Changeset 11480


Ignore:
Timestamp:
06/22/11 14:57:40 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update VN (Vietnamese - Tiếng Việt)Thanks to Em ku - feature:2320

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r11202 r11480  
  798798$lang['Type in a search term'] = 'Nhập vào trong mục tìm kiếm'; 
  799799$lang['display'] = 'hiển thị'; 
   800$lang['Compact'] = 'Thu gọn'; 
   801$lang['Complete'] = 'Hoàn thành'; 
   802$lang['Deactivate all'] = 'Bỏ kích hoạt tất cả'; 
   803$lang['Restore'] = 'Phục hồi'; 
   804$lang['Restore default configuration. You will lost your plugin settings!'] = 'Khôi phục lại cấu hình mặc định. Các thiết lập cho plugin sẽ bị mất!'; 
   805$lang['Show menubar'] = 'Hiển thị thanh trình đơn'; 
   806$lang['Updates'] = 'Bản cập nhật'; 
   807$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Đang tiến hành cập nhật... Vui lòng đợi.'; 
   808$lang['Ignore this update'] = 'Bỏ qua bản cập nhật này'; 
   809$lang['Reset ignored updates'] = 'Cài đặt lại những bản cập nhật đã bỏ qua'; 
   810$lang['Update All'] = 'Cập nhật Tất cả'; 
   811$lang['ERROR'] = 'CÓ LỖI'; 
   812$lang['Update Complete'] = 'Cập nhật Hoàn thành'; 
   813$lang['Piwigo Update'] = 'Cập nhật Piwigo'; 
   814$lang['Extensions Update'] = 'Cập nhật thành phần mở rộng'; 
   815$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tất cả thành phần mở rộng đều được cập nhật.'; 
   816$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Plugins sau đây có thể không tương thích với phiên bản mới của Piwigo:'; 
   817$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Giao diện sau đây có thể không tương thích với phiên bản mới của Piwigo:'; 
   818$lang['I decide to update anyway'] = 'Dù gì tôi cũng quyết định cập nhật'; 
   819$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Cập nhật Piwigo lên phiên bản %s'; 
   820$lang['Two updates are available'] = 'Có hai bản cập nhật'; 
   821$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Đây là bản nâng cấp phụ, với các bản sửa lỗi.'; 
   822$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Đây là bản cập nhật chính, với nhiều <a href="%s">tính năng mới thú vị</a>.'; 
   823$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Một số giao diện và plugins có thể chưa sử dụng được.'; 
   824$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Bạn có thể cập nhật trực tiếp Piwigo lên phiên bản %s, mà không cần phải nâng cấp lên phiên bản %s (khuyến cáo).'; 
   825$lang['Save Template Directory'] = 'Lưu thư mục khuôn mẫu'; 
   826$lang['Dump Database'] = 'Kết xuất Cơ sở dữ liệu'; 
   827$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Bao gồm dữ liệu lược sử (Cảnh báo: giới hạn bộ nhớ máy chủ có thể bị vượt quá)'; 
   828$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Không thể ghi vào thư mục cục bộ mới.'; 
   829$lang['Unable to send template directory.'] = 'Không thể gửi đi thư mục khuôn mẫu.'; 
   830$lang['Unable to dump database.'] = 'Không thể kết xuất cơ sở dữ liệu.'; 
   831$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Một số bản nâng cấp có thể áp dụng được cho các thành phần mở rộng.'; 
   832$lang['Ignore All'] = 'Bỏ qua Tất cả'; 
   833$lang['Crop'] = 'Xén'; 
   834$lang['Width'] = 'Chiều rộng'; 
   835$lang['Height'] = 'Chiều cao'; 
   836$lang['Follow Orientation'] = 'Định hướng Dõi theo'; 
   837$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Nếu bạn muốn tái tạo lại các hình thu nhỏ, hãy trỏ đến mục <a href="%s">Quản lý Khối</a>.'; 
   838$lang['Graphics Library'] = 'Thư viện Đồ họa'; 
  800839?> 
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r10352 r11480  
  356356$lang['show tag cloud'] = 'hiển thị thẻ mây'; 
  357357$lang['html tags are not allowed in login'] = 'thẻ html không được phép dùng để đăng nhập'; 
   358$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Số hình trên mỗi trang phải là số nguyên khác 0'; 
   359$lang['Number of photos per page'] = 'Số hình trên mỗi trang'; 
  358360?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.