Changeset 13974


Ignore:
Timestamp:
04/08/12 07:11:14 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r13769 r13974  
  878878$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Žiadna skupina nemá oprávnenie vidieť tento súkromný album'; 
  879879$lang['Permission management'] = 'Správa oprávnení'; 
   880$lang['add a new watermark'] = 'pridať novú vodotlač'; 
   881$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Použiť vodotlač ak výška je väčšia ako'; 
   882$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Použiť vodotlač ak šírka je väčšia ako'; 
   883$lang['bottom left corner'] = 'ľavý dolný roh'; 
   884$lang['bottom right corner'] = 'pravý dolný roh'; 
   885$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Ako predvolené, stred záujmu je umiestnený do stredu fotky.'; 
   886$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Pre fotku s orezom, takým ako "Štvorec", Piwigo ju urobí čo najlepšie so stredom záujmu.'; 
   887$lang['middle'] = 'stred'; 
   888$lang['Opacity'] = 'Nepriehľadnosť'; 
   889$lang['Photo sizes with crop'] = 'Veľkosť fotky s orezom'; 
   890$lang['Select a file'] = 'Označiť súbor'; 
   891$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Označiť zónu Vašou myšou na definovanie nového stredu záujmu.'; 
   892$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Stred záujmu je veľmi významná zóna na fotke'; 
   893$lang['top left corner'] = 'ľavý horný roh'; 
   894$lang['top right corner'] = 'pravý horný roh'; 
   895$lang['X Position'] = 'X Pozícia'; 
   896$lang['X Repeat'] = 'X Opakovanie'; 
   897$lang['Y Position'] = 'Y Pozícia'; 
  880898?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.