Changeset 13160


Ignore:
Timestamp:
02/13/12 21:24:15 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche 2.3] - language - feature:2573 - recovery trunk - uk_UA - Українська -Ukrainian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.3/language/uk_UA/admin.lang.php

  r12186 r13160  
  582582$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Посилання повинне складатися з a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" або "/". Воно не повинно бути числовим або починатися з цифри, що слідують за "-"'; 
  583583$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Якість ескізів зображень має бути число від %d і %d'; 
   584$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Переключити на світлі або темні кольори для адміністрації'; 
   585$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронізувати базу даних фотографій з метаданими файлів'; 
   586$lang['synchronize files structure with database'] = 'синхронізувати структуру файлів з базою данних'; 
   587$lang['Synchronize'] = 'Синхронізувати'; 
   588$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Тег "%s" вже існує'; 
   589$lang['Tag "%s" was added'] = 'Тег "%s" додано'; 
   590$lang['Tag selection'] = 'Вибір тегів'; 
   591$lang['target'] = 'мета'; 
   592$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфігурацію шаблонів збережено.'; 
   593$lang['Templates'] = 'Шаблони'; 
   594$lang['test this remote site'] = 'перевірити цев віддалений вузол'; 
   595$lang['test'] = 'тест'; 
   596$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Наступні %d теги видалено'; 
   597$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Аномалію буде проігноровано до виходу наступної версії програми'; 
   598$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файл або тека недоступні (або вони не існують або доступ заборонено)'; 
   599$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s фотографії не можуть бути відновлені'; 
   600$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s фотографії були відновлені'; 
   601$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s ескізи не можуть бути відновлені'; 
   602$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s ескізи були відновлені'; 
   603$lang['(this tag will be deleted)'] = '(цей тег буде видалений)'; 
   604$lang['... or '] = '... або '; 
   605$lang['All extensions are up to date.'] = 'Всі розширення останніх версій.'; 
   606$lang['All languages are up to date.'] = 'Всі мови останніх версій.'; 
   607$lang['All plugins are up to date.'] = 'Всі плагінни останніх версій.'; 
   608$lang['All themes are up to date.'] = 'Всі теми останніх версій.'; 
   609$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Дозволені типи файлів: %s.'; 
   610$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Сталася помилка під час вилучення. Будь ласка, перевірте права доступу до файлів установки Piwigo.<br><a href="%s">Натисніть тут, щоб показати журнал помилок</a>.'; 
   611$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Сталася помилка під час оновлення.'; 
   612$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Приблизний максимальний дозвіл: %dM пікселів (це %dx%d пікселів).'; 
   613$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'За замовчуванням, Piwigo створить новий розмір від HD (високої чіткості) версії вашого фото.'; 
   614$lang['Confirm merge'] = 'Підтвердіть злиття'; 
   615$lang['Create'] = 'Створити'; 
   616$lang['Crop'] = 'Результат'; 
   617$lang['display'] = 'дісплей'; 
   618$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Чи Ви таки бажаєте активувати?'; 
   619$lang['Dump Database'] = 'Дамп бази даних'; 
   620$lang['ERROR'] = 'ПОМИЛКА'; 
   621$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ПОМИЛКА: ЦЕЙ ДОДАТОК ВІДСУТНІЙ, АЛЕ ВІН ВСТАНОВЛЕНИЙ! ВИДАЛИТИ ЙОГО ЗАРАЗ.'; 
   622$lang['Extensions Update'] = 'Оновлення розширень'; 
   623$lang['Follow Orientation'] = 'Дотримуватись орієнтації'; 
   624$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Наступні додатки можуть бути несумісні з новою версією Piwigo:'; 
   625$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Наступні теми можуть бути несумісні з новою версією Piwigo:'; 
   626$lang['Graphics Library'] = 'Графічна бібліотека'; 
   627$lang['Height'] = 'Висота'; 
   628$lang['hide details'] = 'приховати деталі'; 
   629$lang['Hoverbox display'] = 'Відображати маркерну рамку'; 
   630$lang['I decide to update anyway'] = 'Я таки вирішив оновити'; 
   631$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Якшо нема HD-зображення і поточний веб-розмір більший за нові розміри, Piwigo перемістить його як HD і створить зменьшене до веб-розміру зображення.'; 
