Changeset 14867


Ignore:
Timestamp:
05/08/12 22:36:08 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14860 r14867  
  5858$lang['Album manual order was saved'] = 'L\'orde personalitzat de l\'àlbum s\'ha desat correctament'; 
  5959$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Per causes desconegudes no s\'ha pogut comprovar si existeix una nova versió.'; 
  60 $lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si hi ha disponible una nova versió'; 
   60$lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si hi ha una nova versió disponible'; 
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual'; 
  6262$lang['Database'] = 'Base de dades'; 
   
  105105$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  106106$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privats'; 
  107 $lang['Page banner'] = 'Bànner de la pàgina'; 
   107$lang['Page banner'] = 'Informació de la capçalera del lloc web'; 
  108108$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare'; 
  109109$lang['Path'] = 'Camí'; 
   
  249249$lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat'; 
  250250$lang['Send mail as'] = 'Enviar correu com'; 
  251 $lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris'; 
   251$lang['Send mail to users'] = 'Notificacions'; 
  252252$lang['Send'] = 'Enviar'; 
  253253$lang['Options'] = 'Opcions'; 
   
  272272$lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar correu en format HTML'; 
  273273$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates'; 
  274 $lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible només en format HTML'; 
   274$lang['Available only with HTML format'] = 'Només disponible en format HTML'; 
  275275$lang['no write access'] = 'accés d\'escriptura no permès'; 
  276276$lang['Permissions'] = 'Permisos'; 
   
  281281$lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions'; 
  282282$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria'; 
  283 $lang['registration date'] = 'data de registre'; 
   283$lang['registration date'] = 'Data de registre'; 
  284284$lang['clean'] = 'netejar'; 
  285285$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc'; 
   
  333333$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents'; 
  334334$lang['Choose an option'] = 'Escollir una opció'; 
  335 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
   335$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
  336336$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors'; 
  337337$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error'; 
   
  347347$lang['photos added in the database'] = 'imatges afegides a la base de dades'; 
  348348$lang['photos updated in the database'] = 'imatges actualitzades de la base de dades'; 
  349 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves imatges en els directoris'; 
   349$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cercar noves imatges en els directoris'; 
  350350$lang['added'] = 'afegit'; 
  351351$lang['deleted'] = 'eliminades'; 
  352352$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
  353 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
   353$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'Realitzar només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
  354354$lang['Simulation'] = 'Simulació'; 
  355 $lang['directories + files'] = 'directoris + arxius'; 
  356 $lang['only directories'] = 'només directoris'; 
   355$lang['directories + files'] = 'Directoris i arxius'; 
   356$lang['only directories'] = 'Només directoris'; 
  357357$lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitzar l\'estructura d\'arxius amb la base de dades'; 
  358358$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Sincronitzar les imatges de la base de dades amb els arxius de metadades'; 
  359 $lang['even already synchronized photos'] = 'també les imatges ja sincronitzades'; 
   359$lang['even already synchronized photos'] = 'També les imatges ja sincronitzades'; 
  360360$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades'; 
  361361$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."'; 
   
  506506$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.'; 
  507507$lang['Modify information'] = 'Modificar la informació'; 
  508 $lang['nothing'] = 'res'; 
   508$lang['nothing'] = 'Res'; 
  509509$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.'; 
  510510$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrar ordre d\'aparició'; 
   
  526526$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies Piwigo Newsletter'; 
  527527$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad'; 
  528 $lang['Hide'] = 'Amagar'; 
   528$lang['Hide'] = 'Ocultar'; 
  529529$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].'; 
  530530$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.'; 
   
  545545$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un nou tema'; 
  546546$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris'; 
  547 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema predeterminat pels visitants i els nous usuaris'; 
   547$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Establir com a tema predeterminat pels visitants no registrats i pels nous usuaris'; 
  548548$lang['unknown'] = 'desconegut'; 
  549549$lang['Upload Photos'] = 'Carregar imatges'; 
   
  561561$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL álbum "%s" ahora contiene %d fotos'; 
  562562$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest lot de %d imatges'; 
  563 $lang['Select files'] = 'Escoger ficheros'; 
   563$lang['Select files'] = 'Examinar'; 
  564564$lang['Everybody'] = 'Tothom'; 
  565565$lang['Who can see these photos?'] = 'Qui pot veure aquestes imatges?'; 
   
  620620$lang['Missing Plugins'] = 'Complements que falten'; 
  621621$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Complements desinstal·lats'; 
  622 $lang['By %s'] = 'Per %s'; 
  623 $lang['Visit plugin site'] = 'Visita el web del complement'; 
   622$lang['By %s'] = 'Desenvolupat per %s'; 
   623$lang['Visit plugin site'] = 'Visitar el web del complement'; 
  624624$lang['Active Languages'] = 'Idiomes habilitats'; 
  625625$lang['Delete this language'] = 'Suprimir aquest idioma'; 
   
  698698$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estan actualizats.'; 
  699699$lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estàn actualitzats.'; 
  700 $lang['Visit theme site'] = 'Visita el web del tema'; 
   700$lang['Visit theme site'] = 'Visitar el web del tema'; 
  701701$lang['Visit language site'] = 'Visitar el web de l\'idioma'; 
  702702$lang['New Version'] = 'Nova versió'; 
   
  717717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges'; 
  718718$lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri'; 
  719 $lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar tot'; 
   719$lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar-ho tot'; 
  720720$lang['Default photos order'] = 'Ordre de les imatges per defecte'; 
  721721$lang['Restore'] = 'Restaurar'; 
   
  739739$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s'; 
  740740$lang['Two updates are available'] = 'Dues actualitzacions estàn disponibles'; 
  741 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta és una actualització menor, només amb correccions d\'errors.'; 
   741$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta actualització és menor. Només conté correccions d\'errors.'; 
  742742$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.'; 
  743743$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns dels temes i complements poden encara no estar disponibles.'; 
   
  767767$lang['Manage Permissions'] = 'Administrar permisos'; 
  768768$lang['Photo %s of %s'] = 'Imatge %s de %s'; 
  769 $lang['show details'] = 'Veure detalls'; 
  770 $lang['hide details'] = 'Amagar detalls'; 
   769$lang['show details'] = 'Mostrar detalls'; 
   770$lang['hide details'] = 'Ocultar detalls'; 
  771771$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes'; 
  772772$lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona l\'etiqueta de destí'; 
   
  830830$lang['With no tag'] = 'Sense etiquetes'; 
  831831$lang['With no virtual album'] = 'Sense àlbum virtual'; 
  832 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només pots activar un tema pel mòbil.'; 
   832$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només habilitar-se un tema pel dispositiu mòbil.'; 
  833833$lang['Zoom'] = 'Ampliar'; 
  834834$lang['add a new watermark'] = 'afegeix una nova marca d\'aigua'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.