Changeset 21877


Ignore:
Timestamp:
03/27/13 20:59:33 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update nn_NO, thanks to : kiho

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nn_NO/common.lang.php

  r21868 r21877  
  7272$lang['Expand all albums'] = 'Utvid album'; 
  7373$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hei %s, ditt Piwigo biletgalleri er tomt!'; 
  74 $lang['Connection settings'] = 'Tilkoplingsinnstillingar'; 
   74$lang['Connection settings'] = 'Innstillingar for pålogging'; 
  7575$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  7676$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakt webmaster'; 
   
  275275$lang['Comment: %s'] = 'Kommentar: %s'; 
  276276$lang['Comments'] = 'Kommentarar'; 
  277 $lang['Connected user: %s'] = 'Tilkobla brukar: %s'; 
   277$lang['Connected user: %s'] = 'Pålogga brukar: %s'; 
  278278$lang['Are you sure?'] = 'Er du sikker?'; 
  279279$lang['Author'] = 'Fotograf'; 
   
  316316$lang['SQL queries in'] = 'databasekall på'; 
  317317$lang['Search'] = 'Søk'; 
   318$lang['Specials'] = 'Biletvisingar'; 
   319$lang['Quick connect'] = 'Pålogging'; 
   320$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-kanalen gjev informasjon om nye hendingar på nettstaden: nye bilete, oppdatera album og nye kommentarar. Kan visast i ein RSS-lesar.'; 
   321$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antal bilete pr side må vera eit tal større enn null'; 
   322$lang['This author modified following comment:'] = 'Forfattaren endra fylgjande kommentar:'; 
   323$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Forfattaren fjerna kommentar med id %d'; 
   324$lang['This login is already used by another user'] = 'Brukarnamnet er allereie i bruk av ein annan brukar'; 
   325$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For å nullstille passordet ditt, kan du gå til denne adressa:'; 
   326$lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukjend RSS-kanal'; 
   327$lang['Here are your connection settings'] = 'Her er innstillingar for pålogging'; 
   328$lang['Send my connection settings by email'] = 'Send informasjon om pålogging på e-post'; 
   329$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Registreringa var vellukka. Du vil straks motta ein e-post med informasjon om pålogging. 
   330Velkommen! '; 
   331$lang['Unknown identifier'] = 'Ukjent biletnummer'; 
   332$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Brukaren "%s" har ikkje e-postadresse - nullstilling av passord er ikkje mogleg'; 
   333$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil motta ei lenke der du kan opprette nytt passord på e-post.'; 
   334$lang['Your Gallery Customization'] = 'Tilpass galleriet ditt'; 
   335$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Kommentaren din vart IKKJE registrera fordi den ikkje vart godkjend av godkjenningsreglane'; 
   336$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Brukarnamnet ditt vart endra til: %s'; 
   337$lang['Your website URL is invalid'] = 'URL til nettstaden er feil'; 
   338$lang['display a calendar by creation date'] = 'vis kalender etter dato oppretta'; 
   339$lang['display a calendar by posted date'] = 'vis kalender etter dato lagt inn'; 
   340$lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis kvar dag med bilete, månad for månad'; 
   341$lang['Repeat the slideshow'] = 'Vis bilete ommatt'; 
   342$lang['Requested album does not exist'] = 'Albumet du ynskjer å visa finst ikkje'; 
   343$lang['Requested tag does not exist'] = 'Stikkordet finst ikkje'; 
   344$lang['Reset'] = 'Nullstill'; 
   345$lang['Reset to default values'] = 'Set tilbake til standardinnstillingar'; 
   346$lang['Retrieve password'] = 'Hent passord'; 
   347$lang['Return to home page'] = 'Attende til startside'; 
   348$lang['Search for all terms'] = 'Søk etter alle orda'; 
   349$lang['Search for any term'] = 'Søk etter eitt av orda'; 
   350$lang['Search for words'] = 'Søk etter ord'; 
   351$lang['Search in albums'] = 'Søk i album'; 
   352$lang['Search in sub-albums'] = 'Søk i underalbum'; 
   353$lang['Search results'] = 'Søkeresultat'; 
   354$lang['Search rules'] = 'Søkereglar'; 
   355$lang['Show file metadata'] = 'Vis metadata for fila'; 
