Changeset 21121


Ignore:
Timestamp:
03/03/13 19:23:52 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r20900 r21121  
  800800$lang['Operation in progress'] = 'Лечение в ход.'; 
  801801$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Уведомяване на администратора когато има коментар'; 
   802$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Името на пермалинка може да съдържа само a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" или "/". Не трябва да е само число или да започва с "-"'; 
   803$lang['Sum of rates'] = 'Обща оценка'; 
   804$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader означава <em>Piwigo Uploader</em>. От вашия компютър, pLoader подготвя вашите снимки и ги качва в Piwigo галерията Ви.'; 
   805$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo публикуваните плъгини позволяват да експортирате и синхронизирате снимки от Lightroom директно във Piwigo галерията.'; 
   806$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Абонатите могат да бъдат изброени (свободно), само ако има нови елементи, за уведомяване.'; 
   807$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Пермалинка %s е вече използван от албум %s. Изтрийте го първо от списъка с пермалинкове.'; 
   808$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = ' Piwigo export плъгина ви позволява да създадете албуми и експортирате снимки.'; 
   809$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Версията на %s [%s] която е инсталирана не е съвместима със заявената версия [%s]'; 
   810$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Използвай сортиране на снимки по подръзбиране (зададено в конфигурационния файл)'; 
   811$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Този е важен ъпдейт, с <a href="%s">нови важни елементи</a>.'; 
   812$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Името на директориите и файловете трябва да съдържат само букви, цифри , "-", "_" или "."'; 
   813$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файла или директорията не е достъпен (или липсва или е със забранен достъп)'; 
   814$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Цевтъра на внимание и мястото най-важно във фотографията.'; 
   815$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Някой актуализации са налични за разширенията.'; 
   816$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Някои теми и плъгини може още да не са налични.'; 
   817$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell е с отворен код цифрова организатор на снимки, който работи на Linux. Това е фото мениджърът по подразбиране и в Ubuntu и Fedora.'; 
   818$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Изберете зона с мишката, за да определят нов център на интереси.'; 
   819$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Подмяна на оригиналните шаблони със персонализирани шаблони от папката с разширени шаблони'; 
   820$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-плъгини.'; 
   821$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] добавен в абонаментния списък.'; 
   822$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Изберете светли или тъмни цветове за админ панела'; 
   823$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е добавен към списъка с абонамент.'; 
   824$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto е мениджърът по подразбиране на снимки в MacOSX. Piwigo експорт плъгина ви позволи да създадете нови албуми и експортирате вашите снимки директно от iPhoto към снимката Piwigo галерия.'; 
   825$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Името на група не може да съдържа " ири \' или да е празно.'; 
   826$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Обърни \'default group\' собственост'; 
   827$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Времето,за подготвка на списъка с потребителите, на които ще бъде изпратена поща е ограничен. Други потребители не са изброени.'; 
   828$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery клиент за Android) е с отворен код (GPL v3) Piwigo клиент за платформата Android.'; 
   829$lang['Purge user cache'] = 'Почистване на потребителския кеш'; 
   830$lang['Purge compiled templates'] = 'Почестване на съставните шаблони'; 
   831$lang['Photos generation in progress...'] = 'Генерирането на снимки е в прогрес...'; 
   832$lang['Type in a search term'] = 'Въведете дума за търсене'; 
   833$lang['This name is already used by another group.'] = 'Името вече е използвано от друга група'; 
   834$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Времето за изпращане на поща е ограничено. Другите мейли ще бъдат пропуснати.'; 
   835$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Това е малък ъпдейт, само с корекции на грешките.'; 
   836$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Няма налични абонати за уведомяване по имейл.'; 
   837$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'показване на максимална информация (добавени албуми и снимки, изтрити албуми и снимки)'; 
   838$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam е предназначен за фотографи, които искат да преглеждат, управляват, редактират, подобряват, организират и споделят снимки.'; 