   632$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Якшо у Вас виникли проблеми або запитання, надішлить повідомлення до'; 
   633$lang['Ignore All'] = 'Ігнорувати Всі'; 
   634$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ігнорувати обрані аномалії'; 
   635$lang['Ignore this update'] = 'Ігнорувати це оновлення'; 
   636$lang['Image id'] = 'Ідентифікатор зображення'; 
   637$lang['Image Quality'] = 'Якість зображення'; 
   638$lang['jump to album'] = 'перейти до альбому'; 
   639$lang['jump to photo'] = 'перейти до фото'; 
   640$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Залишайтесь з пректом Piwigo, підпишіться на інформаційний бюлетень Piwigo Announcement. Ви будуте одержувати повідомлення коли новий реліз буде доступний (час від часу з виправленням помилок в системі безпеки, це важливо знати і оновлювати) і коли значні події відбуваються з проектом. Лише кілька повідомлень на рік.'; 
   641$lang['Language has been successfully installed'] = 'Мову було успішно встановлено'; 
   642$lang['Languages which need upgrade'] = 'Мови що потребують оновлення'; 
   643$lang['Languages'] = 'Мови'; 
   644$lang['Last hit'] = 'Останне влучення'; 
   645$lang['Last revisions'] = 'Останні зміни'; 
   646$lang['Last send'] = 'Останне відіслане'; 
   647$lang['Learn more'] = 'Дізнатися більше'; 
   648$lang['leave'] = 'покинути'; 
   649$lang['Level 0'] = '---'; 
   650$lang['Level 1'] = 'Контакти'; 
   651$lang['Level 2'] = 'Друзі'; 
   652$lang['Level 4'] = 'Родина'; 
   653$lang['Level 8'] = 'Адміністратори';  
   654$lang['Images manual order was saved'] = 'Ручний порядок зображень збережено'; 
   655$lang['Impossible automatic correction'] = 'Автоматичне виправлення неможливо'; 
   656$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ця тема не може бути активована, остільки батьківська тема відсутня: %s'; 
   657$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Неможливо відключити цю мову, спочатку потрібно встановити іншу мову за замовчуванням.'; 
   658$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Неможливо відключити цю мову, потрібна хоча б одна мова.'; 
   659$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Неможливо відключити цю тему, потрібна хоча б одна тема.'; 
   660$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Неможливо видалити цю тему, тому що інші теми залежать від неї: %s'; 
   661$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'В вашому файлі php.ini, параметр upload_max_filesize (%sB) більший за параметр post_max_size (%sB), вам необхідно змінити ці налаштування'; 
   662$lang['Inactive Languages'] = 'Неактивні мови'; 
   663$lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивні плагіни'; 
   664$lang['Inactive Themes'] = 'Неактивні теми'; 
   665$lang['include child albums'] = 'включити дочірні альбоми'; 
   666$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Включити відображення недавніх фотографій, згрупованих по датам'; 
   667$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включити історичні дані (Увага: ліміт пам\'яті сервера може бути перевищений)'; 
   668$lang['Information data registered in database'] = 'Інформація даних, зареєстрованих в базі даних'; 
   669$lang['Informations'] = 'Інформація'; 
   670$lang['Install on your computer,'] = 'Встановити на Ваш компьютер,'; 
   671$lang['Install'] = 'Встановити'; 
   672$lang['Installed Languages'] = 'Встановлені мови'; 
   673$lang['Installed Themes'] = 'Встановлені теми'; 
   674$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Інсрукції по використанню Piwigo'; 
   675$lang['Invert'] = 'Інвертувати'; 
   676$lang['IP'] = 'IP'; 
   677$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Зв`язати всі світлини альбому з новим альбомом'; 
   678$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Зв`язати всі світлини альбому з існуючим альбомом'; 
   679$lang['Linked albums'] = 'Зв`язані альбоми'; 
   680$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'listing.xml файл не знайдено на віддаленому сайті. Цей файл згенерований "generate listing"командою в менеджері сайту'; 
   681$lang['listing.xml file was not found'] = 'listing.xml файл не знайдено'; 
   682$lang['Local'] = 'Локальний'; 
   683$lang['Lock albums'] = 'Зачинити альбоми'; 
   684$lang['Lock gallery'] = 'Зачинити галерею'; 
   685$lang['Lock'] = 'Замок'; 
   686$lang['Locked'] = 'Зачинено'; 
   687$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'електронная пошта обов`язкова для всіх користувачів'; 
   688$lang['Mail content'] = 'Зміст листа';  
  584689 
  585690?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.