source: trunk/language/pl_PL/admin.lang.php @ 5207

Revision 5207, 43.6 KB checked in by nikrou, 10 years ago (diff)

Fix some language keys problems
Need translations !

  • Property svn:eol-style set to LF
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24
25
26$lang['%d association'] = "%d powiązanie";
27$lang['%d associations'] = "%d powiązań";
28$lang['%d category including'] = "%d kategoria zawierająca";
29$lang['%d categories including'] = "%d kategorii zawierających";
30$lang['%d physical'] = "%d fizycznie";
31$lang['%d physical'] = "%d fizycznie";
32$lang['and %d virtual'] = "i %d wirtualnie";
33$lang['and %d virtual'] = "i %d wirtualnie";
34$lang['%d category moved'] = "%d kategoria przeniesiona";
35$lang['%d categories moved'] = "%d kategorii przeniesionych";
36$lang['%d group'] = "%d grupa";
37$lang['%d groups'] = "%d grup";
38$lang['%d member'] = "%d członek";
39$lang['%d members'] = "%d członków";
40$lang['%d tag'] = "%d tag";
41$lang['%d tags'] = "%d tagów";
42$lang['%d user comment rejected'] = "%d komentarz użytkownika odrzucony";
43$lang['%d user comments rejected'] = "%d komentarzy użytkownika odrzuconych";
44$lang['%d user comment validated'] = "%d komentarz użytkownika zaakceptowany";
45$lang['%d user comments validated'] = "%d komentarzy użytkowników zaakceptowanych";
46$lang['%d user deleted'] = "%d użytkownik usunięty";
47$lang['%d users deleted'] = "%d usuniętych użytkowników";
48$lang['%d user'] = "%d użytkownik";
49$lang['%d users'] = "%d użytkowników";
50$lang['%d waiting for validation'] = "%d oczekujących na zatwierdzenie";
51$lang['%d waiting pictures rejected'] = "%d oczekujących zdjęć odrzuconych";
52$lang['%d waiting pictures validated'] = "%d oczekujących zdjęć zatwierdzoych";
53$lang['Actions'] = "Akcje";
54$lang['Activate'] = "Aktywacja";
55$lang['Add/delete a permalink'] = "Dodaj/Usuń permalink";
56$lang['Add a tag'] = "Dodaj tag";
57$lang['Add a user'] = "dodaj użytkownika";
58$lang['Add group'] = "Dodaj grupę";
59$lang['Add selected elements to caddie'] = "Dodaj wybrane elementy do koszyka";
60$lang['Add'] = "Dodaj";
61$lang['Allow user registration'] = "Zezwól na rejestrację użytkowników";
62$lang['Apply to subcategories'] = "Zastosuj do podkategorii";
63$lang['Are you sure?'] = "Jesteś pewien?";
64$lang['Associated'] = "Powiązane";
65$lang['Association to categories'] = "Powiązania do kategorii";
66$lang['Batch management'] = "Zarządzanie batch";
67$lang['Caddie management'] = "Zarządzanie koszykiem";
68$lang['Caddie'] = "Koszyk";
69$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = "Kategorie zautoryzowane dzięki powiązaniu z grupami";
70$lang['Categories manual order was saved'] = "Zapisano ręcznie wykonaną kolejność kategorii";
71$lang['Categories ascending alphanumerically ordered'] = "Kategorie sortowane alfanumerycznie";
72$lang['Categories descending alphanumerically ordered'] = "";
73$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = "Elementy kategorii powiązane z następującymi kategoriami: %s";
74$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = "Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.";
75$lang['Check for upgrade'] = "Sprawdź aktualizacje";
76$lang['Comments for all'] = "Komentarze dla wszystkich";
77$lang['Controversy'] = "Kontorversyjność";
78$lang['Current name'] = "Bieżąca nazwa";
79$lang['Database'] = "Baza danych";
80$lang['Deactivate'] = "Deaktywuj";
81$lang['Delete Representant'] = "Usuń reprezentanta";
82$lang['Delete selected tags'] = "Usuń zaznaczone tagi";
83$lang['Delete selected users'] = "Usuń zaznaczonych użytkowników";
84$lang['Deletions'] = "Usunięcia";
85$lang['Deny selected groups'] = "Zabroń zaznaczonym grupom";
86$lang['Deny selected users'] = "Zabroń zaznaczonym użytkownikom";
87$lang['Description'] = "Opis";
88$lang['Display options'] = "Opcje wyświetlania";
89$lang['Dissociated'] = "Niepowiązane";
90$lang['Does not represent'] = "Nie reprezentuje";
91$lang['Edit all picture informations'] = "Edytuj informacje dla wszystkich obrazów";
92$lang['Edit selected tags'] = "Edytuj zaznaczone tagi";
93$lang['Edit tags'] = "Edytuj tagi";
94$lang['Elements'] = "Elementy";
95$lang['Email admins when a new user registers'] = "Wyślij wiadomość do administratora gdy zarejestruje się nowy użytkownik";
96$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = "Wyślij wiadomość do administratora gdy zostanie wprowadzony poprawny komentarz";
97$lang['Email admins when a comment requires validation'] = "Wyślij wiadomość do administratora gdy komentarz wymaga weryfikacji";
98$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = "Wyślij wiadomość do administratora gdy został wgrany nowy obraz";
99$lang['Empty caddie'] = "Wyczyść koszyk";
100$lang['Environment'] = "Środowisko";
101$lang['Form'] = "Formularz";
102$lang['Gallery URL'] = "Adres URL galerii";
103$lang['Gallery description'] = "Opis galerii";
104$lang['Gallery title'] = "Tytuł galerii";
105$lang['Grant selected groups'] = "Zezwól zaznaczonym grypom";
106$lang['Grant selected users'] = "Zezwól zaznaczonym użytkownikom";
107$lang['Group name'] = "Nazwa grupy";
108$lang['Groups'] = "Grupy";
109$lang['Guests'] = "Goście";
110$lang['History'] = "Historia";
111$lang['Informations'] = "Informacje";
112$lang['Install'] = "Instaluj";
