Ignore:
Timestamp:
04/14/13 19:06:38 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update nn_NO, thanks to : kiho

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nn_NO/admin.lang.php

  r21944 r22207  
  253253$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Tillat brukarar å endre sine eigne kommentarar'; 
  254254$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tillatne filtyper: %s'; 
   255$lang['Mail content'] = 'Send innhald på e-post'; 
   256$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'E-post sendt til %s [%s].'; 
   257$lang['Main'] = 'Hovud'; 
   258$lang['Main Page'] = 'Hovudside'; 
   259$lang['Multiple Size'] = 'Fleire størrelsar'; 
   260$lang['Level 2'] = 'Vener'; 
   261$lang['Level 4'] = 'Familie'; 
   262$lang['Level 8'] = 'Administratorar'; 
   263$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Kople alle albumbilete til eit nytt album'; 
   264$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Kople alle albumbilete til eit eksisterande album'; 
   265$lang['Linked albums'] = 'Tilkopla album'; 
   266$lang['List'] = 'Liste'; 
   267$lang['Local'] = 'Lokal'; 
   268$lang['Lock'] = 'Lås'; 
   269$lang['Lock albums'] = 'Lås album'; 
   270$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri'; 
   271$lang['Locked'] = 'Låst'; 
   272$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive språk'; 
   273$lang['Inactive Plugins'] = 'Inaktive tilleggsprogram'; 
   274$lang['Inactive Themes'] = 'Inaktive tema'; 
   275$lang['Languages'] = 'Språk'; 
   276$lang['Languages which need upgrade'] = 'Språk som treng oppgradering'; 
   277$lang['Last hit'] = 'Siste treff'; 
   278$lang['Last import'] = 'Siste importering'; 
   279$lang['Last revisions'] = 'Siste revisjonar'; 
   280$lang['Last send'] = 'Sist sendt'; 
   281$lang['Learn more'] = 'Lær meir'; 
   282$lang['Level 0'] = '---'; 
   283$lang['Level 1'] = 'Kontaktar'; 
   284$lang['Informations'] = 'informasjon'; 
   285$lang['Install'] = 'Installer'; 
   286$lang['Install on your computer,'] = 'Installer på din datamaskin'; 
   287$lang['Installed Languages'] = 'Installera språk'; 
   288$lang['Installed Themes'] = 'Installera tema'; 
   289$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruksjonar for å bruke Piwigo'; 
   290$lang['Invert'] = 'Inverter'; 
   291$lang['Landscape'] = 'Landskap'; 
   292$lang['Language has been successfully installed'] = 'Språk er installera'; 
   293$lang['Apply action'] = 'Utfør handling'; 
   294$lang['Apply selected corrections'] = 'Utfør valde korrigeringar'; 
   295$lang['Associate to album'] = 'Kople til album'; 
   296$lang['Associated'] = 'Kopla til'; 
   297$lang['Authorized'] = 'Autorisera'; 
   298$lang['Automatic correction'] = 'Automatisk korrigering'; 
   299$lang['Automatic sort order'] = 'Automatisk sorteringsrekkefylgje'; 
   300$lang['Available on'] = 'Tilgjengeleg'; 
   301$lang['Available only with HTML format'] = 'Kun tilgjengeleg med HTML-format'; 
   302$lang['Available versions for'] = 'Tilgjengelege versjonar for'; 
   303$lang['associate to group'] = 'kople til gruppe'; 
   304$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Oppdatera til Piwigo %s'; 
   305$lang['Updates'] = 'Oppdateringar'; 
   306$lang['Upload'] = 'Last opp'; 
   307$lang['Week starts on'] = 'Veka startar på'; 
   308$lang['Who can see these photos?'] = 'Kven kan sjå desse bileta?'; 
   309$lang['New parent album'] = 'Nytt foreldrealbum'; 
   310$lang['No display'] = 'Ingen vising'; 
   311$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Ingen gruppe er vald, ingen handling mogleg.'; 
   312$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ikkje kutta rett?'; 
   313$lang['Notification'] = 'Melding'; 
   314$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Send melding til administratorar når ein kommentar er'; 
   315$lang['Opacity'] = 'Grad av gjennomsiktighet'; 
   316$lang['Optional URL keyword'] = 'Valfritt URL-nøkkelord'; 
