Changeset 14613


Ignore:
Timestamp:
04/30/12 23:22:09 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14592 r14613  
  4646$lang['%d waiting for validation'] = '%d pendents de validar'; 
  4747$lang['Actions'] = 'Accions'; 
  48 $lang['Activate'] = 'Activa'; 
   48$lang['Activate'] = 'Habilitar'; 
  4949$lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegeix/elimina un enllaç permanent'; 
  50 $lang['Add a tag'] = 'Afegeix etiqueta'; 
  51 $lang['Add a user'] = 'Afegeix usuari'; 
   50$lang['Add a tag'] = 'Afegir etiqueta'; 
   51$lang['Add a user'] = 'Afegir usuari'; 
  5252$lang['Add'] = 'Afegeix'; 
  5353$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris'; 
   
  5757$lang['Caddie'] = 'Carret'; 
  5858$lang['Album manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'orde manual d\'àlbums'; 
  59 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.'; 
   59$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Per causes desconegudes no s\'ha pogut comprovar si existeix una nova versió.'; 
  6060$lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si existeix una nova versió'; 
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual'; 
   
  6565$lang['Deny selected users'] = 'Denega els ususaris seleccionats'; 
  6666$lang['Description'] = 'Descripció'; 
  67 $lang['Display options'] = 'Visualitza opcions'; 
  68 $lang['Dissociated'] = 'Desassòcia'; 
   67$lang['Display options'] = 'Visualitzar opcions'; 
   68$lang['Dissociated'] = 'Disassociats'; 
  6969$lang['Does not represent'] = 'No representis'; 
  70 $lang['Edit selected tags'] = 'Edita les etiquetes seleccionades'; 
  71 $lang['Edit tags'] = 'Edita etiquetes'; 
  72 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un usuari nou es registri'; 
  73 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'hagi introduït un comentari vàlid'; 
  74 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
   70$lang['Edit selected tags'] = 'Editar etiquetes seleccionades'; 
   71$lang['Edit tags'] = 'Editar etiquetes'; 
   72$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan un usuari nou es registri'; 
   73$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'hagi introduït un comentari vàlid'; 
   74$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
  7575$lang['Environment'] = 'Entorn'; 
  7676$lang['Form'] = 'Formulari'; 
   
  8181$lang['Guests'] = 'Visitants'; 
  8282$lang['History'] = 'Història'; 
  83 $lang['Informations'] = 'Informacions'; 
   83$lang['Informations'] = 'Informació'; 
  8484$lang['Install'] = 'Instal·la'; 
  8585$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos al nou àlbum'; 
   
  8888$lang['Lock gallery'] = 'Tancar galeria'; 
  8989$lang['Maintenance'] = 'Manteniment'; 
  90 $lang['Edit album permissions'] = 'Edita els permisos de l\'àlbum'; 
   90$lang['Edit album permissions'] = 'Editar permisos de l\'àlbum'; 
  9191$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestiona els permisos de l\'usuari "%s"'; 
  9292$lang['Manage tags'] = 'Gestiona etiquetes'; 
   
  162162$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum'; 
  163163$lang['Authorized'] = 'Autoritzat'; 
  164 $lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual'; 
   164$lang['Add a virtual album'] = 'Afegir àlbum virtual'; 
  165165$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats'; 
  166166$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot ser buit'; 
  167167$lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums'; 
  168 $lang['Private'] = 'Categoria privada'; 
  169 $lang['Public'] = 'Categoria pública'; 
   168$lang['Private'] = 'Privat'; 
   169$lang['Public'] = 'Públic'; 
  170170$lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar un nou representant a l\'atzar'; 
  171171$lang['Public / Private'] = 'Públic / Privat'; 
  172 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona les autoritzacions dels àlbums seleccionats'; 
   172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestionar les autoritzacions dels àlbums seleccionats'; 
  173173$lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit'; 
  174174$lang['Virtual album deleted'] = 'Àlbum virtual eliminat'; 
   