113$lang['Link all category elements to a new category'] = "Podepnij wszystkie elementy kategorii do nowej kategorii";
114$lang['Link all category elements to some existing categories'] = "Podepnij wszystkie elementy kategorii do istniejącej kategorii";
115$lang['Linked categories'] = "Podpięte kategorie";
116$lang['Lock gallery'] = "Zablokuj galerię";
117$lang['Maintenance'] = "Maintenance";
118$lang['Manage permissions for a category'] = "Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii";
119$lang['Manage permissions for group "%s"'] = "Zarządzaj uprawnieniami dla grupy \"%s\"";
120$lang['Manage permissions for user "%s"'] = "Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika \"%s\"";
121$lang['Manage tags'] = "Zarządzaj tagami";
122$lang['Members'] = "Członkowie";
123$lang['Metadata synchronized from file'] = "Metadane zsynchronizowane z pliku";
124$lang['Move categories'] = "Przenieś kategorie";
125$lang['Move'] = "Przenieś";
126$lang['Name'] = "Nazwa";
127$lang['New name'] = "Nowa nazwa";
128$lang['New parent category'] = "Nowa nadrzędna kategoria";
129$lang['New tag'] = "Nowy tag";
130$lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags'] = "Brak zdefiniowanych tagów. Użyj Administracja>Obrazy>Tagi";
131$lang['Number of comments per page'] = "Liczba komentarzy na stronę";
132$lang['Number of rates'] = "Liczba ocen";
133$lang['Number of thumbnails to create'] = "Liczba miniatru do stworzenia";
134$lang['Only private categories are listed'] = "Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone";
135$lang['Operating system'] = "System operacyjny";
136$lang['Options'] = "Opcje";
137$lang['Categories sorted in ascending order &dArr;'] = "Sortuj alfanumerycznie";
138$lang['Categories sorted in descending order &uArr;'] = "";
139$lang['Other private categories'] = "Inne kategorie prywatne";
140$lang['Page banner'] = "Banner strony";
141$lang['Parent category'] = "Nadrzędna kategoria";
142$lang['Path'] = "Ścieżka";
143$lang['Permalink'] = "Link permanentny";
144$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = "Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń link z historii";
145$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = "Nzawa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, \"-\", \"_\" lub \"/\". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od \"-\"";
146$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = "Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s";
147$lang['Permalink history'] = "Historia linków permanentnych";
148$lang['Permalinks'] = "Linki permanentne";
149$lang['Permission denied'] = "Dostęp zabroniony";
150$lang['Permission granted thanks to a group'] = "Uprawnienia przyznane dzięki grupie";
151$lang['Permission granted'] = "Dostęp przyznany";
152$lang['Picture informations updated'] = "Zaktualizowano informację o obrazie";
153$lang['Plugins'] = "Wtyczki";
154$lang['Position'] = "Pozycja";
155$lang['Preferences'] = "Preferencje";
156$lang['Properties'] = "Właściwości";
157$lang['Random picture'] = "Losowy obraz";
158$lang['Rate date'] = "Oceny po dacie";
159$lang['Rating by guests'] = "Oceny przez gości";
160$lang['Rating'] = "Oceny";
161$lang['Reject All'] = "Odrzuć wszystkie";
162$lang['Reject'] = "Odrzuć";
163$lang['Representant'] = "Reprezentant";
164$lang['Representation of categories'] = "Representacja kategorii";
165$lang['Representative'] = "Representacyjny";
166$lang['Represents'] = "Representuje";
167$lang['Save order'] = "Zapisz kolejność";
168$lang['Save to permalink history'] = "Zapisz do historii linków permanentnych";
169$lang['Select at least one category'] = "Wybierz przynajmniej jedną kategorię";
170$lang['Select at least one picture'] = "Wybierz przynajmniej jeden obraz";
171$lang['Select at least one user'] = "Wybierz przynajmniej jednego użytkownika";
172$lang['Show info'] = "Pokaż informacje";
173$lang['Site manager'] = "Menadżer strony";
174$lang['Status'] = "Status";
175$lang['Statistics'] = "Statystyki";
176$lang['Storage category'] = "Miejsce przechowywania kategorii";
177$lang['Sum of rates'] = "Suma ocen";
178$lang['Tag "%s" already exists'] = "Tag \"%s\" już istnieje";
179$lang['Tag "%s" was added'] = "Tag \"%s\" został dodany";
180$lang['Tag selection'] = "Wybór tagu";
181$lang['Take selected elements out of caddie'] = "Usuń wybrane elementy z koszyka";
182$lang['The following tag were deleted'] = "NAstępujące tagi zostały usunięte";
183$lang['The %d following tags were deleted'] = "%d tagów zostało usuniętych";
184$lang['Unable to check for upgrade.'] = "";
185$lang['Uninstall'] = "Odinstaluj";
186$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = "Uzyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)";
187$lang['User comments validation'] = "Zatwierdzanie komentarzy użytkowników";
188$lang['Users'] = "Użytkownicy";
189$lang['Validate All'] = "Zatwierdź wszystkie";
190$lang['Validate'] = "Zatwierdź";
191$lang['Validation'] = "Zatwierdzanie";
192$lang['Version'] = "Wersja";
193$lang['Virtual categories movement'] = "Przenoszenie kategorii wirtualnych";
194$lang['Virtual categories to move'] = "Kategorie wirtualne do przeniesienia";
195$lang['Virtual category name'] = "Nazwa kategorii wirtualnej";
196$lang['Webmaster cannot be deleted'] = "Nie można usunąć użytkownika Webmaster";
197$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = "Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developer'skich.";
