Changeset 13778


Ignore:
Timestamp:
03/27/12 23:11:01 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2457

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r13133 r13778  
  297297$lang['registration date'] = 'reģistrācijas datums'; 
  298298$lang['clean'] = 'iztīrīt'; 
  299 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'izdzēst attālināto listing.xml failu'; 
  300 $lang['generate listing'] = 'uzģenerēt sarakstu'; 
  301 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'uzģenerēt listing.xml uz attālinātās web lapas'; 
  302299$lang['Create this site'] = 'Izveidot šo web lapu'; 
  303 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Lokālais listing.xml fails atrasts priekš'; 
  304 $lang['read local listing.xml and update'] = 'lasīt un atjaunināt lokālo listing.xml failu'; 
  305300$lang['test'] = 'tests'; 
  306301$lang['test this remote site'] = 'testēt šo attālināto web lapu'; 
   
  317312$lang['deleted'] = 'izdzēsta'; 
  318313$lang['an error happened'] = 'gadījusies kļūda'; 
  319 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'fails create_listing_file.php uz attālinātās web lapas nav atrasts'; 
  320314$lang['Local'] = 'Lokāls'; 
  321315$lang['Remote'] = 'Attālināts'; 
   
  355349$lang['Choose an option'] = 'Izvēlieties iespēju'; 
  356350$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'parādīt maksimālo informāciju (pievienotie albūmi un foto, izdzēstie albūmi un foto)'; 
  357 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo versija uz attālinātās web lapas atšķiras'; 
  358 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Faila create_listing_file.php versijām uz attālinātās web lapas un Piwigo ir jāsakrīt'; 
  359 $lang['listing.xml file was not found'] = 'fails listing.xml nav atrasts'; 
  360 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'fails listing.xml uz attālinātās web lapas nav atrasts. Šis fails ir radīts ar "generate listing" komandu Web lapu pārvaldniekā'; 
  361351$lang['Error list'] = 'Kļūdu saraksts'; 
  362352$lang['Errors caption'] = 'Kļūdu apzīmējumi'; 
   
  364354$lang['File/directory read error'] = 'Faila/mapes lasīšanas kļūda'; 
  365355$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Nav piekļuves failam vai mapei (vai nu neeksistē vai piekļuve liegta)'; 
  366 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:'; 
  367 $lang['missing thumbnail'] = 'iztrūkst piktogramma'; 
  368356$lang['albums deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti albūmi'; 
  369357$lang['photos deleted from the database'] = 'no datu bāzes izdzēstie fotoattēli'; 
   
  726714$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KĻŪDA: ŠIS SPRAUDNIS IZTRŪKST, BET TAS IR INSTALĒTS! VAI NOINSTALĒT TO'; 
  727715$lang['display'] = 'attēlot'; 
  728 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Reģenerēt Sīkbildes'; 
  729716$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Notiek sīkbilžu ģenerēšanas (veidošanas) process...'; 
  730 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s sīkbilžu reģenerēts'; 
  731 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s sīkbildes nav iespējams reģenerēt'; 
  732 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Reģenerēt Webizmēra Fotogrāfijas'; 
  733717$lang['Photos generation in progress...'] = 'Notiek foto izveide...'; 
  734718$lang['%s photos have been regenerated'] = 'izveidotas %s fotogrāfijas'; 
   