   839$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam e разширен фото менаджер и безплатен софтуер за Linux, Windows и MacOSX.'; 
   840$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Предупреждение: абониране или отписването ще изпрати имейли до потребителите'; 
   841$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Качения файл надвишава upload_max_filesize ограничение записано в php.ini: %sB'; 
   842$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Качения файл надвишава MAX_FILE_SIZE ограничението записано в HTML формата'; 
   843$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналната максимална височина трябва да е число между %d и %d'; 
   844$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналната максимална ширина трябва да е число между %d и %d'; 
   845$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналното качество на изображението трябва да е число между %d и %d'; 
   846$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Броя коментари на страница трябва да бъде между 5 и 50 включени'; 
   847$lang['apply automatic sort order'] = 'задай автоматичния ред на сортиране'; 
   848$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'изпълнява само симулация (нищо няма да се промени в базата данни)'; 
   849$lang['even already synchronized photos'] = 'дори вече синхронизирани снимки'; 
   850$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Запиши / отпиши потребители'; 
   851$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Нередността ще бъде игнорирана до следващата версия на програмата'; 
   852$lang['Refresh photo set'] = 'Обнови зададената снимка'; 
   853$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Стартиране pLoader и добавяне на снимките Ви.'; 
   854$lang['Repair and optimize database'] = 'Възстановяване и оптимизация на базата'; 
   855$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Повторна проверка на цялостта'; 
   856$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Снимката недостъпна или неподържан формат'; 
   857$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Достъп гарантиран благодарине на група'; 
   858$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Потвърждение на паролата липсва. Моля повторете паролата.'; 
   859$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Заявката с елементи в менюбар-а е актуализирана успешно'; 
   860$lang['Optional URL keyword'] = 'Незадължителна URL ключова дума'; 
   861$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Във Linux, просто инсталирайте Shotwell с вашият мениджър за управление на пакетите и след това активирайте Piwigo опция за публикуване.'; 
   862$lang['Select recipients'] = 'Избор на получатели'; 
   863$lang['Send an information email to group members'] = 'Изпратете имейл с информация до члуновете на групата'; 
   864$lang['Select the destination tag'] = 'Изберете носочващия таг'; 
   865$lang['Predefined filter'] = 'Предварително зададен филтър'; 
   866$lang['Unable to dump database.'] = 'Не може да се отдели от базата данни'; 
   867$lang['Type here the name of the new group'] = 'Въведете тук името на новата група'; 
   868$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Темата не е създадена за директно активиране'; 
   869$lang['This group will be set to default'] = 'Тази група е използване по подразбиране'; 
   870$lang['This group will be unset to default'] = 'Тази група вече не е използвана по подразбиране'; 
   871$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е премахнат от списъка с абонаментите.'; 
   872$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е премахнат от списъка с абонаментите.'; 
   873$lang['Select at least one comment'] = 'Изберете поне един коментар'; 
   874$lang['Select at least one album'] = 'Изберете поне един албум'; 
   875$lang['Source tag'] = 'Таг източник'; 
   876$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Изберете поне два тага за обединяване'; 
   877$lang['Select at least one user'] = 'Изберете поне един потребител'; 
   878$lang['Select at least one photo'] = 'Изберете поне една снимка'; 
   879$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Заместители (персонализирани шаблони)'; 
   880$lang['Search for new images in the directories'] = 'Търсене на нови снимки в директориите'; 
   881$lang['Save to permalink history'] = 'Запази история на пармалинковете'; 
   882$lang['Reset ignored updates'] = 'Нулиране игнорираните ъпдейти'; 
   883$lang['Represents'] = 'Е миниатюра за'; 
   884$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Следните %d тагове бяха изтрити'; 
   885$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфигурацията на темата беше записана.'; 
   886$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Тагове <em>%s</em> обединени в тагове <em>%s</em>'; 
   887$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Таг "%s" сега се дублира с "%s"'; 
   888$lang['Tag "%s" was added'] = 'Таг "%s" беше добавен'; 
   889$lang['Remove from caddie'] = 'Премахни от caddie'; 
   890$lang['Remote'] = 'Дистанционно'; 