   317$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Rekkefylgje på menyelement på menylina er oppdatera'; 
   318$lang['Merge selected tags'] = 'Flett valde stikkord'; 
   319$lang['Merge tags'] = 'Flett stikkord'; 
   320$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultat for synkronisering av metadata'; 
   321$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synkronisera frå fil'; 
   322$lang['Minimum height'] = 'Minste høgde'; 
   323$lang['Minimum privacy level'] = 'Lågaste personvern-nivå'; 
   324$lang['Minimum width'] = 'Minste breidde'; 
   325$lang['Miscellaneous'] = 'Diverse'; 
   326$lang['Missing Plugins'] = 'Manglande tilleggsprogram'; 
   327$lang['Missing a temporary folder'] = 'Kladdemappe manglar'; 
   328$lang['Modify information'] = 'Endre informasjon'; 
   329$lang['Month'] = 'Månad'; 
   330$lang['Move'] = 'Flytt'; 
   331$lang['Move albums'] = 'Flytt album'; 
   332$lang['Move to album'] = 'Flytt til album'; 
   333$lang['Name'] = 'Namn'; 
   334$lang['Name of the duplicate'] = 'Namn på duplikat'; 
   335$lang['New Version'] = 'Ny versjon'; 
   336$lang['New name'] = 'Nytt namn'; 
   337$lang['Maintenance'] = 'Vedlikehald'; 
   338$lang['Make this language available to users'] = 'Gjer dette språket tilgjengeleg for brukarar'; 
   339$lang['Make this theme available to users'] = 'Gjer dette temaet tilgjengeleg for brukarar'; 
   340$lang['Manage'] = 'Handter'; 
   341$lang['Manage Permissions'] = 'Handter løyve'; 
   342$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Handter autorisering for valde album'; 
   343$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Handter løyve for gruppa "%s"'; 
   344$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Handter løyve for brukaren "%s"'; 
   345$lang['Manage photo ranks'] = 'Sorteringsrekkefylgje for bilete'; 
   346$lang['Manage photos'] = 'Handter bilete'; 
   347$lang['Manage tags'] = 'Handter stikkord'; 
   348$lang['Manage the members'] = 'Handter medlemer'; 
   349$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Handter denne samlinga av %d bilete'; 
   350$lang['Manual order'] = 'Manuell rekkefylgje'; 
   351$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Største filstørrelse: %sB.'; 
   352$lang['Maximum height'] = 'Største høgde'; 
   353$lang['Maximum width'] = 'Største breidde'; 
   354$lang['Members'] = 'Medlemer'; 
   355$lang['Menu Management'] = 'Menyar'; 
   356$lang['Merge selected groups'] = 'Flett valde grupper'; 
   357$lang['Average rate'] = 'Gjennomsittleg vurdering'; 
   358$lang['By %s'] = 'Av %s'; 
   359$lang['Caddie'] = '"Caddie"'; 
   360$lang['Caddie management'] = '"Caddie"-handtering'; 
   361$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilkopling til tenar er ikkje tilgjengeleg.'; 
   362$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Kan ikkje opprette kladdefil.'; 
   363$lang['Can\'t download archive.'] = 'Kan ikkje laste ned arkiv.'; 
   364$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Kan ikkje lesa eller pakke ut arkiv.'; 
   365$lang['Cancel'] = 'Avbryt'; 
   366$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Den gamle permalenka kan ikkje slettast!'; 
   367$lang['Change Admin Colors'] = 'Endre fargar for administrasjon'; 
   368$lang['Check all'] = 'Sjekk alle'; 
   369$lang['Check for updates'] = 'Sjekk for oppdateringar'; 
   370$lang['Check for upgrade'] = 'Sjekk oppdateringar'; 
   371$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Oppgraderingssjekk feila av ukjend årsak.'; 
   372$lang['Check integrity'] = 'Integritetssjekk'; 
   373$lang['Choose an action'] = 'Vel ei handling'; 
   374$lang['Choose an option'] = 'Vel eit alternativ'; 
   375$lang['Classic display'] = 'Klassisk vising'; 
   376$lang['Comments for all'] = 'Kommentarar for alle'; 
   377$lang['Configuration'] = 'Konfigurasjon'; 
   378$lang['Confirm merge'] = 'Stadfest fletting'; 
   379$lang['Correction'] = 'Korreksjon'; 
   380$lang['Correction applied with error'] = 'Korreksjon vart gjort, men med feil'; 
