīt attēla titulnosaukumu lapas augšgalā (pēc pārlūkošanas ceļa)';
14$lang['Show description instead of title below image']='Zem attēla rādīt aprakstu titulnosaukuma vietā';
15$lang['Show Information tab only to admins']='Rādīt informācijas cilni tikai administratoriem';
16$lang['Image autosize options']='Attēla autoizmēra opcijas';
17$lang['Resize image to fit window']='Izmainīt izmēru, lai tas iekļaujas logā';
18$lang['Include title after resize']='Iekļaut titulnosaukumu pēc izmēra izmaiņām';
19$lang['Additional bottom margin after resize']='Papildus apakšējā mala pēc izmēra izmaiņām';
20$lang['Minimum image height after resize']='Minimālais attēla augstums pēc izmēra izmaiņām';
21$lang['stripped Configuration updated']='attīrītā Konfigurācija atjaunināta';
22$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Pēc noklusējuma paslēpt izvēlni kategorijas lapā';
23$lang['Force text to lowercase'] = 'Rādīt tekstu maziem burtiem';
24$lang['Use arrows instead of navigation thumbnails'] = 'Navigācijas sīkbilžu vietā lietot navigācijas bultiņas';
25$lang['Show thumbnail caption'] = 'Rādīt atlasītās (sagūstītās) sīkbildes';
26
27?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.