Changeset 13977


Ignore:
Timestamp:
04/08/12 11:06:06 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (public)] Update vi_VN, thanks to : Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r13899 r13977  
  144144$lang['Comment'] = 'Bình luận'; 
  145145$lang['Your comment has been registered'] = 'Lời bình của bạn đã được đăng ký'; 
  146 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Hệ thống bảo vệ DOS: vui lòng đợi trong giây lát trước khi gởi lời bình khác'; 
   146$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Hệ thống bảo vệ DDOS: vui lòng đợi trong giây lát trước khi gởi lời bình khác'; 
  147147$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Lời bình của bạn KHÔNG thể gửi được vì nó không đáp ứng được các điều khoản'; 
  148148$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Lời bình của bạn phải được quản trị viên xác nhận trước khi nó hiển thị trên gallery.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.