Changeset 13614


Ignore:
Timestamp:
03/18/12 16:49:47 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Stripped] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/pl_PL/theme.lang.php

  r13583 r13614  
  2323$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Wyświetlaj strzałki nawigacji poza obrazem'; 
  2424$lang['validate'] = 'potwierdzenie'; 
   25$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Dodatkowy dolny margines po zmianie rozmiaru'; 
   26$lang['Animate menu'] = 'Animuj menu'; 
   27$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animuj zakładki na stronie zdjęć'; 
   28$lang['Force text to lowercase'] = 'Wymuś małe litery'; 
   29$lang['GMap'] = 'Mapa'; 
   30$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Domyślnie ukryj menu na stronie kategorii'; 
   31$lang['Image autosize options'] = 'Opcje automatycznej zmiany zdjęć'; 
   32$lang['Include title after resize'] = 'Dołącz tytuł po zmianie rozmiaru'; 
   33$lang['Information'] = 'Informacja'; 
   34$lang['Interface options'] = 'Opcje interfejsu'; 
   35$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimalna wysokość zdjęcia po zmianie rozmiaru'; 
   36$lang['Picture page options'] = 'Opcje strony zdjęć'; 
   37$lang['Resize image to fit window'] = 'Zmień rozmiar do rozmiaru okna'; 
   38$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Pokaż tytuł zdjęcia na górze strony (po ścieżce)'; 
   39$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Pokaż tylko administratorom zakładkę informacji'; 
   40$lang['Show thumbnail caption'] = 'Pokaż podpis miniaturek'; 
   41$lang['Show/hide menu'] = 'Pokaż/ukryj menu'; 
   42$lang['stripped Configuration updated'] = 'zaktualizowano konfigurację Stripped'; 
  2543?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.