Changeset 22196


Ignore:
Timestamp:
04/13/13 22:13:38 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_install] Update nn_NO, thanks to : kiho

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nn_NO/install.lang.php

  r21859 r22196  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Database name'] = 'Databasenamn'; 
   24$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Du kan endre konfigurasjonen sjølv og ta omstart på Piwigo etterpå.'; 
   25$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Du bør sjekke med dei som leverar nett-tenaren om korleis du kan byte til PHP5.'; 
   26$lang['also given by your host provider'] = 'er og levera av den som leverar nett-tenaren'; 
   27$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'namna på databasetabellane vil verta prefiksa med dette (gjev deg mogleghet til å handtere databasetabellane betre)'; 
   28$lang['enter a login for webmaster'] = 'skriv inn brukarnamn for webmaster'; 
   29$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
   30$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-postadressa må vera på forma xxx@yyy.eee (døme: jack@example.com)'; 
   31$lang['please enter your password again'] = 'skriv inn passord ei gong til'; 
   32$lang['user login given by your host provider'] = 'brukarnamn du har fått av den som har nett-tenaren'; 
   33$lang['user password given by your host provider'] = 'passord du har fått av den som har nett-tenaren'; 
   34$lang['verification'] = 'sjekk'; 
   35$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'brukarnamn for webmaster kan ikkje innehalde tegna \' eller "'; 
   36$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Ikkje vent med å sjå på foruma våre for hjelp: %s'; 
   37$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP5 er påkrevd'; 
   38$lang['Password'] = 'Passord'; 
   39$lang['Password ']['confirm'] = 'Passord [stadfest]'; 
   40$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo kan prøve å byte din konfigurasjon til PHP5 ved å lage eller endre fila .htaccess.'; 
   41$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo greidde ikkje å konfigurere PHP5.'; 
   42$lang['Sorry!'] = 'Orsak!'; 
   43$lang['Start Install'] = 'Start installasjon'; 
   44$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Prøv å konfigurere PHP5'; 
   45$lang['User'] = 'Brukar'; 
   46$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Dei som vitjar nettsida kan bruke denne e-postadressa for å kontakte administrator for nettsida'; 
   47$lang['Webmaster login'] = 'Login for webmaster'; 
   48$lang['Webmaster mail address'] = 'E-postadresse for webmaster'; 
   49$lang['Webmaster password'] = 'Passord for webmaster'; 
   50$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Velkomen til mitt biletgalleri'; 
   51$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Velkomen til din nye installasjon av Piwigo!'; 
   52$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Du kan laste ned konfigurasjonsfila og laste den opp til "local/config" katalogen i din installasjon.'; 
   53$lang['Admin configuration'] = 'Administratorkonfigurasjone'; 
   54$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Ein alternativ løysing er å kopiere teksten i boksen over og lime den inn i fila "local/config/database.inc.php" (Åtvaring: "database.inc.php" kan bare innehalde det som er i tekstfeltet, ikkje lineskift eller mellomrom)'; 
   55$lang['Basic configuration'] = 'Grunnleggande konfigurasjon'; 
   56$lang['Can\'t connect to server'] = 'Kan ikkje kople til tenar'; 
   57$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulere, installasjon av Piwigo er ferdig'; 
   58$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Kopling til tenar er vellukka, men tilkopling til databasen var ikkje mogleg.'; 
   59$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Oppretting av konfigurasjonsfila "local/config/database.inc.php" feila.'; 
   60$lang['Database configuration'] = 'Databasekonfigurasjon'; 
   61$lang['Database table prefix'] = 'Prefiks for databasetabellar'; 
   62$lang['Default gallery language'] = 'Standard språk for galleriet'; 
   63$lang['Download the config file'] = 'Last ned konfigurasjonsfil'; 
   64$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Håpar å sjå deg att snart.'; 
   65$lang['Host'] = 'Tenar'; 
   66$lang['Installation'] = 'Installasjon'; 
   67$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Det verkar som nettenaren køyrer PHP %s.'; 
   68$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Den vil bli vist til dei som vitjar galleriet. Den er naudsynt for administrasjon av nettsida'; 
   69$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Enda eit Piwigo galleri'; 
   70$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hald dette hemmeleg, det gjev deg tilgang til administrasjonspanelet'; 
   71$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Treng du hjelp? Still spørsmålet ditt på <a href="%s"> Piwigo sitt forum</a>.'; 
  2472?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.