198$lang['You cannot delete your account'] = "Nie możesz usunąć swojego konta";
199$lang['You cannot move a category in its own sub category'] = "Nie możnesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii";
200$lang['You need to confirm deletion'] = "Musisz potwierdzić usunięcie";
201$lang['add tags'] = "dodaj tagi";
202$lang['Adviser'] = "Doradca";
203$lang['associate to category'] = "powiązane z kategorią";
204$lang['associate to group'] = "powiązane z grupą";
205$lang['Authorized'] = "Zautoryzowane";
206$lang['Add a virtual category'] = "Dodaj wirualną kategorię";
207$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = "Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii";
208$lang['The name of a category should not be empty'] = "Nazwa kategorii nie może być pusta";
209$lang['Lock categories'] = "Zablokuj kategorie";
210$lang['Private category'] = "Kategoria prywatna";
211$lang['Public category'] = "Kategoria publiczna";
212$lang['Find a new representant by random'] = "Znajdź losowo nowego reprezentanta";
213$lang['Public / Private'] = "Publiczne / Prywatne";
214$lang['Manage authorizations for selected categories'] = "Zarządzaj autoryzacjami dla wybranych kategorii";
215$lang['Select uploadable categories'] = "Zaznacz kategorie, do których można wgrywać";
216$lang['Virtual category added'] = "Dodano wirtualną kategorię";
217$lang['Virtual category deleted'] = "Usunięto wirtualną kategorię";
218$lang['Category'] = "kategoria";
219$lang['Access type'] = "Typ dostępu";
220$lang['Comments'] = "Komentarze";
221$lang['Information data registered in database'] = "Dane zapisane w bazie danych";
222$lang['Default display'] = "Wyświetlanie domyślne";
223$lang['History'] = "Historia";
224$lang['The gallery URL is not valid.'] = "Adres URL galerii jest niepoprawny.";
225$lang['Main'] = "Główne";
226$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = "Liczba komentarzy na stronę musi być pomiędzy 5 a 50.";
227$lang['Configuration'] = "Konfiguracja";
228$lang['confirm'] = "potwierdź";
229$lang['Date'] = "Data";
230$lang['delete category'] = "usuń kategorię";
231$lang['dissociate from category'] = "usuń powiązanie od kategorii";
232$lang['dissociate from group'] = "usuń powiązanie od grupy";
233$lang['edit category permissions'] = "edytuj uprawnienia kategorii";
234$lang['Category informations updated successfully.'] = "Informacje o kategorii zaktualizowano pomyślnie.";
235$lang['Authorize upload'] = "Zautoryzuj upload";
236$lang['elements per page'] = "elementów na stronę";
237$lang['elements'] = "elementy";
238$lang['High definition enabled'] = "Wysoka jakość włączona";
239$lang['File'] = "plik";
240$lang['Filesize'] = "rozmiar pliku";
241$lang['first element added on %s'] = "pierwszy element dodany %s";
242$lang['Forbidden'] = "Zabronione";
243$lang['General'] = "Ogólne";
244$lang['global mode'] = "tryb globalny";
245$lang['group "%s" added'] = "dodano grupę \"%s\"";
246$lang['group "%s" deleted'] = "usunięto grupę \"%s\"";
247$lang['group "%s" updated'] = "zaktualizowano grupę \"%s\"";
248$lang['group'] = "grupa";
249$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = "Nazwa grupy nie może zawierać znaków \" lub ' lub być pusta.";
250$lang['This name is already used by another group.'] = "NAzwa jest już używana przez inną grupę.";
251$lang['Groups'] = "Grupy";
252$lang['Instructions'] = "Instrukcje";
253$lang[''] = "";
254$lang['High definition'] = "Wysoka jakość";
255$lang['jump to category'] = "przejdź do kategorii";
256$lang['jump to image'] = "przejdź do obrazu";
257$lang['leave'] = "opuść";
258$lang['Lock'] = "Zablokuj";
259$lang['Locked'] = "Zablokowane";
260$lang['manage category elements'] = "zarządzaj elementami kategorii";
261$lang['manage sub-categories'] = "zarządzaj podkategoriami";
262$lang['Manage'] = "Zarządzaj";
263$lang['maximum height'] = "maksymalna wysokość";
264$lang['maximum width'] = "maksymalna szerokość";
265$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d second].'] = "Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund].";
266$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d seconds].'] = "Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund].";
267$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = "Czas wysłania wiadomości do listy użytkowników jest ograniczony. Pozostali użytkownicy nie znajdują się na liście.";
268$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = "Czas wysłania wiadomości jest ograniczony. Pozostałe wiadomości zostaną pominięte.";
269$lang['To send ?'] = "Do wysłania ?";
270$lang['Last send'] = "Ostantnio wysłane";
271$lang['email'] = "email";
272$lang['User'] = "Użytkownik";
273$lang['Complementary mail content'] = "Uzupełniająca treść wiadomości";
274$lang['See you soon,'] = "Do zobaczenia wkrótce,";
275$lang['Go to'] = "Przejdź do";
276$lang['.'] = ".";
277$lang['Hello'] = "Witaj";
278$lang[','] = ",";
279$lang['New elements were added'] = "dodano nowe elementy";
280$lang['on'] = "dnia";
281$lang['between'] = "pomiędzy";
282$lang['and'] = "i";
283$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = "Webmaster zapisał Cię na listę powiadomień.";
284$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = "Zapisałeś(łaś) się aby otrzymywać powiadomienia.";
