source: trunk/language/dv_MV/common.lang.php @ 14977

Revision 14977, 8.1 KB checked in by mistic100, 8 years ago (diff)

change languages keys to differentiate if "%d physical" is plural or singular, same for "and %d virtual"
+ missing ja_JP php open tag

Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23/*
24Language Name: Dhivehi [MV]
25Version: 2.3.0
26Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=570
27Author: Piwigo team
28Author URI: http://piwigo.org
29*/
30
31$lang_info['language_name'] = "Dhivehi";
32$lang_info['country'] = "Maldives";
33$lang_info['direction'] = "rtl";
34$lang_info['code'] = "dv";
35$lang_info['zero_plural'] = false;
36
37$lang['%d album updated'] = '%d އަލްބަމް އާކުރެވިފަ';
38$lang['%d albums updated'] = '%d އަލްބަމްތައް އާކުރެވިފަ';
39$lang['%d comment to validate'] = '%d ޞައްހަކުރެއްވުމަށް ޙިޔާލެއް އެބައިން';
40$lang['%d comments to validate'] = '%d ޞައްހަކުރެއްވުމަށް ހުރި ޙިޔާލުތައް';
41$lang['%d new comment'] = '%d އާ ޙިޔާލު';
42$lang['%d new comments'] = '%d އާ ޙިޔާލުތައް';
43$lang['%d comment'] = '%d ޙިޔާލު';
44$lang['%d comments'] = '%d ޙިޔާލުތައް';
45$lang['%d hit'] = '%d ހިޓް';
46$lang['%d hits'] = '%d ހިޓްތައް';
47$lang['%d new photo'] = '%d އާ ފޮޓޯ';
48$lang['%d new photos'] = '%d އާ ފޮޓޯތައް';
49$lang['%d new user'] = '%d އާ ޔޫޒާ';
50$lang['%d new users'] = '%d އާ ޔޫޒާތައް';
51$lang['About'] = 'އާއި ބެހޭ';
52$lang['All tags'] = 'ހުރިހާ ޓެގުތައް';
53$lang['Any tag'] = 'އެއްވެސް ޓެގެއް';
54$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = '.އެންމެ މަދުވެގެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާންވާނެ';
55$lang['Author'] = 'ޝާއިރު';
56$lang['Average rate'] = 'އެވެރެޖް ރޭޓް';
57$lang['Albums'] = 'އަލްބަމްތައް';
58$lang['Album'] = 'އަލްބަމް';
59$lang['Close this window'] = 'މި ވިންޑޯ ލައްޕާލާ';
60$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = '(މުޅި އާރު.އެސް.އެސް. ފީޑް (ފޮޓޯތައް, ޙިޔާލުތައް';
61$lang['Confirm Password'] = 'ސިއްރުބަހުގެ ޞައްހަކަން ޔަގީންކުރައްވާ';
62$lang['Connection settings'] = 'ކަނެކްޝަން ސެޓިންގްސް';
63$lang['Login'] = 'ވަންނަވާ';
64$lang['Contact webmaster'] = 'ވެރިޔާ އާ ގުޅުއްވާ';
65$lang['Create a new account'] = 'އާ އެކައުންޓެއް ހައްދަވާ';
66$lang['Created on'] = 'އުފެދިފައިވަނީ';
67$lang['Creation date'] = 'އުފެދުނު ތާރިޚު';
68$lang['Current password is wrong'] = 'ތި ސިއްރުބަސް ރަންގަޅެއް ނޫން';
69$lang['Dimensions'] = 'ޑައިމެންޝަންތައް';
70$lang['Display'] = 'ދައްކަވާ';
71$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'ހުރިހާ ޝަރުތުތައް ހުރިހަމަ ވާންވާނެ.';
72$lang['Email address'] = 'އީ-މެއިލް އެޑްރެސް';
73$lang['Enter your personnal informations'] = 'އަމިއްލަ މައުލޫމާތުތައް ފުރުއްވާ';
74$lang['Error sending email'] = 'އީ-މެއިލް ފޮނުވުމުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ';
75$lang['File name'] = 'ފައިލްގެ ނަން';
76$lang['File'] = 'ފައިލް';
