Changeset 13145


Ignore:
Timestamp:
02/13/12 17:08:17 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche 2.3] - language - feature:2573 - recovery trunk - bg_BG – Bulgarian - Български

Location:
branches/2.3/language/bg_BG
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.3/language/bg_BG/admin.lang.php

  r12330 r13145  
  3232$lang['Rate'] = 'Оценка'; 
  3333$lang['Average rate'] = 'Средна оценка'; 
   34$lang['Width'] = 'Ширина'; 
   35$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, името на галерията ще се ползва'; 
   36$lang['wrong filename'] = 'грешно име на файл'; 
   37$lang['Year'] = 'Година'; 
   38$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, невъзможна проверка.'; 
   39$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Вие използвате последната версия на Piwigo.'; 
   40$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие ползване качване през браузъра. Пробвайте <a href="%s">Флаш качване</a> като алтернатива.'; 
   41$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате Флаш качване. Проблеми? Пробвайте <a href="%s">качване през браузър</a> като алтернатива.'; 
   42$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Може да надстроите до Piwigo %s направо, без актуализация с Piwigo %s (recommended).'; 
   43$lang['You cannot delete your account'] = 'Вие не може да изтриете акаунта си'; 
   44$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Не може да преместите албум в негов собствен под-албум'; 
   45$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, заради потребителските Ви настройки в локалната конфигурация.'; 
   46$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикети: %s.'; 
   47$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   48$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия по имейл.'; 
   49$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за уведомяване по имейл.'; 
   50$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Идете на списъка с добавки за да го инсталирате и активирате.'; 
   51$lang['You need to confirm deletion'] = 'Трябва да потвърдите изтриването'; 
   52$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Необходимо е да актуализирате вашата система за да може да използвате пълните функции на програмата, в противен случай тя може да не работи коректно или изцяло'; 
   53$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Вашите конфигурационни настройки са записани'; 
   54$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Посетен албум %s'; 
   55$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Проблеми или въпроси'; 
   56$lang['%d albums moved'] = '%d албуми са преместени'; 
   57$lang['%d group'] = '%d група'; 
   58$lang['%d groups'] = '%d групи'; 
   59$lang['%d guest'] = '%d посетител'; 
   60$lang['%d guests'] = '%d посетители'; 
   61$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ВНИМАНИЕ!Тази добавка не е съвместима с тази версия на Piwigo.'; 
   62$lang['Week starts on'] = 'Седмицата започва от'; 
   63$lang['Who can see these photos?'] = 'Кой може да види тези снимки?'; 
   64$lang['Who can see this photo?'] = 'Кой може да види тази снимка?'; 
   65$lang['width must be a number superior to'] = 'ширината трябва да бъде число, по-голямо от'; 
  3466 
  3567?> 
 • branches/2.3/language/bg_BG/common.lang.php

  r12741 r13145  
  350350$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Броят на снимките на страница трябва да е различен от нула'; 
  351351$lang['Number of photos per page'] = 'Брои на снимки за страница'; 
  352  
   352$lang['%d rates'] = '%d оценки'; 
  353353$lang['Change my password'] = 'Смана на паролата'; 
  354354$lang['Invalid key'] = 'Невалиден ключ'; 
   
  361361$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Ще получите линк на електронната си поща, с който ще съзадате нова парола'; 
  362362$lang['Your password has been reset'] = 'Вашата парола е анулирана'; 
   363$lang['Rating score'] = 'Резултат оценка'; 
   364$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF метаданни'; 
   365$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ако смятатае, че това съобщение е грешка,просто го ингнорирайте без никакви последствия.'; 
   366$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC метаданни'; 
   367$lang['Password Reset'] = 'Нулиране на парола'; 
   368$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Нулирае на парола не е разрешено за този потребител'; 
   369$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Зявака за нулиране на парола за потребителско име:'; 
   370$lang['Your password has been reset'] = 'Вашата парола е анулирана'; 
   371$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Проверете вашата поща за връзка за потвърждение'; 
   372$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'За потребителят  "%s" липсва електронна поща, затова нулирането на паролата е невъзможно'; 
   373$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Потребител  "%s" на галерия %s'; 
   374$lang['Enter your new password below.'] = 'Въведете новата парола отдолу:'; 
  363375?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.