Ignore:
Timestamp:
05/01/11 22:38:46 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - community - update vi_VN thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/community/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r10413 r10737  
  6060$lang['%u pending photos'] = 'có %u ảnh đang chờ xử lý'; 
  6161$lang['Level 16'] = 'Đang chờ xử lý'; 
   62$lang['Edit a permission'] = 'Điều chỉnh quyền hạn'; 
   63$lang['Your photos are waiting for validation, administrators have been notified'] = 'Ảnh của bạn đang đợi để xác nhận, Quản trị viên đã được thông báo về điều này'; 
  6264 
  6365?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.