   381$lang['Correction applied with success'] = 'Korreksjon vellukka'; 
   382$lang['Create'] = 'Opprett'; 
   383$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opprett mappa "%s" i rotmappa for din Piwigo-installasjon'; 
   384$lang['Create this site'] = 'Opprett denne nettsida'; 
   385$lang['Crop'] = 'Kutt'; 
   386$lang['Current name'] = 'Noverande namn'; 
   387$lang['Database'] = 'Dataase'; 
   388$lang['Database synchronization with files'] = 'Synkroniser database med filer'; 
   389$lang['Date'] = 'Dato'; 
   390$lang['Day'] = 'Dag'; 
   391$lang['Deactivate'] = 'Deaktiver'; 
   392$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alt'; 
   393$lang['Default comments order'] = 'Standard rekkefylgje for kommentarar'; 
   394$lang['Default display'] = 'Standard vising'; 
   395$lang['Default photos order'] = 'Standard bilet-rekkefylgje'; 
   396$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbrukar kan ikkje slettast'; 
   397$lang['Default user does not exist'] = 'Standarbrukar finst ikkje'; 
   398$lang['Delete Representant'] = 'Fjern miniatyrbilete for album'; 
   399$lang['Delete orphan tags'] = 'Slett stikkord som ikkje høyrer til noko bilete'; 
   400$lang['Delete selected photos'] = 'Slett valde bilete'; 
   401$lang['Delete selected tags'] = 'Slett valde stikkord'; 
   402$lang['Delete selected users'] = 'Slett valde brukarar'; 
   403$lang['Delete this language'] = 'Slette dett språket'; 
   404$lang['Delete this theme'] = 'Slett dette temaet'; 
   405$lang['Deleted on'] = 'Sletta'; 
   406$lang['Deletions'] = 'Slettingar'; 
   407$lang['Deny selected groups'] = 'Avvis valde grupper'; 
   408$lang['Deny selected users'] = 'Avvis valde brukarar'; 
   409$lang['Description'] = 'Skildring'; 
   410$lang['Detailed informations'] = 'Detaljera informasjon'; 
   411$lang['Directory'] = 'Mappe'; 
   412$lang['Directory does not exist'] = 'Mappe finst ikkje'; 
   413$lang['Discover album:'] = 'Oppdag album:'; 
   414$lang['Display options'] = 'Visingsinnstillingar'; 
   415$lang['Dissociate from album'] = 'Frikople frå album'; 
   416$lang['Dissociated'] = 'Frikobla'; 
   417$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Ynskjer du å aktivere likevel?'; 
   418$lang['Documentation'] = 'Dokumentasjon'; 
   419$lang['Does not represent'] = 'er ikkje miniatyrbilete for'; 
   420$lang['Download,'] = 'Last ned,'; 
   421$lang['Downloads'] = 'Nedlastingar'; 
   422$lang['Drag to re-order'] = 'Klikk-og-dra for å endre rekkefylgje'; 
   423$lang['Drop into album'] = 'Vel eit album'; 
   424$lang['Dump Database'] = 'Dump database'; 
   425$lang['Duplicate'] = 'Dupliser'; 
   426$lang['IP'] = 'IP'; 
   427$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alt'; 
   428$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne oppdateringa'; 
   429$lang['Image Quality'] = 'Biletkvalitet'; 
   430$lang['Image id'] = 'Bilde-ID'; 
   431$lang['Hello'] = 'Hei'; 
   432$lang['Hello,'] = 'Hei,'; 
   433$lang['Help Me'] = 'Hjelp meg'; 
   434$lang['Hide'] = 'Gøym'; 
   435$lang['High definition'] = 'Høg oppløysing'; 
   436$lang['High definition enabled'] = 'Høg oppløysing aktivera'; 
   437$lang['History'] = 'Historie'; 
   438$lang['Hit'] = 'Treff'; 
   439$lang['Hour'] = 'Time'; 
   440$lang['Graphics Library'] = 'Grafikk-bibliotek'; 
   441$lang['Group'] = 'Gruppe'; 
   442$lang['Group management'] = 'Gruppe-handtering'; 
   443$lang['Group name'] = 'Gruppenamn'; 
   444$lang['Groups'] = 'Grupper'; 
   445$lang['Groups and users'] = 'Grupper og brukarar'; 
   446$lang['Guest Settings'] = 'Innstillingar for gjester'; 
   447$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gjest kan ikkje slettast'; 
   448$lang['Guests'] = 'Gjester'; 
   449$lang['Height'] = 'Høgde'; 
   450$lang['Forbid this language to users'] = 'Gjer dette språket utilgjengeleg for brukarar'; 
   451$lang['Forbid this theme to users'] = 'Gjer dette temaet utilgjengeleg for brukarar'; 
   452$lang['Forbidden'] = 'Utilgjengeleg'; 
   453$lang['Form'] = 'Frå'; 
