source: extensions/stripped/language/lv_LV/theme.lang.php @ 13610

Revision 13610, 3.0 KB checked in by ddtddt, 8 years ago (diff)

[extensions] - stripped - update lv_LV - Latviešu - Latvian - Thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['Show/hide menu'] = 'Rādīt/Slēpt izvēlni';
4$lang['Information'] = 'Informācija';
5$lang['GMap'] = 'Karte';
6$lang['Interface options']='Interfeisa opcijas';
7$lang['Animate menu']='Animēt izvēlni';
8$lang['Animate tabs on picture page']='Animēt cilnes attēla lapā';
9$lang['Picture page options']='Attēla lapas opcijas';
10$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Rādīt attēla titulnosaukumu lapas augšgalā (pēc pārlūkošanas ceļa)';
11$lang['Show Information tab only to admins']='Rādīt informācijas cilni tikai administratoriem';
12$lang['Image autosize options']='Attēla autoizmēra opcijas';
13$lang['Resize image to fit window']='Izmainīt izmēru, lai tas iekļaujas logā';
14$lang['Include title after resize']='Iekļaut titulnosaukumu pēc izmēra izmaiņām';
15$lang['Additional bottom margin after resize']='Papildus apakšējā mala pēc izmēra izmaiņām';
16$lang['Minimum image height after resize']='Minimālais attēla augstums pēc izmēra izmaiņām';
17$lang['stripped Configuration updated']='attīrītā Konfigurācija atjaunināta';
18$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Pēc noklusējuma paslēpt izvēlni kategorijas lapā';
19$lang['Force text to lowercase'] = 'Rādīt tekstu maziem burtiem';
20$lang['Show thumbnail caption'] = 'Rādīt atlasītās (sagūstītās) sīkbildes';
21$lang['validate'] = 'validēt';
22$lang['Interface style'] = 'Interfeisa stils';
23$lang['Album list layout'] = 'Albūmu saraksta izskats';
24$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albūmi rindā (bez albūmu apraksta)';
25$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albūmi rindā (apraksts zem sīkbildēm)';
26$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albūmi rindā (apraksts blakus sīkbildēm)';
27$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 albūms rindā (apraksts blakus sīkbildēm)';
28$lang['Display frame around albums'] = 'Attēlot rāmi ap albūmiem';
29$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Attēlot rāmi ap sīkbildēm';
30$lang['Display frame around image'] = 'Attēlot rāmi ap attēlu';
31$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Lietot navigācijas bultas uz attēla';
32$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Lietot navigācijas bultas ārpus attēla';
33$lang['Property to display below picture'] = 'Rekvizītus rādīt zem attēla';
34$lang['Title'] = 'Nosaukums';
35$lang['HD picture default display'] = 'HD attēla izskats pēc noklusējuma';
36$lang['fit to screen'] = 'pielāgot ekrānam';
37$lang['full size'] = 'pilns izmērs';
38$lang['Default tab to be displayed'] = 'Pēc noklusēšanas cilnes zīme (tab) redzama';
39$lang['Last displayed'] = 'Pēdējo reizi attēlots';
40$lang['Metadata'] = 'Metadati';
41$lang['Image preloading options'] = 'Attēla ielādes opcijas';
42$lang['Activate image preloading'] = 'Aktivēt attēla ielādi';
43$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Attēla lapā pēcāk ielādējamo attēlu skaits';
44$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Ielādēt attēlus sīkbilžu lapā';
45
46
47?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.