  181181$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.'; 
  182182$lang['Configuration'] = 'Configuració'; 
  183 $lang['confirm'] = 'confirma'; 
   183$lang['confirm'] = 'confirmar'; 
  184184$lang['Date'] = 'Data'; 
  185185$lang['delete album'] = 'Eliminar àlbum'; 
  186 $lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum'; 
   186$lang['Dissociate from album'] = 'Dissociar de l\'àlbum'; 
  187187$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.'; 
  188188$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina'; 
   
  203203$lang['manage album photos'] = 'gestiona els elements de l\'àlbum'; 
  204204$lang['manage sub-albums'] = 'Gestionar sub-àlbums'; 
  205 $lang['Manage'] = 'Gestiona'; 
   205$lang['Manage'] = 'Gestionar'; 
  206206$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  207207$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Temps d\'execució excedit, el tractament ha de continuar [Tiempo estimado: %d secundas].'; 
   
  209209$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
  210210$lang['To send ?'] = 'Enviar-ho?'; 
  211 $lang['email'] = 'correu electrònic'; 
   211$lang['email'] = 'Correu electrònic'; 
  212212$lang['User'] = 'Usuari'; 
  213213$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu'; 
   
  226226$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
  227227$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
  228 $lang[', click on'] = ', cliqueu a sobre'; 
   228$lang[', click on'] = ', clicar a sobre'; 
  229229$lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa'; 
  230230$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc'; 
   
  245245$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu'; 
  246246$lang['Parameter'] = 'Paràmetre'; 
  247 $lang['Continue processing treatment'] = 'Continua processant el tractament'; 
   247$lang['Continue processing treatment'] = 'Continuar el tractament en curs'; 
  248248$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari'; 
  249 $lang['Add detailed content'] = 'Afegeix contingut detallat'; 
   249$lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat'; 
  250250$lang['Send mail as'] = 'Envia correu com'; 
  251251$lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris'; 
   
  260260$lang['%d parameter was updated.'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.'; 
  261261$lang['%d parameters were updated.'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.'; 
  262 $lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari no estava actualitzat.'; 
   262$lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari(s) no actualitzat(s).'; 
  263263$lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.'; 
  264264$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
  265265$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
  266 $lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha estat actualitzat.'; 
   266$lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha sigut actualitzat.'; 
  267267$lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris han estat actualitzats.'; 
  268268$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
   
  282282$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria'; 
  283283$lang['registration date'] = 'data de registre'; 
  284 $lang['clean'] = 'neteja'; 
   284$lang['clean'] = 'netejar'; 
  285285$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc'; 
  286286$lang['test'] = 'test'; 
   
  294294$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)'; 
  295295$lang['created'] = 'creat'; 
  296 $lang['delete'] = 'elimina'; 
  297 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'elimina aquest lloc i tots els elements adjunts'; 
   296$lang['delete'] = 'eliminar'; 
   297$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'eliminar aquest lloc i tots els elements adjunts'; 
  298298$lang['deleted'] = 'eliminat'; 
  299299$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error'; 
   
  309309$lang['Album list management'] = 'Gestió de la llista d\'àlbums'; 
  310310$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo'; 
  311 $lang['Edit album'] = 'Edita un àlbum'; 
   311$lang['Edit album'] = 'Editar àlbum'; 
  312312$lang['Group management'] = 'Gestió de grups'; 
  313313$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris'; 
  314 $lang['Edit photo information'] = 'Modifica la informació sobre una imatge'; 
   314$lang['Edit photo information'] = 'Modificar informació sobre una imatge'; 
  315315$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers'; 
  316316$lang['all'] = 'Totes'; 
   
  321321$lang['GD version'] = 'versió GD'; 
  322322$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals'; 
  323 $lang['average time'] = 'Promig de temps'; 
   323$lang['average time'] = 'Temps promig'; 
  324324$lang['number of miniaturized photos'] = 'número d\'imatges miniaturitzades'; 
  325325$lang['total time'] = 'temps total'; 
   
  330330$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació dels àlbums'; 
  331331$lang['Update photos information'] = 'Actualitza la informació de les imatges'; 
  332 $lang['Synchronize'] = 'Sincronitza'; 
   332$lang['Synchronize'] = 'Sincronitzar'; 
  333333$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents'; 
  334 $lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció'; 
   334$lang['Choose an option'] = 'Escollir una opció'; 
  335335$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
  336336$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors'; 
   