   454$lang['GD library is missing'] = 'GD-bibliotek manglar'; 
   455$lang['GD version'] = 'GD-versjon'; 
   456$lang['Gallery title'] = 'Galleritittel'; 
   457$lang['Gallery unlocked'] = 'Galleriet låst opp'; 
   458$lang['General statistics'] = 'Galleri-statistikk'; 
   459$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Få brukarstøtte på Piwigo-forum'; 
   460$lang['Go to'] = 'Gå til'; 
   461$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gå til %s eller %s for meir informasjon'; 
   462$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Feil i fil "%s": %s'; 
   463$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Feil ved sending av e-post til %s [%s].'; 
   464$lang['Errors caption'] = 'Feilforklaring'; 
   465$lang['Everybody'] = 'Alle'; 
   466$lang['Extend for templates'] = 'Utvid malar'; 
   467$lang['Extensions Update'] = 'Oppdatering av tilleggsmodular'; 
   468$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + synkronisering'; 
   469$lang['Failed to write file to disk'] = 'Feil ved skriving av fil til disk'; 
   470$lang['File'] = 'Fil'; 
   471$lang['File upload stopped by extension'] = 'Opplasting av fil stoppa av utvidelse'; 
   472$lang['File/directory read error'] = 'Lesefeil for fil/mappe'; 
   473$lang['Find a new representant by random'] = 'Finn eit nytt tilfeldig miniatyrbilere for album'; 
   474$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Fylgjande tilleggsprogram er kanskje ikkje kompatibl med den nye versjonen av Piwigo:'; 
   475$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Fylgjande tema er kanskje ikke kompatible med den nye versjonen av Piwigo:'; 
   476$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dupliser valde stikkord'; 
   477$lang['Duplicates'] = 'Duplikat'; 
   478$lang['ERROR'] = 'FEIL'; 
   479$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEIL: DETTE TILLEGGSPROGRAMMET MANGLAR, MEN ER INSTALLERA! AVINSTALLER NÅ.'; 
   480$lang['Edit album'] = 'Endre album'; 
   481$lang['Edit album permissions'] = 'Endre ablumtilgang'; 
   482$lang['Edit photo'] = 'Endre bilete'; 
   483$lang['Edit photo information'] = 'Endre biletinformasjon'; 
   484$lang['Edit ranks'] = 'Endre rangering'; 
   485$lang['Edit selected tags'] = 'Endre valde stikkord'; 
   486$lang['Edit tags'] = 'Endre stikkord'; 
   487$lang['Element'] = 'Element'; 
   488$lang['Element type'] = 'Element-type'; 
   489$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send e-post til administratorar når ein kommentar er sletta'; 
   490$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send e-post til administratorar når ein kommentar er endra'; 
   491$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send e-post til adminstratorar når ein kommentar treng validering'; 
   492$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send e-post til administratorar når ein ny brukar er registrera'; 
   493$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send e-post til administratorar når ein gyldig kommentar er lagt til'; 
   494$lang['Environment'] = 'Miljø'; 
   495$lang['Error list'] = 'Liste med feil'; 
   496$lang['New photos added'] = 'Nye bilete lagt til'; 
   497$lang['New photos were added'] = 'Nye bilete bilete er lagt til'; 
   498$lang['New tag'] = 'Nytt stikkord'; 
   499$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen fil vart lasta opp'; 
   500$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har løyve til å sjå dette private albumet'; 
   501$lang['No mail to send.'] = 'Ingen e-post å sende'; 
   502$lang['No members to manage'] = 'Ingen medlemer å handtere'; 
   503$lang['No order field selected'] = 'Ikkje noko sorteringsfelt er vald'; 
   504$lang['No photo can be deleted'] = 'Ingen bilete kan slettast'; 
   505$lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen bilete i gjeldande samling'; 
   506$lang['No photo in this album'] = 'Ingen bilete i dette albumet'; 
   507$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen bilete vald, %d bilete i gjeldande samling'; 