77$lang['Filesize'] = 'ފައިލްގެ ބޮޑުމިން';
78$lang['Filter and display'] = 'ބައިތަކަށް ބެހުމަށް ފަހު ދައްކަވާ';
79$lang['Filter'] = 'ބައިތަކަށް ބައްސަވާ';
80$lang['Forgot your password?'] = 'ސިއްރު ބަސް ހަންދާން ނެތުނީތޯ؟';
81$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި މައުރަޒު ބައްލަވާ ލައްވާ';
82$lang['Help'] = 'އެހީ';
83$lang['Identification'] = 'ކާކުކަން ވަކިކުރުން';
84$lang['Photos only RSS feed'] = 'ހަމައެކަނި ފޮޓޯ ހިމެނޭ އާރު.އެސް.އެސް. ފީޑް';
85$lang['Keyword'] = 'ކީވޯޑް';
86$lang['day'][0] = "އާދީއްތަ";
87$lang['day'][1] = "ހޯމަ";
88$lang['day'][2] = "އަންގާރަ";
89$lang['day'][3] = "ބުދަ";
90$lang['day'][4] = "ބުރާސްފަތި";
91$lang['day'][5] = "ހުކުރު";
92$lang['day'][6] = "ހޮނިހިރު";
93$lang['month'][10] = "އޮކްޓޯބަރ";
94$lang['month'][11] = "ނޮވެމްބަރ";
95$lang['month'][12] = "ޑިސެންބަރ";
96$lang['month'][1] = "ޖެނުއަރީ";
97$lang['month'][2] = "ފެބްރުއަރީ";
98$lang['month'][3] = "މާރޗް";
99$lang['month'][4] = "އޭޕްރީލް";
100$lang['month'][5] = "މޭ";
101$lang['month'][6] = "ޖޫން";
102$lang['month'][7] = "ޖުލައި";
103$lang['month'][8] = "އޮގަސްޓް";
104$lang['month'][9] = "ސެޕްޓެމްބަރ";
105$lang['Notification'] = 'އެންގުންތައް';
106$lang['Number of items'] = 'ތަކެތީގެ އަދަދު';
107$lang['Original dimensions'] = 'އޮރިޖިނަލް ޑައިމެންޝަންސް';
108$lang['Password forgotten'] = 'ސިއްރުބަސް ހަނދާންނެތިއްޖެ';
109$lang['Password'] = 'ސިއްރުބަސް';
110$lang['Post date'] = 'ތާރީޙު ޕޯސްޓްކުރޭ';
111$lang['Posted on'] = 'ޕޯސްޓްކުރި ތާރީޙު';
112$lang['Profile'] = 'ޕްރޮފައިލް';
113$lang['Quick connect'] = 'އަވަހަށް ގުޅާލުން';
114$lang['RSS feed'] = 'އާރު.އެސް.އެސް. ފީޑު';
115$lang['Rate'] = 'ރޭޓްކުރައްވާ';
116$lang['Register'] = 'ރެޖިސްޓާކުރައްވާ';
117$lang['Registration'] = 'ރެޖިސްޓާކުރުން';
118$lang['Related tags'] = 'ގުޅުންހުރި ޓެގުތައް';
119$lang['Reset'] = 'ރިސެޓް';
120$lang['Retrieve password'] = 'ސިއްރުބަސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ';
121$lang['Search rules'] = 'ހޯދުމުގެ ގަވާއިދުތައް';
122$lang['Search tags'] = 'ހޯދުމުގެ ޓެގްތައް';
123$lang['Search'] = 'ހޯދާ';
124$lang['display available tags'] = 'ހުރި ޓެގުތައް ދައްކަވާ';
125$lang['Since'] = 'އިން ފެށިގެން';
126$lang['Sort by'] = 'ގޮތަކަށް އަތުރާ';
127$lang['Sort order'] = 'އެތުރުމުގެ އޯޑަރު';
128$lang['Tag'] = 'ޓެގް';
129$lang['Tags'] = 'ޓެގުތައް';
130$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'އާރް.އެސް.އެސް. ނޯޓިފިކޭޝަން ފީޑަކުން މިވެބްސައިޓުގެ: އާފޮޓޯ، އަލްބަމް އަޕްޑޭޓްތައް، އާޙިޔާލުތަކާބެހޭ އެންގުންތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އާރް.އެސް.އެސް. ފީޑް ރީޑަރ އެއް ބޭނުން ކުރައްވާ.';
131$lang['Unknown feed identifier'] = 'އިނގިގެންނުވާ، ފީޑް އައިޑެންޓިފަޔާއެއް';
132$lang['User comments'] = 'ޔޫސާގެ ޙިޔާލު';
133$lang['Username'] = 'ޔޫސާނަން';
134$lang['Visits'] = 'ވަޑައިގެންނެވި ފަހަރު';
135
136
137?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.