  339339$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura de l\'arxiu/directori'; 
  340340$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
  341 $lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades'; 
   341$lang['albums deleted in the database'] = 'àlbums eliminats de la base de dades'; 
  342342$lang['photos deleted from the database'] = 'elements eliminats de la base de dades'; 
  343343$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades'; 
  344344$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'elements d\'informació sincronitzats amb fitxers de metadades'; 
  345345$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització'; 
  346 $lang['albums added in the database'] = 'categories afegides a la base de dades'; 
   346$lang['albums added in the database'] = 'àlbums afegits a la base de dades'; 
  347347$lang['photos added in the database'] = 'elements afegits a la base de dades'; 
  348348$lang['photos updated in the database'] = 'elements actualitzats de la base de dades'; 
   
  353353$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
  354354$lang['Simulation'] = 'Simulació'; 
  355 $lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers'; 
   355$lang['directories + files'] = 'directoris + arxius'; 
  356356$lang['only directories'] = 'només directoris'; 
  357 $lang['synchronize files structure with database'] = 'sincronitza l\'estructura de fitxers amb la base de dades'; 
  358 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sincronitza els fitxers de metadades amb els elements d\'informació de la base de dades'; 
   357$lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitza l\'estructura de fitxers amb la base de dades'; 
   358$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Sincronitza els fitxers de metadades amb els elements d\'informació de la base de dades'; 
  359359$lang['even already synchronized photos'] = 'també els elements ja sincronitzats'; 
  360360$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades'; 
   
  370370$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  371371$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
  372 $lang['Virtual album'] = 'Categoria virtual'; 
   372$lang['Virtual album'] = 'Àlbum virtual'; 
  373373$lang['Waiting'] = 'Pendent'; 
  374374$lang['default'] = 'predeterminat'; 
   
  389389$lang['Send an information email to group members'] = 'Envia un correu electrònic informatiu als membres del grup'; 
  390390$lang['Group'] = 'Grup'; 
  391 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Veniu a visitar la categoria %s'; 
   391$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar l\'àlbum %s'; 
  392392$lang['Hello,'] = 'Hola,'; 
  393393$lang['See you soon.'] = 'Fins aviat.'; 
  394 $lang['Discover album:'] = 'Veniu a descobrir la categoria:'; 
   394$lang['Discover album:'] = 'Descobrir l\'àlbum:'; 
  395395$lang['Mail content'] = 'Contingut del correu'; 
  396396$lang['none'] = 'cap'; 
   
  399399$lang['Element type'] = 'Tipus d\'element'; 
  400400$lang['User'] = 'Usuari'; 
  401 $lang['Image id'] = 'Id d\'imatge'; 
   401$lang['Image id'] = 'Identificador de la imatge'; 
  402402$lang['Summary'] = 'Resum'; 
  403403$lang['%d line filtered'] = '%d línia filtrada'; 
   
  412412$lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall'; 
  413413$lang['Purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum'; 
  414 $lang['Check integrity'] = 'Comprova la integritat'; 
   414$lang['Check integrity'] = 'Comprovar integritat'; 
  415415$lang['Anomaly'] = 'Anomalia'; 
  416416$lang['Correction'] = 'Correcció'; 
   
  418418$lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible la correcció automàtica'; 
  419419$lang['Correction applied with success'] = 'Correcció aplicada amb èxit'; 
  420 $lang['Correction applied with error'] = 'Correcció applicada amb errors'; 
   420$lang['Correction applied with error'] = 'Correcció aplicada amb errors'; 
  421421$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'S\'ha detectat %d anomalia.'; 
  422422$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.'; 
   
  429429$lang['the forum'] = 'el fòrum'; 
  430430$lang['the wiki'] = 'la wiki'; 
  431 $lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor de l\'arxiu no és correcte ja que Exif no és sorportat'; 
   431$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor de l\'arxiu incorrecte perquè Exif no és suportat'; 
  432432$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php'; 
  433433$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"'; 
   