   508$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen bilete vald, ingen handling er mogleg.'; 
   509$lang['No results'] = 'Ingen resultat'; 
   510$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ingen brukar som kan informerast via e-post.'; 
   511$lang['None'] = 'Ingen'; 
   512$lang['Number of albums per page'] = 'Antal ablum pr. side'; 
   513$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarar pr. side'; 
   514$lang['Number of downloads'] = 'Antal nedlastingar'; 
   515$lang['Number of rates'] = 'Antal rangeringar'; 
   516$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antal miniatyrbilete som skal opprettast'; 
   517$lang['Only private albums are listed'] = 'Bare private album er lista opp'; 
   518$lang['Operating system'] = 'Operativsystem'; 
   519$lang['Options'] = 'Innstillingar'; 
   520$lang['Original Size'] = 'Original størrelse'; 
   521$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s'; 
   522$lang['Original templates'] = 'Originale malar'; 
   523$lang['Orphan tags deleted'] = 'Stikkord som ikkje høyrer til noko bilete er sletta'; 
   524$lang['Other plugins'] = 'Andre tilleggsprogram er tilgjengeleg'; 
   525$lang['Other private albums'] = 'Andre private album'; 
   526$lang['Overall'] = 'Oversikt'; 
   527$lang['Page banner'] = 'Side-banner'; 
   528$lang['Page end'] = 'Sideslutt'; 
   529$lang['Pages seen'] = 'Sider vist'; 
   530$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   531$lang['Parameter'] = 'Innstillingar'; 
   532$lang['Parameters'] = 'Parametrar'; 
   533$lang['Parent album'] = 'Foreldrealbum'; 
   534$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Stadfesting av passord manglar. Skriv inn stadfesting av passord.'; 
   535$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Passord manglar. Skriv inn eit passord.'; 
   536$lang['Path'] = 'Sti'; 
   537$lang['Pending Comments'] = 'Ventande kommentarar'; 
   538$lang['Permalink'] = 'Permalenke'; 
   539$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalenke %s er allereie i bruk av album %s'; 
   540$lang['Permalink history'] = 'Permalenke-historikk'; 
   541$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo for Android'; 
   542$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   543$lang['Posted %s on %s'] = 'Lagt til %s %s'; 
   544$lang['Permalinks'] = 'Permalenker'; 
   545$lang['Permission denied'] = 'Du har ikkje løyve'; 
   546$lang['Permission granted'] = 'Løyve gjeve'; 
   547$lang['Permission granted for groups'] = 'Løyve gjeve for grupper'; 
   548$lang['Permission granted for users'] = 'Løyve gjeve for brukarar'; 
   549$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Løyve gjeve på grunn av gruppmedlemskap'; 
   550$lang['Permission management'] = 'Handtering av løyve'; 
   551$lang['Permissions'] = 'Løyve'; 
   552$lang['Photo %s of %s'] = 'Bilete %s av %s'; 
   553$lang['Photo informations updated'] = 'Biletinformasjon er oppdatera'; 
   554$lang['Photo Page'] = 'Biletside'; 
   555$lang['Photo Properties'] = 'Eigenskapar for bilete'; 
   556$lang['Photo name'] = 'Namn på bilete'; 
   557$lang['Photos'] = 'Bilete'; 
   558$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo adminstrasjon'; 
   559$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish-tilleggsprogram for Lightroom'; 
   560$lang['Piwigo Update'] = 'Oppdatering av Piwido'; 
   561$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfigurering av Piwigo'; 
   562$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo-versjon'; 
   563$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Sjekk mappe for tilleggsprogram og undermapper for tilgangsløyve (CHMOD)'; 
   564$lang['Please select at least two groups'] = 'Vel minst to grupper'; 
   565$lang['Please wait...'] = 'Vent...'; 
   566$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Tilleggsprogrammet vart kopiera'; 
   567$lang['Plugin list'] = 'Liste med tilleggsprogram'; 
   568$lang['Plugins'] = 'Tilleggsprogram'; 