   356$lang['Sort order'] = 'Sorteringsrekkefylgje'; 
   357$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo oppdaga ein feil som ikkje kan rettast opp'; 
   358$lang['Post date'] = 'Dato lagt inn'; 
   359$lang['Posted on'] = 'Lagt inn'; 
   360$lang['Powered by'] = 'Driven av'; 
   361$lang['Preferences'] = 'Føretrekte innstillingar'; 
   362$lang['Previous'] = 'Førre'; 
   363$lang['Profile'] = 'Profil'; 
   364$lang['Quick search'] = 'Raskt søk'; 
   365$lang['RSS feed'] = 'RSS-kanal'; 
   366$lang['Random photos'] = 'Tilfeldige bilete'; 
   367$lang['Rank'] = 'Rangesring'; 
   368$lang['Recent albums'] = 'Nye album'; 
   369$lang['Recent period'] = 'Siste periode'; 
   370$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Siste periode må vera eit positivt heiltal'; 
   371$lang['Recent photos'] = 'Siste bilete'; 
   372$lang['Redirection...'] = 'Vidaresending...'; 
   373$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Reduser hastighet for biletvising'; 
   374$lang['Register'] = 'Registrering'; 
   375$lang['Related tags'] = 'Liknande stikkord'; 
   376$lang['Identification'] = 'Innlogging'; 
   377$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Dersom dette var ein feil, kan du ignorere denne e-posten og ingen ting vil skje vidare.'; 
   378$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Dersom du mottok denne e-posten ved ein feil, ta kontakt med oss på %s'; 
   379$lang['Interface theme'] = 'Tema for brukargrensesnitt'; 
   380$lang['Invalid key'] = 'Ugyldig nøkkel'; 
   381$lang['Invalid password!'] = 'Ugyldig passord1'; 
   382$lang['Invalid username or email'] = 'Ugyldig brukarnamn eller e-post'; 
   383$lang['Kind of date'] = 'Datotype'; 
   384$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Handter kommentarane til denne brukaren: %s'; 
   385$lang['Manual sort order'] = 'Manuell sortering'; 
   386$lang['New on %s'] = 'Ny %s'; 
   387$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ikkje repeter biletframvisinga'; 
   388$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Biletnummer, 1 → 9'; 
   389$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Biletnummer, 9 → 1'; 
   390$lang['Page not found'] = 'Sida vart ikkje funnen'; 
   391$lang['Pause of slideshow'] = 'Pause biletframvisninga'; 
   392$lang['Permalink for album not found'] = 'Permalenke for dette albument vart ikkje funnen'; 
   393$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-kanal med bare bilette'; 
   394$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Bilete lagt inn den siste dagen (%s dag).'; 
   395$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Bilete lagt inn dei siste %d dagane.'; 
   396$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller deaktiver denne meldinga, eg finn ut av dette sjølv'; 
   397$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Overbufringsvern: Vent litt før du prøver å legge inn ein kommentar til'; 
   398$lang['Any tag'] = 'Eit av stikkorda'; 
   399$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Minst ein regel i lista må vera med.'; 
   400$lang['Bad request'] = 'Feil førespurnad'; 
   401$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Feil status for gjestebrukar, standard status vil bli bruka. Meld frå til webmaster.'; 
   402$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplett RSS-kanal (bilete og kommentarar)'; 
   403$lang['Confirm Password'] = 'Stadfest passord'; 
   404$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokkera eller ikkje støtta av nettlesaren din. Du må aktivere cookies for å logge inn.'; 
   405$lang['Date created, new → old'] = 'Dato oppretta, ny → gamal'; 
   406$lang['Date created, old → new'] = 'Dato oppretta, gamal → ny'; 
   407$lang['Date posted, new → old'] = 'Dato lagt inn, ny → gamal'; 
   408$lang['Date posted, old → new'] = 'Dato lagt inn, gamal → ny'; 
   409$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Alle reglane må vera oppfylt.'; 
   410$lang['Error sending email'] = 'Feil ved utsending av e-post'; 
   411$lang['Forbidden'] = 'Ikkje tillaten'; 
   412$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Naviger i galleriet som ein gjest'; 
   413$lang['Help'] = 'Hjelp'; 
   414$lang['Home'] = 'Heim'; 
  318415?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.