Changeset 13503


Ignore:
Timestamp:
03/07/12 13:17:40 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese Thanks to dunghm - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r13068 r13503  
  5959$lang['Album'] = 'Đề mục'; 
  6060$lang['Close this window'] = 'Đóng'; 
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Bản RSS feed đầy đủ (gồm hình ảnh và lời bình)'; 
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Cung cấp bản tin RSS đầy đủ (gồm hình ảnh và lời bình)'; 
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Xác nhận lại mật khẩu'; 
  6363$lang['Connection settings'] = 'Thiết lập cài đặt'; 
   
  8383$lang['Help'] = 'Trợ giúp'; 
  8484$lang['Identification'] = 'Định danh'; 
  85 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Chỉ hiện hình ảnh trên RSS feed'; 
   85$lang['Photos only RSS feed'] = 'Chỉ cung cấp hình ảnh trên bản tin RSS'; 
  8686$lang['Keyword'] = 'Từ khoá'; 
  8787$lang['Links'] = 'Liên kết'; 
   
  112112$lang['Tag'] = 'Thẻ'; 
  113113$lang['Tags'] = 'Thẻ'; 
  114 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bản thông báo RSS feed cung cấp thông báo về tin tức và cập nhật trên trang này bao gồm: hình ảnh mới, đề mục được cập nhật và lời bình mới. Hãy sử dụng trình đọc RSS Feed.'; 
   114$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bản thông báo bản tin RSS cung cấp thông báo về tin tức và cập nhật trên trang này bao gồm: hình ảnh mới, đề mục được cập nhật và lời bình mới. Hãy sử dụng trình đọc tin RSS.'; 
  115115$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nguồn cung cấp tin không xác nhận'; 
  116116$lang['User comments'] = 'Bình luận của thành viên'; 
   
  140140$lang['chronology_monthly_list'] = 'Danh sách hằng tháng'; 
  141141$lang['chronology_weekly_list'] = 'Danh sách hằng tuần'; 
  142 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Click vào đây nếu trình duyệt web không tự động chuyển trang'; 
   142$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Nhắp chuột vào đây nếu trình duyệt web không tự động chuyển trang'; 
  143143$lang['comment date'] = 'ngày bình luận'; 
  144144$lang['Comment'] = 'Bình luận'; 
  145145$lang['Your comment has been registered'] = 'Lời bình của bạn đã được đăng ký'; 
  146146$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Hệ thống bảo vệ DOS: vui lòng đợi trong giây lát trước khi gởi lời bình khác'; 
  147 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Lời bình của bạn KHÔNG được đăng ký vì nó không đáp ứng được điều khoản xác nhận'; 
  148 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Lời bình của bạn phải được quản trị xác nhận trước khi nó hiển thị trên gallery.'; 
   147$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Lời bình của bạn KHÔNG thể gửi được vì nó không đáp ứng được các điều khoản'; 
   148$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Lời bình của bạn phải được quản trị viên xác nhận trước khi nó hiển thị trên gallery.'; 
  149149$lang['This login is already used by another user'] = 'Tài khoản đã được đăng ký trước đây'; 
  150150$lang['Comments'] = 'Lời bình'; 
   
  303303$lang['Repeat the slideshow'] = 'Lặp lại trình chiếu'; 
  304304$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Không lặp lại trình chiếu'; 
  305 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Giảm diaporama speed'; 
  306 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Tăng diaporama speed'; 
  307 $lang['Submit'] = 'Đăng ký'; 
   305$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Giảm tốc độ xem hình tự động'; 
   306$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Tăng tốc độ xem hình tự động'; 
   307$lang['Submit'] = 'Chấp nhận'; 
  308308$lang['Yes'] = 'Có'; 
  309309$lang['No'] = 'Không'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.