   569$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Tilleggsprogram som skal oppgraderast'; 
   570$lang['Portrait'] = 'Portrett'; 
   571$lang['Position'] = 'Posisjon'; 
   572$lang['Private'] = 'Privat'; 
   573$lang['Properties'] = 'Eigenskapar'; 
   574$lang['Public'] = 'Offentleg'; 
   575$lang['Public / Private'] = 'Offentleg / Privat'; 
   576$lang['Purge compiled templates'] = 'Fjern kompilera malar'; 
   577$lang['Purge history detail'] = 'Fjern historikk-detaljar'; 
   578$lang['Purge history summary'] = 'Fjern historikk-summering'; 
   579$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Fjern informasjons-matingar som ikkje har vore bruka'; 
   580$lang['Purge search history'] = 'Fjern søkehistorikk'; 
   581$lang['Purge sessions'] = 'Fjern sesjonar'; 
   582$lang['Purge user cache'] = 'Fjern mellomlagring for brukar'; 
   583$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rask lokal synkronisering'; 
   584$lang['Random photo'] = 'Tilfeldig bilete'; 
   585$lang['Rate'] = 'Ranger'; 
   586$lang['Rating'] = 'Rangering'; 
   587$lang['Rating by guests'] = 'Rangera av gjester'; 
   588$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Les dokumentasjon for Piwigo'; 
   589$lang['Refresh'] = 'Oppfrisk'; 
   590$lang['Refresh photo set'] = 'Oppfrisk biletsamling'; 
   591$lang['Reject'] = 'Avvis'; 
   592$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filter'; 
   593$lang['Remove from caddie'] = 'Fjern frå "caddie"'; 
   594$lang['Rename'] = 'Gje nytt namn'; 
   595$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimaliser databasen'; 
   596$lang['Representant'] = 'Miniatyrbilete for album'; 
   597$lang['Representation of albums'] = 'Miniatyrbilete for album'; 
   598$lang['Representative'] = 'Miniatyrbilete for album'; 
   599$lang['Represents'] = 'Er miniatyrbilete for'; 
   600$lang['Reset ignored updates'] = 'Nullstill ignorera oppdateringar'; 
   601$lang['Resize'] = 'Skaler'; 
   602$lang['Resize after upload'] = 'Skaler etter opplasting'; 
   603$lang['Restore'] = 'Set tilbake'; 
   604$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Set tilbake til standardkonfigurasjon. Du vil miste innstillingar for tilleggsprogram'; 
   605$lang['Save Settings'] = 'Lagre innstillingar'; 
   606$lang['Save Template Directory'] = 'Lagre mal-mappe'; 
   607$lang['Save manual order'] = 'Lagre manuell sortering'; 
   608$lang['Save order'] = 'Lagre sortering'; 
   609$lang['Save to permalink history'] = 'Lagre til historikk for permalenker'; 
   610$lang['Search for new images in the directories'] = 'Søk etter nye bilete i mappene'; 
   611$lang['Searching...'] = 'Søker...'; 
   612$lang['Section'] = 'Seksjon'; 
   613$lang['See you soon,'] = 'Ser deg snart,'; 
   614$lang['See you soon.'] = 'Ser deg snart.'; 
   615$lang['Select a file'] = 'Vel ei fil'; 
   616$lang['Select an album'] = 'Vel eit ablum'; 
   617$lang['Select at least one album'] = 'Vel minst eitt album'; 
   618$lang['Select at least one comment'] = 'Vel minst ein kommentar'; 
   619$lang['Select at least one photo'] = 'Vel minst eitt bilete'; 
   620$lang['Select at least one user'] = 'Vel minst ein brukar'; 
   621$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vel minst to stikkord for fletting'; 
   622$lang['Select files'] = 'Vel filer'; 
   623$lang['Select groups...'] = 'Vel grupper...'; 
   624$lang['Select recipients'] = 'Vel mottakarar'; 
   625$lang['Select the destination tag'] = 'Vel mål-stikkord'; 
   626$lang['Select users...'] = 'vel brukarar...'; 
   627$lang['Select:'] = 'Vel:'; 
   628$lang['Selection'] = 'Utval'; 
   629$lang['Send'] = 'Send'; 
   630$lang['Send an information email to group members'] = 'Send informasjon på e-post til ei gruppe medlemer'; 
   631$lang['Send connection settings by email'] = 'Send innloggings-instillingar på e-post'; 
   632$lang['Send mail as'] = 'Send e-post som'; 
   633$lang['Send mail on HTML format'] = 'Send e-post i HTML-format'; 