   891$lang['Released on'] = 'Издадено от'; 
   892$lang['Rating by guests'] = 'Рейтинг от гост'; 
   893$lang['Reject'] = 'Отхвърляне'; 
   894$lang['Subscribed'] = 'Абонирахте се'; 
   895$lang['Tag selection'] = 'Тагове избрани'; 
   896$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Абониране за уведомяване по имейл'; 
   897$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Абониране %s за Piwigo новини и съобщения'; 
   898$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Потребител "%s" статус актуализиран'; 
   899$lang['Subscribe'] = 'Абониране'; 
   900$lang['Subscribe %s'] = 'Абониране %s'; 
   901$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Образуване на миниатюри в процес...'; 
   902$lang['This album contains no photo.'] = 'Албума не съдържа снимки.'; 
   903$lang['Themes which need upgrade'] = 'Теми нуждаещи се от актуализация'; 
   904$lang['The following tag was deleted'] = 'Избраният таг е изтрит'; 
   905$lang['Orphan tags deleted'] = 'Необвързаните тагове изтрити'; 
   906$lang['Obsolete Plugins'] = 'Остаряли плъгини'; 
   907$lang['Rate date'] = 'Дата на оценяване'; 
   908$lang['Purge sessions'] = 'Почистване на сесиите'; 
   909$lang['Purge search history'] = 'Почистване на историята на търсене'; 
   910$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Почистване на никога нейзползвани полета'; 
   911$lang['Purge history summary'] = 'Почистване на историята общо'; 
   912$lang['Purge history detail'] = 'Почистване на историята детайли'; 
   913$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Темата беше успешно инсталирана'; 
   914$lang['The whole set'] = 'Целият комплект'; 
   915$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Качените файлове надхвърлят post_max_size размера в php.ini: %sB'; 
   916$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Качвания файл беше качен частично'; 
   917$lang['height must be a number superior to'] = 'Височината трябва да е число, по-голямо от'; 
   918$lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуалнни албуми за местене'; 
   919$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Отписване от уведомявания по имейл'; 
   920$lang['Unsubscribed'] = 'Отписване'; 
   921$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Може да активирате само една мобилна тема.'; 
   922$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Ъпдейт в изпълнение... Моля изчакайте.'; 
   923$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Потребител "%s" създаден с "%s" за парола'; 
   924$lang['User %s [%s] added.'] = 'Потребител %s [%s] добавен.'; 
   925$lang['include child albums'] = 'включително дъщерни албуми'; 
   926$lang['on the %d selected photos'] = 'във %d избрани снимки'; 
   927$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замяна на съществуващо съдържание с празини полета'; 
   928$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'снимки кандидати за синхронизация на метатаговете'; 
   929$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Тага "%s" вече съществува'; 
   930$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ТОЗИ ПЛЪГИН НЕ Е ЧАСТ ОТ PIWIGO !!! ДЕИНСТАЛИРАЙТЕ ГО !!!'; 
   931$lang['Storage album'] = 'Съхранен албум'; 
   932$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Задаване на тема по подразбиране за нерегистрирани и нови потрибители'; 
   933$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Задаване на език по подразбиране за нерегистрирани и нови потрибители'; 
   934$lang['Send mail on HTML format'] = 'Изпрати мейл в HTML формат'; 
   935$lang['Send connection settings by email'] = 'Изпрати найстройките за връзка по имейл'; 
   936$lang['Save visits in history for'] = 'Запазване на историята на посещенията за'; 
   937$lang['Save manual order'] = 'Запази индивидуална заявка'; 
   938$lang['Save order'] = 'Запази заявка'; 
   939$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Върни в начални настройки. Ще загубите всички плъгин настройки.'; 
   940$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Бърза локална синхронизация'; 
   941$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Зададено ниво на достър "%s"'; 
   942$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo публикува плъгин за Aperture'; 
   943$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo не може да открие файла за актуалезация на сървъра'; 
   944$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo публикува плъгин за Lightroom'; 
   945$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo публикува новини'; 
   946$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Брой на миниатюрите за създаване'; 
   947$lang['Not cropped correctly?'] = 'Не е кропнат провилно?'; 
   948$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Този плъгин беше записан успешно'; 
   949$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo издаде плъгин за digiKam'; 
   950$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo издаде плъгин за Shotwell'; 
   951$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo издаде плъгин за iPhoto'; 
  802952?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.