Changeset 16133


Ignore:
Timestamp:
06/28/12 18:03:57 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update vi_VN, thanks to : icy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r13233 r16133  
  66$lang['Date string is malformed'] = 'Chuỗi ngày tháng bị sai định dạng'; 
  77$lang['Limit must be an integer'] = 'Giới hạn phải là một số nguyên'; 
  8 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Bạn không thể sử dụng hơn một giới hạn'; 
  98$lang['All these tags'] = 'Tất cả các thẻ'; 
  109$lang['One of these tags'] = 'Một trong các thẻ'; 
   
  1413$lang['Added before'] = 'Được thêm trước'; 
  1514$lang['Added after'] = 'Được thêm sau khi'; 
  16 $lang['Created on'] = 'Tạo ra vào'; 
  1715$lang['Created before'] = 'Tạo ra trước'; 
  1816$lang['Created after'] = 'Tạo ra sau'; 
  1917$lang['%d photo'] = '%d ảnh'; 
  2018$lang['%d photos'] = '%d ảnh'; 
  21 $lang['tags filter'] = 'lọc thẻ'; 
  22 $lang['date filter'] = 'lọc ngày tháng'; 
  23 $lang['limit filter'] = 'lọc giới hạn'; 
  2419$lang['Add filters here'] = 'Thêm bộ lọc tại đây'; 
  2520$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Đây là một Album Ảnh Thông Minh'; 
   
  2823$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Khởi tạo danh sách ảnh cho tất cả album Ảnh Thông minh'; 
  2924$lang['Update albums on file upload'] = 'Cập nhật albums bằng cách tải tập tin lên'; 
  30 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(có thể làm chậm các trang quản lý)'; 
  3125$lang['All SmartAlbums'] = 'Tất cả album Ảnh Thông minh'; 
  32 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Thêm một album Ảnh Thông minh'; 
  3326$lang['SmartAlbum deleted'] = 'Đã xóa album Ảnh Thông minh'; 
  3427$lang['SmartAlbum added'] = 'Đã thêm album Ảnh thông minh'; 
  3528$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Chỉ có album Ảnh Thông minh mới hiển thị trên trang này'; 
  36 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Để sắp xếp các albums, vui lòng  vào <a href="admin.php?page=cat_list">trang quản lý album chính</a>'; 
  3729$lang['Don\'t show this message again'] = 'Không hiển thị thông báo này nữa'; 
  3830 
   31$lang['(can cause slowdowns)'] = '(có thể làm chậm Piwwigo)'; 
   32$lang['Above'] = 'Bên trên'; 
   33$lang['Author is empty'] = 'Không có thông tin Tác giả'; 
   34$lang['Begins with'] = 'Bắt đầu với'; 
   35$lang['Bellow'] = 'Bên dưới'; 
   36$lang['Contains'] = 'Chứa'; 
   37$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Không bắt đầu bằng'; 
   38$lang['Doesn\'t contain'] = 'Không chứa'; 
   39$lang['Doesn\'t end with'] = 'Không kết thúc bằng'; 
   40$lang['Ends with'] = 'Kết thúc bằng'; 
   41$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Dùng dấu phẩy để tách tên tác giả khi lọc'; 
   42$lang['Hits must be an integer'] = 'Phải dùng con số để chỉ số lần truy cập'; 
   43$lang['Is in'] = 'Trong danh sách'; 
   44$lang['Is not in'] = 'Không nằm trong danh sách'; 
   45$lang['Is not'] = 'Không là'; 
   46$lang['Is'] = 'Là'; 
   47$lang['Name is empty'] = 'Không có thông tin về tên'; 
   48$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Để sắp xếp album hãy dùng <a href="%s">trang này</a>'; 
   49$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Không thể dùng nhiều cấp khi lọc'; 
   50$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Không thể dùng nhiều lọc giới hạn'; 
   51$lang['author_filter'] = 'Tác giả'; 
   52$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Tạo SmartAlbum'; 
   53$lang['date_filter'] = 'Ngày'; 
   54$lang['hit_filter'] = 'Số lần truy cập'; 
   55$lang['level_filter'] = 'Cấp'; 
   56$lang['limit_filter'] = 'Số hình tối đa'; 
   57$lang['name_filter'] = 'Tên hình (ảnh)'; 
   58$lang['tags_filter'] = 'Thẻ'; 
  3959?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.