  438438$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"'; 
  439439$lang['Status of user "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"'; 
  440 $lang['add new photos to caddie'] = 'afegeix nous elements al carret'; 
   440$lang['add new photos to caddie'] = 'Afegir noves imatges al carret'; 
  441441$lang['No display'] = 'Sense visualització'; 
  442442$lang['Classic display'] = 'Visualització clàssica'; 
   
  446446$lang['Privacy level'] = 'Nivell de privacitat'; 
  447447$lang['Level 0'] = '---'; 
  448 $lang['Level 1'] = 'Contactes'; 
   448$lang['Level 1'] = 'Visitants'; 
  449449$lang['Level 2'] = 'Amics'; 
  450450$lang['Level 4'] = 'Família'; 
  451 $lang['Level 8'] = 'Admins'; 
  452 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat'; 
  453 $lang['Check all'] = 'Marca-ho tot'; 
   451$lang['Level 8'] = 'Administradors'; 
   452$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reiniciar la comprovació de la integritat'; 
   453$lang['Check all'] = 'Marcar-ho tot'; 
  454454$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot'; 
  455 $lang['Check automatic corrections'] = 'Comprova les correccions automàtiques'; 
   455$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprovar les correccions automàtiques'; 
  456456$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades'; 
  457 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignora les anomalies seleccionades'; 
   457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorar les anomalies seleccionades'; 
  458458$lang['Refresh'] = 'Refresca'; 
  459459$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació'; 
  460 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'; //raríssim... 
   460$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'L\'anomalia no pot ser ignorada per a la seva correcció'; 
  461461$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.'; 
  462462$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.'; 
   
  477477$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
  478478$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.'; 
  479 $lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades'; 
   479$lang['Purge compiled templates'] = 'Eliminar plantilles compilades'; 
  480480$lang['Upload'] = 'Penja'; 
  481481$lang['ACCESS_0'] = 'Lliure accés'; 
  482482$lang['ACCESS_1'] = 'Accés a tothom'; 
  483 $lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan subscrits'; 
   483$lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan inscrits'; 
  484484$lang['ACCESS_3'] = 'Accés als administradors'; 
  485485$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters'; 
   
  487487$lang['Support'] = 'Suport'; 
  488488$lang['Documentation'] = 'Documentació'; 
  489 $lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió de Piwigo disponible.'; 
   489$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió disponible.'; 
  490490$lang['Piwigo Administration'] = 'Administració de Piwigo'; 
  491491$lang['Piwigo version'] = 'Versió de Piwigo'; 
   
  498498$lang['Templates'] = 'Plantilles'; 
  499499$lang['Extend for templates'] = 'Extendre per a les plantilles'; 
  500 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substitució de la plantilla d\'origen per la seva plantilla adaptada per l\'expedient template-extension'; 
  501 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substituts (plantilles modificades)'; 
  502 $lang['Original templates'] = 'Plantilles d\'origen'; 
   500$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substituir les plantilles originals per plantilles personalitzades des de la subcarpeta template-extension'; 
   501$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substitucions (plantilles modificades)'; 
   502$lang['Original templates'] = 'Plantilla original'; 
  503503$lang['Optional URL keyword'] = 'Paraula clau opcional a la URL'; 
  504 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuració de les plantilles ha estat registrada..'; 
   504$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuració de les plantilles ha estat registrada.'; 
  505505$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Totes les optimitzacions s\'han realizat correctament.'; 
  506506$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.'; 
   
  508508$lang['nothing'] = 'res'; 
  509509$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.'; 
  510 $lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos"; 
  511 $lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden'; 
   510$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrar l\'ordre de las imatges'; 
   511$lang['Edit ranks'] = 'Modificar l\'ordre'; 
  512512$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté imatges'; 
  513513$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.'; 
  514514$lang['ranks'] = 'Filas'; 
  515 $lang['Drag to re-order'] = 'Fes clic i arrossega per a reorganitzar'; 
   515$lang['Drag to re-order'] = 'Fer clic i arrossegar per a reorganitzar'; 
  516516$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronización Rápida'; 
  517517$lang['No photo can be deleted'] = 'Cap imatge pot ser eliminada'; 
  518 $lang['Delete selected photos'] = 'Elimina les imatges seleccionades'; 
   518$lang['Delete selected photos'] = 'Eliminar imatges seleccionades'; 
  519519$lang['%d photo was deleted'] = '%d imatge eliminada'; 
  520520$lang['%d photos were deleted'] = '%d imatges eliminades'; 
   
