Changeset 10190


Ignore:
Timestamp:
04/09/11 14:53:02 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.2] - vi_VN update Thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/vi_VN/admin.lang.php

  r9611 r10190  
  779779$lang['Visit language site'] = 'Đến trang web của của ngôn ngữ'; 
  780780$lang['New Version'] = 'Phiên bản Mới'; 
   781$lang['Obsolete Plugins'] = 'Những plugins đã cũ'; 
   782$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'CẢNH BÁO! Plugin này có thể không tương thích với phiên bản Piwigo hiện tại.'; 
   783$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Bạn vẫn muốn kích hoạt?'; 
   784$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'PLUGIN NÀY GIỜ LÀ MỘT PHẦN CỦA NHÂN PIWIGO! GỠ BỎ NGAY!'; 
   785$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'LỖI: PLUGIN NÀY BỊ THIẾU NHƯNG NÓ ĐÃ ĐƯỢC CÀI ĐẶT! GỠ BỎ NGAY.'; 
  781786 
  782787?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.