Changeset 15190


Ignore:
Timestamp:
05/21/12 16:47:04 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r15176 r15190  
  8989$lang['Maintenance'] = 'Manteniment'; 
  9090$lang['Edit album permissions'] = 'Editar permisos de l\'àlbum'; 
  91 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestiona els permisos de l\'usuari "%s"'; 
   91$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestionar els permisos de l\'usuari "%s"'; 
  9292$lang['Manage tags'] = 'Gestió d\'etiquetes'; 
  9393$lang['Members'] = 'Membres'; 
   
  205205$lang['Manage'] = 'Gestionar'; 
  206206$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  207 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Excedit el temps d\'execució. El processament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   207$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'S\'ha excedit el temps d\'execució. L\'execució ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
  208208$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.'; 
  209209$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
   
  289289$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  290290$lang['selection'] = 'Seleccionades'; 
  291 $lang['set to'] = 'establir a'; 
   291$lang['set to'] = 'Establir a'; 
  292292$lang['singly represented'] = 'Representa per separat'; 
  293293$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
   
  327327$lang['unit mode'] = 'Mode unitari'; 
  328328$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat'; 
  329 $lang['unset'] = 'no definit'; 
   329$lang['unset'] = 'Ometre'; 
  330330$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació dels àlbums'; 
  331331$lang['Update photos information'] = 'Actualitza la informació de les imatges'; 
   
  475475$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.'; 
  476476$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).'; 
  477 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
   477$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta dels complements "plugins", així com a les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
  478478$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.'; 
  479479$lang['Purge compiled templates'] = 'Eliminar plantilles compilades'; 
   
  551551$lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegir caixa de transferència'; 
  552552$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo'; 
  553 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo'; 
   553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cal concedir permisos d\'escriptura (chmod 777) al directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació de Piwigo'; 
  554554$lang['existing album'] = 'Àlbum existent'; 
  555555$lang['create a new album'] = 'crear un nou àlbum'; 
  556556$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum'; 
  557 $lang['Album "%s" has been added'] = 'el álbum "%s" se ha añadido'; 
   557$lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"'; 
  558558$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas'; 
  559559$lang['%d photos uploaded'] = '%d imatges afegides'; 
   
  595595$lang['Visit Gallery'] = 'Tornar a la galeria'; 
  596596$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el web del projecte Piwigo'; 
  597 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del teu ordinador pLoader prepara les teves fotos i les trasllada a la teva galeria Piwigo.'; 
   597$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del seu ordinador pLoader prepara les seves fotos i les trasllada a la seva galeria Piwigo.'; 
  598598$lang['Guest Settings'] = 'Ajustos del visitant'; 
  599599$lang['Main Page'] = 'Página principal'; 
   
  679679$lang['The whole set'] = 'Tot el conjunt'; 
  680680$lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha imatges en aquest lot.'; 
  681 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No hi ha cap imatge seleccionada. Seleccioni les imatges a processar.'; 
   681$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Cal seleccionar almenys una imatge per a executar qualsevol acció.'; 
  682682$lang['Choose an action'] = 'Seleccionar una acció'; 
  683683$lang['remove author'] = 'eliminar l\'autor'; 
   
  688688$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s'; 
  689689$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar etiquetes orfes'; 
  690 $lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto'; 
   690$lang['delete photo'] = 'Eliminar imatge'; 
  691691$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetes orfes eliminades'; 
  692692$lang['Week starts on'] = 'La setmana comença el'; 
   
  765765$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipus d\'arxius permesos : %s.'; 
  766766$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).'; 
  767 $lang['Manage Permissions'] = 'Administrar permisos'; 
   767$lang['Manage Permissions'] = 'Gestionar permisos'; 
  768768$lang['Photo %s of %s'] = 'Imatge %s de %s'; 
  769769$lang['show details'] = 'Mostrar detalls'; 
   
  781781$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta qualitat i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta qualitat\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.'; 
  782782$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durant el procés d\'actualització.'; 
  783 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.'; 
   783$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Impossible extreure els arxius. Si us plau, verifiqui els permisos dels arxius d\'instal·lació.<br><a href="%s">Faci clic aquí per veure el registre d\'errors</a>.'; 
  784784$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor'; 
  785785$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
   
  816816$lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual'; 
  817817$lang['Save visits in history for'] = 'Desar les visites a l\'historial pels'; 
  818 $lang['Select a file'] = 'Selecciona un arxiu'; 
   818$lang['Select a file'] = 'Seleccionar arxiu'; 
  819819$lang['Select groups...'] = 'Seleccionar grups...'; 
  820820$lang['Select users...'] = 'Seleccionar usuaris...'; 
   
  863863$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les imatges amb mides sesgades, per exemple les cuadrades, Piwigo farà tot el possible per a ressaltar-ne el seu punt d\'interès.'; 
  864864$lang['Grant selected groups'] = 'Permetre als grups seleccionats'; 
  865 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administració de permisos per al grup "%s"'; 
   865$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestió de permisos per al grup "%s"'; 
  866866$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadades sincronitzades de l\'arxiu'; 
  867867$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'A cap grup se li permet veure aquest àlbum privat'; 
   
  904904$lang['top left corner'] = 'Cantonada superior esquerra'; 
  905905$lang['top right corner'] = 'Cantonada superior dreta'; 
  906 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'els visitants han d\'autenticar-se i disposar dels permisos adequats per veure aquest àlbum'; 
   906$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Els visitants han d\'autenticar-se i disposar dels permisos adequats per veure aquest àlbum'; 
  907907$lang['Last send'] = 'Últim enviament'; 
  908908$lang['group "%s" added'] = 'Grups "%s" afegits'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.