  535535$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris eliminar els seus propis comentaris'; 
  536536$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar als administradors quan un comentari sigui modificat'; 
  537 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es suprimido'; 
   537$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Notificar als administradors quan un comentari sigui eliminat'; 
  538538$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Impossible eliminar aquest enllaç permanent!'; 
  539539$lang['Hit'] = 'Accès'; 
   
  548548$lang['unknown'] = 'desconegut'; 
  549549$lang['Upload Photos'] = 'Penjar imatges'; 
  550 $lang['Drop into album'] = 'Arrastrar a un álbum'; 
   550$lang['Drop into album'] = 'Arrossegar a un àlbum'; 
  551551$lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegir caixa de transferència'; 
  552 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
   552$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo'; 
  553553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  554554$lang['existing album'] = 'Àlbum existent'; 
   
  573573$lang['Save Settings'] = 'Desa la configuració'; 
  574574$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados'; 
  575 $lang['Active Themes'] = 'Temas activados'; 
   575$lang['Active Themes'] = 'Temes habilitats'; 
  576576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"'; 
  577577$lang['Administration Home'] = 'Panell d\'administració'; 
  578 $lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar de color'; 
  579 $lang['Delete this theme'] = 'Elimina aquest tema'; 
   578$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar colors'; 
   579$lang['Delete this theme'] = 'Eliminar aquest tema'; 
  580580$lang['Directory does not exist'] = 'Aquest directori no existeix'; 
  581581$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització'; 
   
  584584$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s'; 
  585585$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Aquest tema no pot ser eliminat perquè n\'hi ha d\'altres que en depenen d\'ell: %s'; 
  586 $lang['Inactive Themes'] = 'Temes desactivats'; 
   586$lang['Inactive Themes'] = 'Temes deshabilitats'; 
  587587$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,'; 
  588588$lang['Make this theme available to users'] = 'Fer que aquest tema estigui disponible per als usuaris'; 
  589589$lang['Page end'] = 'Pàgina final'; 
  590590$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
  591 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Llegir la documentació de Piwigo'; 
   591$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Visitar la secció web de la documentació de Piwigo'; 
  592592$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegeix les teves imatges.'; 
  593593$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Contrasta escollint colors clars o foscos per a l\'espai d\'administració'; 
  594594$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.'; 
  595595$lang['Visit Gallery'] = 'Tornar a la galeria'; 
  596 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo'; 
   596$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el web del projecte Piwigo'; 
  597597$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del teu ordinador pLoader prepara les teves fotos i les trasllada a la teva galeria Piwigo.'; 
  598598$lang['Guest Settings'] = 'Ajustos del visitant'; 
  599599$lang['Main Page'] = 'Página principal'; 
  600600$lang['Photo Page'] = 'Página de la foto'; 
  601 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activar la barra de navegación'; 
  602 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activar las miniaturas de navegación'; 
  603 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"'; 
   601$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Habilitar barra de navegació'; 
   602$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Habilitar miniatures de navegació'; 
   603$lang['Activate icon "%s"'] = 'Habilitar icona "%s"'; 
  604604$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto'; 
  605605$lang['Allow user customization'] = 'Permetre la personalització de l\'usuari'; 
   
