Changeset 14844


Ignore:
Timestamp:
05/08/12 15:19:00 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14833 r14844  
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual'; 
  6262$lang['Database'] = 'Base de dades'; 
  63 $lang['Deactivate'] = 'Desactiva'; 
   63$lang['Deactivate'] = 'Deshabilitar'; 
  6464$lang['Deletions'] = 'Eliminacions'; 
  6565$lang['Deny selected users'] = 'Denega els ususaris seleccionats'; 
   
  348348$lang['photos updated in the database'] = 'imatges actualitzades de la base de dades'; 
  349349$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves imatges en els directoris'; 
  350 $lang['added'] = 'afegides'; 
   350$lang['added'] = 'afegit'; 
  351351$lang['deleted'] = 'eliminades'; 
  352352$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
   
  532532$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la clau d\'accès. Si us plau, introdueix-la.'; 
  533533$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.'; 
  534 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris editar els seus propis comentaris'; 
  535 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris eliminar els seus propis comentaris'; 
   534$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris a editar els seus propis comentaris'; 
   535$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris a eliminar els seus propis comentaris'; 
  536536$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari'; 
  537537$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'elimini un comentari'; 
   
  542542$lang['Themes'] = 'Temes'; 
  543543$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruccions d\'ús de Piwigo'; 
  544 $lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats'; 
   544$lang['Installed Themes'] = 'Gestionar temes'; 
  545545$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un nou tema'; 
  546546$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris'; 
   
  586586$lang['Inactive Themes'] = 'Temes deshabilitats'; 
  587587$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,'; 
  588 $lang['Make this theme available to users'] = 'Fer que aquest tema estigui disponible per als usuaris'; 
   588$lang['Make this theme available to users'] = 'Permetre aquest tema als usuaris'; 
  589589$lang['Page end'] = 'Pàgina final'; 
  590590$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
   
  605605$lang['Allow user customization'] = 'Permetre la personalització de l\'usuari'; 
  606606$lang['Languages'] = 'Idiomes'; 
  607 $lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats'; 
   607$lang['Installed Languages'] = 'Gestionar idiomes'; 
  608608$lang['Add New Language'] = 'Afegir un nou idioma'; 
  609609$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament'; 
   
  624624$lang['Active Languages'] = 'Idiomes habilitats'; 
  625625$lang['Delete this language'] = 'Suprimir aquest idioma'; 
  626 $lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris'; 
   626$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibir aquest idioma als usuaris'; 
  627627$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, primer cal definir-ne un altre per defecte.'; 
  628628$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, es necessita al menys un idioma.'; 
  629629$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes deshabilitats'; 
  630 $lang['Make this language available to users'] = 'Fer que aquest idioma estigui disponible per als usuaris'; 
   630$lang['Make this language available to users'] = 'Permetre aquest idioma als usuaris'; 
  631631$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma predeterminat pels visitants i els nous usuaris'; 
  632632$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació'; 
   
  634634$lang['Add Photos'] = 'Afegir imatges'; 
  635635$lang['The following tag was deleted'] = 'La següent etiqueta ha estat eliminada'; 
  636 $lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha un altre idioma disponible'; 
   636$lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha més idiomes disponibles'; 
  637637$lang['There is no other plugin available.'] = 'No hi ha cap complement disponible.'; 
  638638$lang['There is no other theme available.'] = 'No hi ha un altre tema disponible'; 
   
  717717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges'; 
  718718$lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri'; 
  719 $lang['Deactivate all'] = 'Desactivar tot'; 
   719$lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar-ho tot'; 
  720720$lang['Default photos order'] = 'Ordre de les imatges per defecte'; 
  721721$lang['Restore'] = 'Restaurar'; 
   
  813813$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo per iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
  814814$lang['Predefined filter'] = 'Filtre predeterminat'; 
  815 $lang['Resize after upload'] = 'Canviar de mida després de pujar-la'; 
   815$lang['Resize after upload'] = 'Redimensionar després de carregar la imatge al servidor'; 
  816816$lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual'; 
  817817$lang['Save visits in history for'] = 'Desar les visites a l\'historial pels'; 
   
  832832$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només pots activar un tema pel mòbil.'; 
  833833$lang['Zoom'] = 'Ampliar'; 
  834 $lang['add a new watermark'] = 'afegir una nova marca d\'aigua'; 
   834$lang['add a new watermark'] = 'afegeix una nova marca d\'aigua'; 
  835835$lang['administrators'] = 'administradors'; 
  836836$lang['apply automatic sort order'] = 'Ordenar-ho automàticament'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.