285$lang['To subscribe'] = "Aby się zapisać";
286$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = "Jeżeli napotkasz problem lub masz pytania wyślij wiadomość do";
287$lang['[NBM] Problems or questions'] = "[NBM] Problemy i pytania";
288$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = "Webmaster wypisał Cię z otrzymywania powiadomień.";
289$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = "Zostałeś wypisany z otrzymywania powiadomień.";
290$lang[', click on'] = ", kliknij";
291$lang['To unsubscribe'] = "Aby się wypisać";
292$lang['With blank value, gallery title will be used'] = "Tytuł galerii będzie używany jeżli pole zostanie puste";
293$lang['Notification'] = "Powiadomienia";
294$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s [%s].";
295$lang['Mail sent to %s [%s].'] = "Wysłano wiadomość do %s [%s].";
296$lang['%d mail was sent.'] = "Wysłano %d wiadomość.";
297$lang['%d mails were sent.'] = "Wysłano %d wiadomości.";
298$lang['%d mail was not sent.'] = "Nie wysłano %d wiadomości.";
299$lang['%d mails were not sent.'] = "Nie wysłano %d wiadomości.";
300$lang['No mail to send.'] = "Brak wiadomości do wysłania.";
301$lang['There is no available subscribers to mail.'] = "Brak dostępnych użytkowników do wysłania powiadomienia.";
302$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = "Użytkownik jest dostępny, jeżeli są nowe elementy do powiadomienia.";
303$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = "Prawdopodobnie nie ma zapisanych użytkowników (tę zakładkę widzi tylko użytkownik webmaster).";
304$lang['No user to send notifications by mail.'] = "Brak użytkowników do wysłania powiadomień.";
305$lang['New elements added'] = "Dodano nowe elementy";
306$lang['Subscribe to notification by mail'] = "Zapisz do powiadomień email";
307$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = "Wypisz z powiadomień email";
308$lang['Parameter'] = "Parametr";
309$lang['Processing treatment.
310
311Please wait...'] = "Procesowanie.
312
313Proszę czekać...";
314$lang['Continue processing treatment'] = "Kontynuuj procesowanie";
315$lang['Complementary mail content'] = "Uzupełniająca treść wiadomości";
316$lang['Add detailed content'] = "Dodaj szczegółową treść";
317$lang['Send mail as'] = "Wyślij wiadomość jako";
318$lang['Send mail to users'] = "Wyślij wiadomość do użytkowników";
319$lang['Send'] = "Wyślij";
320$lang['Options'] = "Opcje";
321$lang['Send'] = "Wyślij";
322$lang['Subscribed'] = "Zapisani";
323$lang['Subscribe'] = "Zapisy";
324$lang['Parameters'] = "Parametry";
325$lang['Select recipients'] = "Wybierz odbiorców";
326$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = "Zapisz/wypisz użytkowników";
327$lang['Unsubscribed'] = "Nie zapisani";
328$lang['%d parameter was updated.'] = "Zaktualizowano %d parametr.";
329$lang['%d parameters were updated.'] = "Zaktualizowano %d parametrów.";
330$lang['%d user was not updated.'] = "Użytkownik %d nie został zaktualizowany.";
331$lang['%d users were not updated.'] = "Nie zaktualizowano %d użytkowników.";
332$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = "Użytkownik %s [%s] usunięty z listy zapisanych.";
333$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = "Użytkownik %s [%s] został dodany do listy zapisanych na listę.";
334$lang['%d user was updated.'] = "Zaktualizowano użytkownika %d.";
335$lang['%d users were updated.'] = "Zaktualizowano %d użytkowników.";
336$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = "Użytkownik %s [%s] nie został usunięty z listy zapisanych.";
337$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = "Nie dodano użytkownika %s [%s] do listy zapisanych.";
338$lang['User %s [%s] added.'] = "Dodano użytkownika %s [%s] .";
339$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = "Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wyłanie wiadomości do użytkowników";
340$lang['Send mail on HTML format'] = "Wyslij email w formacie HTML";
341$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = "Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie";
342$lang['Available only with HTML format'] = "Dostępne tylko w formacie HTML";
343$lang['no write access'] = "brak praw do zapisu";
344$lang['path'] = "ścieżka";
345$lang['Permissions'] = "Uprawnienia";
346$lang['private'] = "prywatna";
347$lang['Properties'] = "Właściwości";
348$lang['public'] = "publiczna";
349$lang['Purge never used notification feeds'] = "Wyczyść nigdy nie używane RSS feed";
350$lang['Purge sessions'] = "Wyczyść sesje";
351$lang['randomly represented'] = "reprezentowane losowo";
352$lang['registration date'] = "data rejestracji";
353$lang['Remote site'] = "Zdalne strony";
354$lang['clean'] = "wyczyść";
355$lang['remove remote listing.xml file'] = "usuń na zdalnej stronie plik listing.xml";
356$lang['generate listing'] = "generuj listę";
357$lang['generate file listing.xml on remote site'] = "generuj plik listing.xml na zdalnej stronie";
358$lang['Create this site'] = "Utwórz tę stronę";
359$lang['A local listing.xml file has been found for'] = "Odnaleziono lokalny plik listing.xml dla";
360$lang['read local listing.xml and update'] = "odczytaj i aktualizuj lokalny plik listing.xml";
361$lang['test'] = "test";
362$lang['test this remote site'] = "testuj zdalną stronę";