  616616$lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions'; 
  617617$lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari'; 
  618 $lang['Active Plugins'] = 'Complements activats'; 
  619 $lang['Inactive Plugins'] = 'Complements desactivats'; 
   618$lang['Active Plugins'] = 'Complements habilitats'; 
   619$lang['Inactive Plugins'] = 'Complements deshabilitats'; 
  620620$lang['Missing Plugins'] = 'Complements que falten'; 
  621621$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Complements desinstal·lats'; 
  622622$lang['By %s'] = 'Per %s'; 
  623623$lang['Visit plugin site'] = 'Visita el web del complement'; 
  624 $lang['Active Languages'] = 'Idiomes activats'; 
  625 $lang['Delete this language'] = 'Suprimeix aquest idioma'; 
   624$lang['Active Languages'] = 'Idiomes habilitats'; 
   625$lang['Delete this language'] = 'Suprimir aquest idioma'; 
  626626$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris'; 
  627627$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, primer cal definir-ne un altre per defecte.'; 
  628628$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, es necessita al menys un idioma.'; 
  629 $lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes desactivats'; 
   629$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes deshabilitats'; 
  630630$lang['Make this language available to users'] = 'Fer que aquest idioma estigui disponible per als usuaris'; 
  631631$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma per defecte pels visitants i els nous usuaris'; 
   
  644644$lang['Who can see this photo?'] = 'Qui pot veure aquesta imatge?'; 
  645645$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents de validar'; 
  646 $lang['Menu Management'] = 'Gestionar el menú'; 
   646$lang['Menu Management'] = 'Gestió dels menús'; 
  647647$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.'; 
  648648$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.'; 
   
  657657$lang['Unknown upload error'] = 'Error desconegut al pujar elements'; 
  658658$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s'; 
  659 $lang['automatic order'] = 'orden automático'; 
   659$lang['automatic order'] = 'ordre automàtic'; 
  660660$lang['manual order'] = 'Ordre manual'; 
  661661$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament'; 
   
  663663$lang['include child albums'] = 'Incloure els sub-àlbums'; 
  664664$lang['Selection'] = 'Selección'; 
  665 $lang['Action'] = 'Acción'; 
   665$lang['Action'] = 'Acció'; 
  666666$lang['Set author'] = 'Establir autor'; 
  667667$lang['Set title'] = 'Establir el títol'; 
   
  669669$lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción'; 
  670670$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d imatges seleccionades'; 
  671 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotos sobre %d estan selecciónadas'; 
   671$lang['%d of %d photos selected'] = '%d imatges de %d estan seleccionades'; 
  672672$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Cap imatge seleccionada entre les %d imatges del lot'; 
  673673$lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d imatges del lot han sigut seleccionades'; 
  674674$lang['remove this filter'] = 'elimina aquest filtre'; 
  675 $lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro'; 
   675$lang['Add a filter'] = 'Afegir filtre'; 
  676676$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar tots els filtres'; 
  677677$lang['Refresh photo set'] = 'Actualitza el lot d\'imatges'; 
   
  680680$lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha imatges en aquest lot.'; 
  681681$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No s\'ha seleccionat cap imatge, per tant, no hi ha possible acció a executar.'; 
  682 $lang['Choose an action'] = 'Seleccione una acción'; 
   682$lang['Choose an action'] = 'Seleccionar una acció'; 
  683683$lang['remove author'] = 'eliminar l\'autor'; 
  684684$lang['Type here the author name'] = 'Escriu aquí el nom de l\'autor'; 
   
  695695$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes per actualitzar'; 
  696696$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes per actualitzar'; 
  697 $lang['All themes are up to date.'] = 'Todos los temas están actualizados.'; 
  698 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estàn actualizats.'; 
   697$lang['All themes are up to date.'] = 'Tots els temes estan actualitzats.'; 
   698$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estan actualizats.'; 
  699699$lang['All languages are up to date.'] = 'Totes els idiomes estàn actualitzats.'; 
  700700$lang['Visit theme site'] = 'Visita el web del tema'; 
  701 $lang['Visit language site'] = 'Visita el sitio web del idioma'; 
   701$lang['Visit language site'] = 'Visitar el web de l\'idioma'; 
  702702$lang['New Version'] = 'Nova versió'; 
  703703$lang['Obsolete Plugins'] = 'Complements obsolets'; 
  704704$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTÈNCIA! Aquest complement sembla no ser compatible amb la teva versió de Piwigo.'; 
  705 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vols activar-ho de totes maneres?'; 
   705$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vols habilitar-ho de totes maneres?'; 
  706706$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST COMPLEMENT ÉS ARA PART DEL CORE DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! '; 
  707707$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: FALTA AQUEST COMPLEMENT TOT I QUE INDIQUI QUE ESTÀ INSTAL·LAT. DESINSTAL·LA\'L!'; 
   