   634$lang['Send mail to users'] = 'Send e-post til brukarar'; 
   635$lang['Settings'] = 'Instillingar'; 
   636$lang['Sharpen'] = 'Oppskarping'; 
   637$lang['Show info'] = 'Vis informasjon'; 
   638$lang['Show menubar'] = 'Vis menyline'; 
   639$lang['Simulation'] = 'Simulering'; 
   640$lang['Site manager'] = 'Nettstadsadministrator'; 
   641$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nokre tema og tilleggsprogram er kanskje ikkje tilgjengelege nå.'; 
   642$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Oppgraderingar er tilgjengelege for tilleggsmodular'; 
   643$lang['Start Upload'] = 'Start opplasting'; 
   644$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader og legg til dine bilete.'; 
   645$lang['Statistics'] = 'Statistikk'; 
   646$lang['Status'] = 'Status'; 
   647$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status for brukar "%s" er oppdatera'; 
   648$lang['Subscribe'] = 'Abonner'; 
   649$lang['Subscribe %s'] = 'Abonner %s'; 
   650$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonner %s på Piwigo annonserings-nyheitsbrev'; 
   651$lang['Summary'] = 'Summering'; 
   652$lang['Support'] = 'Støtte'; 
   653$lang['Synchronize'] = 'Synkroniser'; 
   654$lang['Synchronize metadata'] = 'Synkroniser metadata'; 
   655$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE TILLEGGSPROGRAMMET ER NÅ EIN DEL AV KJERNA I PIWIGO! AVINNSTALLER DET NÅ!'; 
   656$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Stikkordet "%s" finst allereie'; 
   657$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Stikkordet "%s" er nå duplikat av "%s"'; 
   658$lang['Tag "%s" was added'] = 'Stikkordet "%s" er lagt til'; 
   659$lang['Tag selection'] = 'Val av stikkord'; 
   660$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Stikkord <em>%s</em> fletta saman med stikkordet <em>%s</em>'; 
   661$lang['Templates'] = 'Malar'; 
   662$lang['The following tag was deleted'] = 'Desse stikkorda vart sletta'; 
   663$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL til galleriet er ikkje gyldig'; 
   664$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Namnet til eit album kan ikkje vera tomt'; 
   665$lang['Virtual album'] = 'Virtuelt album'; 
   666$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelt album er lagt til'; 
   667$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelt album er sletta'; 
   668$lang['Virtual album name'] = 'Namn på virtuelt ablum'; 
   669$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuelle ablum som skal flyttast'; 
   670$lang['Visit Gallery'] = 'Besøk galleriet'; 
   671$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besøk nettstaden til Piwigo-prosjektet'; 
   672$lang['Visit language site'] = 'Gå til språksida'; 
   673$lang['Visit plugin site'] = 'Gå til sida for tilleggsprogram'; 
   674$lang['Visit theme site'] = 'Gå til sida for tema'; 
   675$lang['Visited %d times'] = 'Besøkt %d gonger'; 
   676$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'VARSEL! Dette tilleggsprogrammet ser ikkje ut til å vera kompatibel med denne versjonen av Piwigo.'; 
   677$lang['Waiting'] = 'Ventande'; 
   678$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Varsel: '; 
   679$lang['Watermark'] = 'Vassmerke'; 
   680$lang['Web Form'] = 'Web-skjema'; 
   681$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster kan ikkje fjernast'; 
   682$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmaster-status er påkrevd'; 
   683$lang['Upload Photos'] = 'Last opp bilete'; 
   684$lang['Uploaded Photos'] = 'Opplasta bilete'; 
   685$lang['User'] = 'Brukar'; 
   686$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Brukar "%s" oppretta med "%s" som passord'; 
   687$lang['User %s [%s] added.'] = 'Brukar %s [%s] er lagt til'; 
   688$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Brukar %s [%s] lagt til som abonnent.'; 
   689$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Brukar %s [%s] er ikkje lagt til som abonnent.'; 