363$lang['Remote site url must start by http or https and must only contain characters among "/", "a-zA-Z0-9", "-" or "_"'] = "Adres zdalnej strony musi rozpoczynać się od http lub https i musi zawierać tylko następujące znaki \"/\", \"a-zA-Z0-9\", \"-\" lub \"_\"";
364$lang['remove tags'] = "usuń tagi";
365$lang['Repair and optimize database'] = "Napraw i optymalizuj bazę danych";
366$lang['selection'] = "zaznaczenie";
367$lang['set to'] = "ustaw na";
368$lang['singly represented'] = "pojedynczy reprezentant";
369$lang['This site already exists'] = "Taka strona już istnieje";
370$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = "Stwórz nową stronę : (podaj adres URL pliku create_listing_file.php)";
371$lang['created'] = "utworzona";
372$lang['delete'] = "usuń";
373$lang['delete this site and all its attached elements'] = "usuń tę stronę oraz wszystkie załączone elementy";
374$lang['deleted'] = "usunięte";
375$lang['an error happened'] = "wystąpił błąd";
376$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = "nie odnaleziono pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie";
377$lang['Local'] = "Lokalny";
378$lang['Remote'] = "Zdalny";
379$lang['synchronize'] = "synchronizuj";
380$lang['update the database from files'] = "aktualizuj bazę danych z plików";
381$lang['status'] = "status";
382$lang['Directory'] = "Katalog";
383$lang['sub-categories'] = "pod-kategorie";
384$lang['synchronize metadata'] = "synchronizuj metadane";
385$lang['synchronize'] = "synchronizuj";
386$lang['target'] = "cel";
387$lang['Thumbnail'] = "miniatura";
388$lang['title'] = "tytuł";
389$lang['Categories management'] = "Zarządzanie kategoriami";
390$lang['Piwigo configuration'] = "Konfiguracja Piwigo";
391$lang['Piwigo administration'] = "Administracja Piwigo";
392$lang['Edit a category'] = "Edytuj kategorię";
393$lang['Group management'] = "Zarządzanie grupami";
394$lang['User list'] = "Lista użytkowników";
395$lang['Modify informations about a picture'] = "Edytuj informacje o obrazie";
396$lang['Thumbnail creation'] = "Tworzenie miniatur";
397$lang['Database synchronization with files'] = "Synchronizacja bazy danych z plikami";
398$lang['Pictures waiting for validation'] = "Obrazy oczekujące na akceptację";
399$lang['all'] = "wszystkie";
400$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = "obrazy bez miniatur (tylko pliki jpeg i png)";
401$lang['height must be a number superior to'] = "wysokość musi być liczbą większą od";
402$lang['width must be a number superior to'] = "szerokość musi być liczbą większą od";
403$lang['for the file format'] = "dla typu pliku";
404$lang['No missing thumbnail'] = "Aktualnie nie ma brakujących miniatur";
405$lang['Picture unreachable or no support'] = "Obraz niedostępny lub brak wsparcia";
406$lang['GD version'] = "Wersja GD";
407$lang['Miniaturization parameters'] = "Parametry tworzenia miniatur";
408$lang['generated in'] = "wygenerowane w";
409$lang['Results of miniaturization'] = "Wyniki tworzenia miniatur";
410$lang['General statistics'] = "Ogólne statystyki";
411$lang['max time'] = "czas maksymalny";
412$lang['average time'] = "czas średni";
413$lang['min time'] = "czas minimalny";
414$lang['number of miniaturized pictures'] = "liczba plików, dla których zostały dodane miniatury";
415$lang['total time'] = "czas sumaryczny";
416$lang['for this file format'] = "dla tego rodzaju plików";
417$lang['unit mode'] = "tryb jednostkowy";
418$lang['Unlocked'] = "Odblokowane";
419$lang['unset'] = "nie ustawione";
420$lang['Move up'] = "Przenieś wyżej";
421$lang['Update categories informations'] = "Aktualizuj informacje o kategoriach";
422$lang['Update images informations'] = "Aktualizuj informacje o obrazach";
423$lang['Synchronize'] = "Synchronizuj";
424$lang['reduce to single existing categories'] = "zredukuj do pojedynczej istniejącej kategorii";
425$lang['Choose an option'] = "Wybierz opcję";
426$lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = "wyświetlaj jak dużo informacji (dodane kategorie i elementy, usunięte kategorie i elementy)";
427$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = "Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna";
428$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = "Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama jak w Piwigo";
429$lang['listing.xml file was not found'] = "Nie odnaleziono pliku listing.xml";
430$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = "Nie odnaleziono pliku listing.xml na zdalnej stronie. Plik ten jest generowany przez wybranie \"generuj listę\" w Menadżerze strony";
431$lang['Error list'] = "Lista błędów";
432$lang['Errors caption'] = "Nagłówki błędów";
433$lang['Detailed informations'] = "Informacje szczegółowe";
434$lang['File/directory read error'] = "Błąd odczytu pliku/katalogu";
435$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = "Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)";
436$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = "typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu \"thumbnail\" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być nastepujące :";
437$lang['missing thumbnail'] = "brakujące miniatury";
438$lang['categories deleted in the database'] = "kategorii usuniętych z bazy danych";
439$lang['elements deleted in the database'] = "elementów usuniętych z bazy danych";
440$lang['images candidates for metadata synchronization'] = "obrazów dla których można zsynchronizować metadane";
