Changeset 12441


Ignore:
Timestamp:
10/14/11 00:38:26 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update ca_ES - Catalan - Thanks to josep.torne - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r12182 r12441  
  803803$lang['Rate'] = 'Velocitat'; 
  804804$lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana'; 
   805$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activa la icona "nou" al costat dels àlbum i imatges'; 
   806$lang['Add a criteria'] = 'Afegeix un criteri'; 
   807$lang['Deactivate all'] = 'Desactiva tot'; 
   808$lang['Default photos order'] = 'Ordre predeterminat de les fotos'; 
   809$lang['Restore'] = 'Restaura'; 
   810$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaura la configuració predeterminada. Perdreu la configuració dels vostres connectors!'; 
   811$lang['Show menubar'] = 'Mostra la barra del menú'; 
   812$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No podeu definir un ordre per defecte de les fotos perquè teniu una configuració personalitzada en la vostra configuració personal.'; 
   813$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Heu indicat <i>$conf[\'order_by\']</i> en el vostre fitxer de configuració local, aquest paràmetre està anticuat, si us plau elimineu-lo  o renombreu-lo per <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   814$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Regenera les miniatures'; 
   815$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenera les fotos de mida per al web'; 
   816$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'S\'estan generant les miniatures...'; 
   817$lang['Photos generation in progress...'] = 'S\'estan generant les fotos...'; 
   818$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = 'S\'han regenerat %s miniatures'; 
   819$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniatures no s\'han pogut regenerar'; 
   820$lang['%s photos have been regenerated'] = 'S\'han regenerat %s fotos'; 
   821$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no s\'han pogut regenerar'; 
   822$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
  805823?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.