Changeset 18132


Ignore:
Timestamp:
09/22/12 14:15:06 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r17534 r18132  
  4747$lang['Set type'] = 'Określ rodzaj'; 
  4848$lang['Return to download page'] = 'Wróć do strony pobierania'; 
  49 $lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader can\'t work without this extension.'] = 'Nie mogę znaleźć rozszerzenia PHP: ZipArchive, bez niego nie będę działać'; 
  5049$lang['Cancel this download'] = 'Anuluj to pobieranie'; 
   50$lang['Archive comment'] = 'Komentarz do archiwum'; 
   51$lang['Archive prefix'] = 'Prefiks archiwum'; 
   52$lang['Archives'] = 'Archiwa'; 
   53$lang['Batch Downloader'] = 'Pobieranie wsadowe'; 
   54$lang['Cancel this set'] = 'Anuluj ten zestaw'; 
   55$lang['Delete downloads after'] = 'Usuń pobrane po'; 
   56$lang['Download all pictures of this selection'] = 'Pobierz wszystkie zdjęcia których dotyczy wybór'; 
   57$lang['Download set deleted'] = 'Wybór pobierania usunięty'; 
   58$lang['Nb archives'] = 'Archiwa Nb'; 
   59$lang['Remove from download set'] = 'Usuń z wyboru pobierania'; 
   60$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Nie znaleziono ZipArchive PHP, Pobieranie Wsadowe użyje zamiast tego PclZip ale spadnie jakość pobranych plików'; 
   61$lang['User collection'] = 'Kolekcja użytkownika'; 
   62$lang['User groups'] = 'Grupy użytkownika'; 
   63$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Uwaga: ZipArchive nie obsługuje znaków specjalnych, niełacińskiego alfabetu oraz znaków (>>)'; 
   64$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Wybrałeś %d zdjęć ale limit systemu wynosi %d. Możesz wyedytować swój wybór albo ostatnich %d nie będzie pobranych'; 
   65$lang['download'] = 'pobierz'; 
   66$lang['real number of archives can differ'] = 'rzeczywista liczba archiwów może się różnić'; 
  5167?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.