Changeset 13990


Ignore:
Timestamp:
04/08/12 16:46:26 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (help)] Update uk_UA, thanks to : animan

Location:
trunk/language/uk_UA/help
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/uk_UA/help/cat_modify.html

  r13443 r13990  
  2323 
  2424  <li><strong>Тип доступу</strong>: Дозволи управління. Якщо ви робите 
  25 Альбом приватні, всі його під-альбоми стають приватним. Якщо ви робите 
   25альбом приватним, всі його під-альбоми стають приватним. Якщо ви робите 
  2626альбом публічним, всі його батьківські альмоми стають доступними для громадськості.</li> 
  2727 
   
  3232</ul> 
  3333 
  34 <p>You can also manage these options on the "Properties" 
  35 management screen (screens <span 
  36 class="pwgScreen">Comments</span>, <span class="pwgScreen">Lock</span>, 
  37 <span class="pwgScreen">Public/Private</span>, <span 
  38 class="pwgScreen">Representative</span> available from <span 
  39 class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties</span>).</p> 
   34<p>Ви також можете керувати цим параметром на "Властивості" 
   35екрані управління (екрани <span 
   36class="pwgScreen">Коментарі</span>, <span class="pwgScreen">Блокування</span>, 
   37<span class="pwgScreen">Публічно/Приватно</span>, <span 
   38class="pwgScreen">Представник</span> доступні з <span 
   39class="pwgScreen">Адміністрування &raquo; Альбоми &raquo; Властивості</span>).</p> 
  4040 
  4141<h3>Порядок сортування</h3> 
  4242 
  43 <p>Use the default images sort order.</p> 
   43<p>Використовувати порядок сортування зображення за промовчанням.</p> 
  4444 
  45 <p>Indicate whether this sort order will apply to subalbums also.</p> 
   45<p>Вкажіть, чи цей порядок сортування буде застосовано до під-альбомів також.</p> 
  4646 
  47 <p>Select specific sorting criteria to be used with this album.</p> 
   47<p>Виберіть специфічні сортуючі критерії, які використані з цим альбомом.</p> 
  4848<ul> 
  49 <li><strong>Creation date</strong>: Photo shooting date</li> 
  50 <li><strong>Post date</strong>: Synchronization date</li> 
  51 <li><strong>Average rate (*)</strong>: Average rate could be changed by the visitor rating</li> 
  52 <li><strong>Most visited (*)</strong>: The current visit might change the most visited order</li> 
  53 <li><strong>File name</strong>: Name given in information field</li> 
  54 <li><strong>Id</strong>: Internal Id (recent categories have an higher id than previous ones.</li> 
   49<li><strong>Дата створення</strong>: Дата створення зображення</li> 
   50<li><strong>Дата публікації</strong>: Дата синхронізації</li> 
   51<li><strong>Середній рейтинг (*)</strong>: Середній рейтинг змогла змінити оцінка відвідувача</li> 
   52<li><strong>Найбільш відвідувані (*)</strong>: Нинішній візит може змінити порядок найбільш відвідуваних</li> 
   53<li><strong>Ім'я файлу</strong>: Назва дана в інформаційному полі</li> 
   54<li><strong>Ід</strong>: Внутрішній Ід (останні категорії мають вищий ідентифікатор, ніж попередні.</li> 
  5555 
  5656</ul> 
  57 <p><strong>(*)</strong>Warning: Be sure to test these sort orders by yourself as they can give unexpected results.</p> 
   57<p><strong>(*)</strong>Попередження: Не забудьте перевірити цей порядок сортування за себе, оскільки вони можуть дати неочікувані результати.</p> 
  5858 
  5959 
  60 <h3>Representant</h3> 
   60<h3>Представник</h3> 
  6161 
  62 <p>The album representative is the thumbnail displayed on the main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) to represent 
  63 the album when 
  64 it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).</p> 
  65 photo of a album :</p> 
   62<p>Представник альбом є мініатюри, що відображається на головній сторінці (<span class="pwgScreen">category.php</span>) для представлення 
   63альбому коли 
   64він містить тільки вкладені альбоми і немає прямих зображень (так само, як корінь альбому).</p> 
   65зображення з альбому :</p> 
  6666 
  6767<ul> 
  6868 
