Changeset 10508


Ignore:
Timestamp:
04/20/11 08:13:20 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN Thanks Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r10189 r10508  
  784784$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'PLUGIN NÀY GIỜ LÀ MỘT PHẦN CỦA NHÂN PIWIGO! GỠ BỎ NGAY!'; 
  785785$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'LỖI: PLUGIN NÀY BỊ THIẾU NHƯNG NÓ ĐÃ ĐƯỢC CÀI ĐẶT! GỠ BỎ NGAY.'; 
  786  
   786$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Khởi tạo lại Hình thu nhỏ'; 
   787$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Quá trình khởi tạo hình thu nhỏ đang được thực hiện...'; 
   788$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = 'Có %s hình thu nhỏ đã được tạo ra'; 
   789$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = 'Có %s hình thu nhỏ không thể tạo ra được'; 
   790$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Khởi tạo Ảnh Web'; 
   791$lang['Photos generation in progress...'] = 'Quá trình khởi tạo ảnh web đang được thực hiện...'; 
   792$lang['%s photos have been regenerated'] = 'có %s ảnh đã được tạo ra'; 
   793$lang['%s photos can not be regenerated'] = 'Có %s ảnh không thể tạo ra được'; 
   794$lang['Only photos with HD can be regenerated!'] = 'Chỉ có những ảnh định dạng cao mới có thể được khởi tạo!'; 
  787795?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.