  710710$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s imatges han sigut regenerades'; 
  711711$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s imatges no poden ser regenerades'; 
  712 $lang['display'] = 'Visualizar'; 
   712$lang['display'] = 'Visualitzar'; 
  713713$lang['Type in a search term'] = 'Escriu un terme de cerca'; 
  714714$lang['new'] = 'nou'; 
  715715$lang['No results'] = 'Sense resultats.'; 
  716716$lang['Searching...'] = 'Buscant...'; 
  717 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar el icono "nuevo" al lado de álbumes y fotos'; 
  718 $lang['Add a criteria'] = 'Añadir un criterio'; 
  719 $lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo'; 
  720 $lang['Default photos order'] = 'Orden de las fotos por defecto'; 
   717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges'; 
   718$lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri'; 
   719$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar tot'; 
   720$lang['Default photos order'] = 'Ordre de les imatges per defecte'; 
  721721$lang['Restore'] = 'Restaurar'; 
  722722$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuració per defecte. Perdràs la configuració dels complements!'; 
   
  726726$lang['Updates'] = 'Actualizaciones'; 
  727727$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, esperi.'; 
  728 $lang['Ignore this update'] = 'Ignora aquesta actualització'; 
   728$lang['Ignore this update'] = 'Ignorar aquesta actualització'; 
  729729$lang['Reset ignored updates'] = 'Restablieix les actualitzacions que han estat omeses'; 
  730730$lang['Update All'] = 'actualizar tot'; 
   
  736736$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents complements poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:'; 
  737737$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents temes poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:'; 
  738 $lang['I decide to update anyway'] = 'Decideixo actualitzat de totes maneres'; 
   738$lang['I decide to update anyway'] = 'Vull actualitzar de totes maneres'; 
  739739$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s'; 
  740740$lang['Two updates are available'] = 'Dues actualitzacions estàn disponibles'; 
   
  743743$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns dels temes i complements poden encara no estar disponibles.'; 
  744744$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Pots actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualizar a Piwigo %s (recomanat).'; 
  745 $lang['Save Template Directory'] = 'Desa directori de plantilles'; 
  746 $lang['Dump Database'] = 'volcar la base de dades'; 
   745$lang['Save Template Directory'] = 'Desar directori de plantilles'; 
   746$lang['Dump Database'] = 'Abocar la base de dades'; 
  747747$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incloure la informació de l\'historial. (Advertència: el límit de memòria del servidor pot ser superat)'; 
  748748$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.'; 
   
  771771$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes'; 
  772772$lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona l\'etiqueta de destí'; 
  773 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta s\'eliminarà)'; 
  774 $lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusión'; 
   773$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta serà eliminada)'; 
   774$lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusió'; 
  775775$lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar les etiquetes seleccionades'; 
  776776$lang['No destination tag selected'] = 'No has seleccionat una etiqueta de destí'; 
   
  786786$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s s\'ha actualitzat correctament.'; 
  787787$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria blocada només és visible per als administradors'; 
  788 $lang['Activate comments'] = 'Activar comentaris'; 
   788$lang['Activate comments'] = 'Habilitar comentaris'; 
  789789$lang['Add tags'] = 'Afegir etiquetes'; 
  790790$lang['Add to caddie'] = 'Afegir al carret'; 
   
  897897$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam és un avançat software de gestió de fotografies digitals lliure per a Linux, Windows i MacOSX.'; 
  898898$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam està dissenyat per als fotògrafs que volen veure, administrar, editar, millorar, organitzar, etiquetar i compartir fotografies.'; 
  899 $lang['dissociate from group'] = 'dissociar del grup'; 
   899$lang['dissociate from group'] = 'Dissociar del grup'; 
  900900$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El complement d\'exportació Piwigo li permeten crear nous àlbums i exportar les teves fotos directament des d\'iPhoto a la teva galeria de fotos Piwigo.'; 
  901901$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incloure imatges amb el mínim nivell de privacitat'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.