441$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = "informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików";
442$lang['errors during synchronization'] = "błędów podczas synchronizacji";
443$lang['categories added in the database'] = "kategorii dodanych do bazy danych";
444$lang['elements added in the database'] = "elementów dodanych do bazy danych";
445$lang['elements updated in the database'] = "elementów zaktualizowanych w bazie danych";
446$lang['Search for new images in the directories'] = "Szukaj nowych obrazów w katalogach";
447$lang['added'] = "dodane";
448$lang['deleted'] = "usunięte";
449$lang['Metadata synchronization results'] = "Wynik synchronizacji metadanych";
450$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = "przeprowadź tylko symulację (nie będzie żadnych zmian w bazie danych)";
451$lang['[Simulation]'] = "[Symulacja]";
452$lang['directories + files'] = "katalogi + pliki";
453$lang['only directories'] = "tylko katalogi";
454$lang['synchronize files structure with database'] = "syncronizuj strukturę plików z bazą danych";
455$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = "synchronizuj metadane z informacjami o elementach z bazy danych";
456$lang['even already synchronized elements'] = "także elementy już zsynchronizowane";
457$lang['Used metadata'] = "Wykorzystane metadane";
458$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = "NAzwy plików i katalogów muszą się składać z liter, cyfr, znaków: \"-\", \"_\" lub \".\"";
459$lang['wrong filename'] = "zła nazwa pliku";
460$lang['Upload'] = "Upload";
461$lang['user "%s" added'] = "użytkownik \"%s\" został dodany";
462$lang['User status'] = "Staus użytkownika";
463$lang['user_status_admin'] = "Administrator";
464$lang['user_status_generic'] = "Ogólny";
465$lang['user_status_guest'] = "Gość";
466$lang['user_status_normal'] = "Użytkownik";
467$lang['user_status_webmaster'] = "Webmaster";
468$lang['username'] = "nazwa użytkownika";
469$lang['Users'] = "Użytkownicy";
470$lang['Virtual category'] = "Kategoria wirtualna";
471$lang['Waiting'] = "Oczekujące";
472$lang['default'] = "domyślna";
473$lang['Toggle \'default group\' property'] = "Właściwości przełączania 'grupy domyślnej'";
474$lang['Advanced features'] = "Zaawansowane";
475$lang['Not linked elements'] = "Elementy nie przypisane";
476$lang['Specials'] = "Specjalne";
477$lang['Files with same name in more than one physical category'] = "Pliki o tych samych nazwach w jednej lub więcej kategoriach";
478$lang['Overall'] = "W sumie";
479$lang['Year'] = "Rok";
480$lang['Month'] = "Miesiąc";
481$lang['Day'] = "Dzień";
482$lang['Pages seen'] = "Oglądanych stron";
483$lang['Pictures'] = "Obrazy";
484$lang['Time'] = "czas";
485$lang['User'] = "użytkownik";
486$lang['IP'] = "IP";
487$lang['Element'] = "";
488$lang['Section'] = "sekcja";
489$lang['Tags'] = "tagi";
490$lang['Save page visits by guests'] = "Zapisuj odwiedziny strony przez  gości";
491$lang['Save page visits by users'] = "Zapisuj odwiedziny strony przez  użytkowników";
492$lang['Save page visits by administrators'] = "Zapisuj odwiedziny strony przez administratorów";
493$lang['Properties'] = "Właściwości";
494$lang['An information email was sent to group "%s"'] = "Powiadomienie wysłane do członków grupy \"%s\"";
495$lang['Send an information email to group members'] = "Wyślij powiadomienie do członków grupy";
496$lang['Group'] = "Grupa";
497$lang['[%s] Come to visit the category %s'] = "[%s] Wejdź aby zobaczyć kategorie %s";
498$lang['Hello,'] = "Witaj,";
499$lang['See you soon.'] = "Do zobaczenia wkrótce.";
500$lang['Come to discover the category:'] = "Wejdź aby zobacyzć kategorie:";
501$lang['Mail content'] = "Treść maila";
502$lang['none'] = "brak";
503$lang['high'] = "wysoki";
504$lang['other'] = "inny";
505$lang['Element type'] = "Typ elementu";
506$lang['User'] = "Użytkownik";
507$lang['Image id'] = "ID obrazu";
508$lang['Summary'] = "Podsumowanie";
509$lang['%d line filtered'] = "%d linia odfltrowana";
510$lang['%d lines filtered'] = "%d linii odfiltrowanych";
511$lang['%d guest'] = "%d gość";
512$lang['%d guests'] = "%d gości";
513$lang['Hour'] = "Godzina";
514$lang['guest'] = "gość";
515$lang['default values'] = "wartości domyślne";
516$lang['High filesize'] = "Duży rozmiar pliku";
517$lang['Guest cannot be deleted'] = "Gość nie może sostać usunięty";
518$lang['Default user cannot be deleted'] = "domyślny użytkownik nie moze zostać usunięty";
519$lang['Purge history detail'] = "Usuń szczegóły historii";
520$lang['Purge history summary'] = "Usuń podsumowanie historii";
521$lang['Check integrity'] = "Sprawdź integralność";
522$lang['Anomaly'] = "Anomalie";
523$lang['Correction'] = "Poprawki";
524$lang['Automatic correction'] = "Automatyczne poprawki";
525$lang['Impossible automatic correction'] = "Automatyczna poprawka niemożliwa";
526$lang['Correction applied with success'] = "Poprawki zastosowana pomyślnie";
527$lang['Correction applied with error'] = "Poprawka zastosowana, ale wystąpił błąd";
528$lang['%d anomaly has been detected.'] = "Została wykryta %d anomalia.";
529$lang['%d anomalies have been detected.'] = "Zostało wykrytych %d anomalii.";
530$lang['%d anomaly has been corrected.'] = "%d anomali została poprawnie wykrytych.";