  69   <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>: one of the action buttons let you set the current photo as the representative for the 
  70   displayed album. This button is available only for administrators.</li> 
   69  <li><span class="pwgScreen">Сторінка зображення</span>: одна з кнопок дозволяє налаштувати поточне зображення як представник альбому. Ця кнопка доступна лише для адміністраторів.</li> 
  7170 
  72   <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a photo</span> in 
  73   administration. This screen can be reached from <span 
  74   class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch 
  75   management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for 
  76   details.</li> 
   71  <li><span class="pwgScreen">Змінити інформацію про фото</span> в 
   72  адмініструванні. Цей екран може бути досягнуто в <span 
   73  class="pwgScreen">picture.php</span> або <span class="pwgScreen">Batch 
   74  management</span> в <em>одиничному режимі</em>. Переглянути допомогу по цьому екрану  
   75  детальніше.</li> 
  7776 
  78   <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties, 
  79   Representative</span>. See the help of this screen for details.</li> 
   77  <li><span class="pwgScreen">Адміністрування &raquo; Альбоми &raquo; Властивості, 
   78  Представник</span>. Переглянути допомогу по цьому екрану детальніше.</li> 
  8079 
  81   <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li> 
   80  <li><span class="pwgScreen">Редагувати альбом</span> (цей екран).</li> 
  8281 
  8382</ul> 
  8483 
  85 <p>The choice of a representative depends on the  
  86 <code>allow_random_representative</code> configuration parameter (see <span 
   84<p>Вибір представника залежить від  
   85<code>allow_random_representative</code> параметра конфігурації (див. <span 
  8786class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p> 
  8887 
  89 <p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false), 
  90 each album containing at least one element is represented by a fixed 
  91 element. Once set (at album creation), the representative changes only 
  92 when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate, 
  93 you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p> 
   88<p>В режимі за промовчанням (<code>allow_random_representative</code> значення false), 
   89кожен альбом, що містить хоча б один елемент являє собою фіксований 
   90елемент. Після встановлення(створення альбому), представник змінюється лише 
   91коли адміністратор просити про це. Якщо представник не підходить, 
   92Ви можете попросити <strong>знайти нових представників випадково</strong>.</p> 
  9493 
  9594<p>Якщо параметр конфігурації <code>allow_random_representative</code> 
 • trunk/language/uk_UA/help/extend_for_templates.html

  r13981 r13990  
  4545<h3>Попередження</h3> 
  4646<ul> 
  47   <li><strong>The original template</strong> must be the original template otherwise you may have unpredictable results.</li> 
  48   <li>If the same original template and same URL keyword is used on more than one customised template only the last one is active.</li> 
  49   <li>Distributed sample template files are for test purposes only.  Do not edit them.  Create your own ones or copy existing theme template files into <em>/template-extension/<my-theme>/</em></li> 
  50   <li>When the customised template is deleted the original template file is immediately reactivated.</li> 
   47  <li><strong>Оригінальний шаблон</strong> повинен бути вихідний шаблон в іншому випадку у вас можуть бути непередбачувані результати.</li> 
   48  <li>Якщо ж вихідний шаблон та те ж саме URL ключове слово використовується більше одного індивідуального шаблону тільки останній є активний.</li> 
   49  <li>Розподілені файли прикладів шаблонів для тестування тільки.  Не редагуйте їх.  Створіть свої власні, або скопіюйте існуючу тему шаблонів файлів в <em>/template-extension/<my-theme>/</em></li> 
   50  <li>Коли індивідуальний шаблон видалено вихідний файл шаблону буде негайно відновлений.</li> 
  5151</ul> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.