  837821$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Šinī albūmā ir %d fotogrāfiju, kas pievienotas laikā starp %s un %s.'; 
  838822$lang['This album contains no photo.'] = 'Šinī albūmā nav fotogrāfiju.'; 
   823$lang['Not cropped correctly?'] = 'Nav korekti apgriezts?'; 
   824$lang['Center of interest'] = 'Interešu centrs'; 
   825$lang['Move to album'] = 'Pārvietot uz albūmu'; 
   826$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Jūs varat aktivēt tikai vienu mobilo tēmu.'; 
   827$lang['Automatic sort order'] = 'Automātiskās kārtošanas režīms'; 
   828$lang['apply automatic sort order'] = 'pielietot automātiskās kārtošanas režīmu'; 
   829$lang['Save manual order'] = 'Saglabāt manis veidoto kārtojumu'; 
   830$lang['cancel manual order'] = 'atcelt manis veidoto kārtojumu'; 
   831$lang['Cancel'] = 'Atcelt'; 
   832$lang['List'] = 'Saraksts'; 
   833$lang['Web Form'] = 'Web Forma'; 
   834$lang['Applications'] = 'Aplikācijas'; 
   835$lang['Available versions for'] = 'Pieejamās versijas priekš'; 
   836$lang['Available on'] = 'Pieejams uz'; 
   837$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo priekš iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   838$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo priekš iOS</em> aplikācijas, kas ļauj piekļūt jūsu  Piwigo galerijai no iPhone, iPad vai iPod Touch, un bez pūlēm  izveidot jaunus albūmus un ielādēt jaunas fotogrāfijas.'; 
   839$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo priekš Android'; 
   840$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo priekš Android</em> aplikācija dod jums iespēju savienot savu Android telefonu vai iekārtu ar jūsu Piwigo galeriju, bez pūlēm izveidot jaunus albūmus un ielādēt jaunas fotogrāfijas.'; 
   841$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publicēšanas spraudnis priekš Lightroom';  
   842$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom ir fotoredaktora programmatūra, kas domāta liela apjoma digitālu attēlu pārvaldīšanai un  pirmsproducēšanas darbu veikšanai.'; 
   843$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publicēšanas spraudnis ļauj jums eksportēt un sinhronizēt attēlus Lightroom aplikācijā ar jūsu  Piwigo foto galeriju.'; 
   844$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo publicēšanas spraudnis priekš Shotwell'; 
   845$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell ir atvērtā koda foto organizators, kas darbojas Linux vidē. Tas ir  Ubuntu and Fedora fotoredaktors pēc noklusēšanas.'; 
   846$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Savā Linux vienkārši instalējiet Shotwell, izmantojot savu instalācijas menedžeri un aktivējiet Piwigo publicēšanas opciju.'; 
   847$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo publicēšanas spraudnis priekš digiKam'; 
   848$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam ir bezmaksas advancēta digitālo foto apstrādes aplikācija priekš Linux, Windows, and MacOSX.'; 
   849$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam radīta priekš fotogrāfiem, kas grib pārraudzīt, pārvaldīt, rediģēt, uzlabot, organizēt, iezīmēt un dalīties ar savām fotogrāfijām.'; 
   850$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Lai eksportētu savus attēlus no digiKam uz Piwigo, vienkārši instalējiet digiKam un  Kipi-spraudņus.'; 
   851$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksporta spraudnis priekš iPhoto'; 
   852$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto ir foto menedžeris pēc noklusēšanas  MacOSX vidē. Piwigo eksporta spraudnis ļauj jums izveidot jaunus albūmus un eksportēt jūsu fotogrāfijas pa taisno no iPhoto uz jūsu Piwigo foto galeriju.'; 
   853$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksporta spraudnis priekš Aperture'; 
   854$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture ir jaudīgs rīks attēlu šķirošanai un masīvu bibliotēku pārvaldīšanai  Mac vidē.'; 
   855$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture ir domāts profesionāliem fotogrāfiem ar iPhoto vienkāršību.'; 
   856$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo eksporta spraudnis ļauj jums veidot albūmus un eksportēt fotogrāfijas.'; 
   857$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (Android AttālinātāsGalerijs klients) ir atvērtā koda (GPL v3) Piwigo klients priekš Android platformas.'; 
   858$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Iespējas sevī ietver galeriju pārlūkošanu, albūmu veidošanu un fotogrāfiju augšupielādi.'; 
   859$lang['Generate multiple size images'] = 'Ģenerēt dažādu izmēru attēlus'; 
   860$lang['Delete multiple size images'] = 'Dzēst dažādu izmēru attēlus'; 
   861$lang['any visitor can see this album'] = 'jebkurš apmeklētājs var redzēt šo albūmu'; 
   862$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'apmeklētājiem jāielogojas un jābūt attiecīgām atļaujām, lai redzētu šo albūmu'; 
   863$lang['Groups and users'] = 'Grupas un lietotāji'; 
   864$lang['Permission granted for groups'] = 'Atļauja piešķirta grupām'; 
   865$lang['Select groups...'] = 'Atlasīt grupas...'; 
   866$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Šajā galerijā nav grupu.'; 
   867$lang['Permission granted for users'] = 'Atļauja piešķirta lietotājiem'; 
   868$lang['Select users...'] = 'Atlasīt lietotājus...'; 
   869$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% lietotājiem ir automātiskās piekļuves tiesības, jo tie pieder pie privileģētās grupas.'; 
   870$lang['include photos with lower privacy level'] = 'iekļaut fotogrāfijas ar zemāku privātuma līmeni'; 
   871$lang['custom'] = 'Lietotāja'; 
  839872 
  840873?> 
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r13133 r13778  
  381381$lang['Username: %s'] = 'Lietotājvārds: %s'; 
  382382$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Ja uzskatāt, ka saņēmāt kļūdainu e-pastu, lūdzu sazinieties ar mums %s'; 
  383 $lang['old → new'] = 'vecais → jaunais'; 
  384 $lang['new → old'] = 'jaunais → vecais'; 
  385383$lang['Photo sizes'] = 'Foto izmēri'; 
   384$lang['Show oldest comments first'] = 'Vecāku saturu rādīt vispirms'; 
   385$lang['Show latest comments first'] = 'Jaunākos komentārus rādīt vispirms'; 
   386$lang['View in'] = 'Skatīties kā'; 
   387$lang['Mobile'] = 'Mobilo'; 
   388$lang['Desktop'] = 'Desktopu'; 
   389 
  386390?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.