531$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = "%d anomalii zostało poprawnie wykrytych.";
532$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = "%d anomalia nie została poprawiona.";
533$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = "%d anomalii nie zostało poprawionych.";
534$lang['Go to %s or %s for more informations'] = "Aby uzyskać więcej informacji przejdź do %s lub %s";
535$lang['the forum'] = "forum";
536$lang['the wiki'] = "wiki";
537$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = "Wartość %s nie jest poprawna, ponieważ exif nie jest wspierany";
538$lang['%s must be to set to false in your config_local.inc.php file'] = "Wartość %s musi być ustawiona na false w pliku konfiguracyjnym config_local.inc.php";
539$lang['Main "guest" user does not exist'] = "Główny użytkownik \"gość\" nie istnieje";
540$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = "Status głównego użytkownika \"gość\" jest niepoprawny";
541$lang['Default user does not exist'] = "Domyślny użytkownik nie istnieje";
542$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = "Główny użytkownik \"webmaster\" nie istnieje";
543$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = "Status głównego użytkownika \"webmaster\" jest niepoprawny";
544$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = "Użytkownik \"%s\" został utworzony z hasłem \"%s\"";
545$lang['Status of user "%s" updated'] = "Status użytkownika \"%s\" został zaktualizowany";
546$lang['add new elements to caddie'] = "dodaj nowe elementy do koszyka";
547$lang['No display'] = "Brak wyświetlania";
548$lang['Classic display'] = "Wyświetlanie klasyczne";
549$lang['Hoverbox display'] = "Wyświetlanie w ramkach w kształcie poduszek";
550$lang['Thumbnails'] = "Miniatury";
551$lang['Mail address is obligatory for all users'] = "Adres email jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników";
552$lang['Minimum privacy level'] = "Minimalny poziom prywatności";
553$lang['Privacy level'] = "Poziom prywatności";
554$lang['Level 0'] = "---";
555$lang['Level 1'] = "Kontakty";
556$lang['Level 2'] = "Przyjaciele";
557$lang['Level 4'] = "Rodzina";
558$lang['Level 8'] = "Administratorzy";
559$lang['Reinitialize check integrity'] = "Rozpocznij jeszcze raz sprawdzenie integralności";
560$lang['Check all'] = "Zaznacz wszystkie";
561$lang['Uncheck all'] = "Odznacz wszystkie";
562$lang['Check automatic corrections'] = "Automatycznie sprawdzaj poprawki";
563$lang['Apply selected corrections'] = "Zastosuj wybrane poprawki";
564$lang['Ignore selected anomalies'] = "Ignoruj wybrane anomalie";
565$lang['Refresh'] = "Odśwież";
566$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = "Anomalia zostania zignorowana aż do nastepnej aktualizacji wersji";
567$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = "Poprawka anomalii anuluje fakt, żę została zignorowana";
568$lang['%d anomaly has been ignored.'] = "%d anomalia zostałą zignorowana.";
569$lang['%d anomalies have been ignored.'] = "%d anomalii zostało zignorowanych.";
570$lang['Plugins which need upgrade'] = "Wtyczki wymagające aktualizacji";
571$lang['Plugins up to date'] = "Wtyczki są aktualne";
572$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = "Nie można sprawdzić wersji wtyczek";
573$lang['Current<br>version'] = "Aktualna<br>wersja";
574$lang['Available<br>version'] = "Dostępna<br>wersja";
575$lang['Automatic upgrade'] = "Automatyczna aktualizacja";
576$lang['Automatic installation'] = "Instalacja automatyczna";
577$lang['Download file'] = "Pobierz plik";
578$lang['Plugin list'] = "Lista wtyczek";
579$lang['Check for updates'] = "Sprawdź dostepność aktualizaji";
580$lang['Other plugins'] = "Inne wtyczki";
581$lang['Last revisions'] = "Ostatnie wersje";
582$lang['Delete'] = "Usuń";
583$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = "Czy na pewno chcesz usunąć tę wtyczkę?";
584$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = "Czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę?";
585$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = "Czy na pewno chcesz zainstalować aktualizację? Musisz zweryfikować czy aktualna wersja nie wymaga odinstalowania.";
586$lang['%s has been successfully upgraded.'] = "%s zostały pomyslnie zaktualizowane.";
587$lang['Plugin has been successfully copied'] = "Wtyczka została poprawnie skopiowana";
588$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = "Aby zainstalować lub aktywować wtyczkę udaj się do listy wtyczek.";
589$lang['Can\'t create temporary file.'] = "Nie można stworzyć pliku tymczasowego.";
590$lang['Can\'t download archive.'] = "Nie można pobrać archiwum.";
591$lang['Can\'t read or extract archive.'] = "Nie można odczytać lub rozpakować archiwum.";
592$lang['An error occured during extraction (%s).'] = "Błąd podczas rozpakowywania (%s).";
593$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = "Sprawdź uprawnienia (CHMOD) do katalogu \"plugins\" oraz podfolderów.";
594$lang['Can\'t connect to server.'] = "Nie można połączyć się do serwera.";
595$lang['Purge compiled templates'] = "Usuń skompilowane szablony";
596$lang['Caddie is currently empty'] = "Koszyk jest aktualnie pusty";
597$lang['Upload'] = "Upload";
598$lang['Show upload link every time'] = "Zawsze pokazuj link upload";
599$lang['User access level to upload'] = "Poziom uprawnień użytkoników dla upload'u";