   690$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Brukar %s [%s] er ikkje fjerna som abonnent.'; 
   691$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Brukar %s [%s] fjerna som abonnent.'; 
   692$lang['User comments validation'] = 'Validering av kommentar frå brukar'; 
   693$lang['User list'] = 'Brukarliste'; 
   694$lang['User status'] = 'Brukarstatus'; 
   695$lang['Users'] = 'Brukarar'; 
   696$lang['Validate'] = 'Valider'; 
   697$lang['Validation'] = 'Validering'; 
   698$lang['Version'] = 'Versjon'; 
   699$lang['View in gallery'] = 'Vis i galleriet'; 
   700$lang['Virtual Links'] = 'Virutelle lenker'; 
   701$lang['Who can see this photo?'] = 'Kven kan sjå dette biletet?'; 
   702$lang['Width'] = 'Breidde'; 
   703$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Om tomt, galleriets tittel vil bli bruka'; 
   704$lang['With no album'] = 'Utan ablum'; 
   705$lang['With no tag'] = 'Utan stikkord'; 
   706$lang['With no virtual album'] = 'Utan virutelt album'; 
   707$lang['X Position'] = 'X posisjon'; 
   708$lang['X Repeat'] = 'X repetering'; 
   709$lang['Y Position'] = 'Y posisjon'; 
   710$lang['Year'] = 'År'; 
   711$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Du køyrer siste versjon av Piwigo.'; 
   712$lang['You cannot delete your account'] = 'Du kan ikkje slette din konto'; 
   713$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikkje flytte eit album til sitt eige underalbum'; 
   714$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Du har %d stikkord som ikkje høyrer til bilete: %s.'; 
   715$lang['Zoom'] = 'Zoom'; 
   716$lang['add a new watermark'] = 'legg til nytt vassmerke'; 
   717$lang['add new photos to caddie'] = 'legg nye bilete til "caddie"'; 
   718$lang['added'] = 'lagt til'; 
   719$lang['administrators'] = 'administratorar'; 
   720$lang['albums added in the database'] = 'album lagt til i databasen'; 
   721$lang['any visitor can see this album'] = 'all gjester kan sjå dette ablumet'; 
   722$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'dikiKam er eit avansera fritt digital bilethandteringsprogram for Linux, Windows og Mac OSX'; 
   723$lang['even already synchronized photos'] = 'og allereie synkronisera bilete'; 
   724$lang['for the file format'] = 'for dette filformatet'; 
   725$lang['for this file format'] = 'for denne filas format'; 
   726$lang['global mode'] = 'globalmodus'; 
   727$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standard bilethandsamar på Mac OSX. Piwigo eksport tilleggsprogram let deg oppretta nye album og eksportere dine bilete direkte frå iPhoto til ditt Piwigo biletgalleri'; 
   728$lang['leave'] = 'ingen endring'; 
   729$lang['on the %d selected photos'] = 'på desse %s valde bileta'; 
   730$lang['ranks'] = 'rangering'; 
   731$lang['registration date'] = 'registreringsdato'; 
   732$lang['remove creation date'] = 'fjern opprettingsdato'; 
   733$lang['set to'] = 'sett til'; 
   734$lang['simple visitors'] = 'enkle besøkande'; 
   735$lang['singly represented'] = 'fiksa miniatyrbilete'; 
   736$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'syknroniser bileta i databasen med metadata i filene'; 
   737$lang['test this remote site'] = 'test denne nettstaden'; 
   738$lang['unset'] = 'nullstill'; 
   739$lang['update the database from files'] = 'oppdater databasen med filene'; 
   740$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Det oppstod ein feil under oppgraderinga.'; 
   741$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Det oppstod ein feil under utpakking av filene (%s).'; 
   742$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'E-post med informasjon er sendt til gruppe "%s"'; 
   743$lang['Apply to sub-albums'] = 'Gjer gjeldande for underalbum'; 
   744$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Legg til vassmerke om høgda er større enn'; 
   745$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Legg til vassmerke om breidda er større enn'; 
  255746?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.