600$lang['ACCESS_0'] = "Wolny dostęp";
601$lang['ACCESS_1'] = "Dostęp dla wszystkich";
602$lang['ACCESS_2'] = "Dostep dla zapisanych";
603$lang['ACCESS_3'] = "Dostęp dla Administratorów";
604$lang['ACCESS_4'] = "Dostęp dla webmasterów";
605$lang['ACCESS_5'] = "Brak dostępu";
606$lang['Demo'] = "Demo";
607$lang['Piwigo home'] = "Strona domowa Piwigo";
608$lang['Support'] = "Wsparcie";
609$lang['Bugs'] = "Błędy";
610$lang['Extensions'] = "Rozszerzenia";
611$lang['Documentation'] = "Dokumentacja";
612$lang['A new version of Piwigo is available.'] = "Dostepna jest nowa wersja Piwigo.";
613$lang['Piwigo Administration'] = "Administracja Piwigo";
614$lang['Piwigo version'] = "Wersja Piwigo";
615$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = "Używasz aktualnej wersji Piwigo.";
616$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = "Zainstalowana wersja %s [%s] jest niekompatybilna z wymaganą wersją [%s]";
617$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = "Musisz zaktualizować swój system by ......... w przeciwnym wypadku aplikacja nie będzie działała poprawnie lub w ogóle";
618$lang['Deleted on'] = "Usunięte";
619$lang['Last hit'] = "Ostatnie wejście";
620$lang['Hits'] = "Wejść";
621$lang['GD library is missing'] = "Brak biblioteki GD";
622$lang['Templates'] = "Szablony";
623$lang['Extend for templates'] = "Rozszerz dla szablony";
624$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = "Zamienniki oryginalnych szablonów przez spersonalizowane szablony z katalogu template-extension";
625$lang['Replacers (customized templates)'] = "Zamienniki (spersonalizowane szablony)";
626$lang['Original templates'] = "Oryginalne szablony";
627$lang['Optional URL keyword'] = "Opcjonalne słowo klucz dla URL";
628$lang['Templates configuration has been recorded.'] = "Konfiguracja szablonów została zapisana.";
629$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = "Wszystkie optymalizacje zakończone pomyślnie.";
630$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = "Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami.";
631$lang['delete this comment'] = "usuń ten komentarz";
632$lang['Modify information'] = "Modyfikuj informacje";
633$lang['edit category informations'] = "edytuj informacje o kategorii";
634$lang['nothing'] = "nic";
635$lang['overrides existing values with empty ones'] = "nadpisuje istniejące wartości pustymi";
636$lang['manage image ranks'] = "zarządzaj rankingami obrazów";
637$lang['Manage image ranks'] = "Zarządzaj rankingami obrazów";
638$lang['Edit ranks'] = "Edytuj rankingi";
639$lang['No element in this category'] = "Brak elementów w tej kategorii";
640$lang['Images manual order was saved'] = "Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane";
641$lang['ranks'] = "rankingi";
642$lang['Drag to re-order'] = "Przesuń aby zreorganizować";
643$lang['Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.'] = "Nie można pobrać informacji o serwerze z powodu wyłączonego allow_url_fopen.";
644$lang['Quick Local Synchronization'] = "Szybka synchronizacja lokalna";
645$lang['No photo can be deleted'] = "Żadne zdjęcie nie zostało usunięte";
646$lang['Note: Only deletes photos added with pLoader'] = "Info: Usuwa tylko zdjęcia dodane przez pLoader";
647$lang['Delete selected photos'] = "Usuń zaznaczone zdjęcie";
648$lang['%d photo was deleted'] = "%d zdjęcie zostało usunięte";
649$lang['%d photos were deleted'] = "%d zdjęć zostało usuniętych";
650$lang['Bound template'] = "Przypisz Szablon";
651$lang['Downloads'] = "Pobieranie";
652$lang['Released on'] = "Opublikowane";
653$lang['Number of downloads'] = "Liczba pobrań";
654$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = "Newsletter z ogłoszeniami Piwigo";
655$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = "Utrzymuj kontakt z projektem Piwigo i zapisz się aby otrzymywać Newsleter z ogłoszeniami Piwigo. Otrzymasz email gdy będzie dostępna nowa wersja (czasami zawierające poprawki błędów bezpieczeństwa, ważne aby dokonać aktualizacji) oraz o waznych wydarzeniach w projekcie. Generalnie kilka maili na rok.";
656$lang['Subscribe %s'] = "Zapisz się %s";
657$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = "Zapisz %s do newsletter'a z ogłoszeniami Piwigo";
658$lang['Purge search history'] = "Wyczyść historię wyszukiwania";
659$lang['Hide'] = "Ukryj";
660$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = "Brak hasła. Wpisz proszę hasło.";
661$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = "Brak informacji o haśle. Potwierdź wybrane hasło.";
662$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = "Brak adresu email. usupełnij adres email.";
663$lang['Password confirmation error.'] = "Wprowadzone hasła nie pasują do siebie.";
664$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = "Zezwalaj użytkownikom edytować własne komentarze";
665$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = "Zezwalaj użytkownikom usuwać własne komentarze";
666$lang['Email administrators when a comment is modified'] = "Wyślij email do administratorów gdy komentarz został zmodyfikowany";
667$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = "Wyślij email do administratorów gdy komentarz został usunięty";
668$lang['Cannot delete the old permalink !'] = "";
669$lang['Hit'] = "";
670?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.