Changeset 22291


Ignore:
Timestamp:
04/18/13 16:20:38 (7 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche 2.5] Language_- check 2.5.1

Location:
branches/2.5/language
Files:
6 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.5/language/nn_NO/admin.lang.php

  r22277 r22291  
  920920$lang['Check automatic corrections'] = 'Sjekk automatiske korrigeringar'; 
  921921$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Feilen som er korrigera vil ikkje lenger bli ignorera'; 
   922$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For biletstørrelsar med avskjering, slik som "Firkant", vil Piwigo gjera det som er mogleg for å inkludere interessesenter.'; 
   923$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Om ingen HD er tilgjengeleg og om gjeldande web-størrelse er større enn skaleringsdimensjonar, vil Piwigo flytte den som HD og lage ein nedskalera bilete i web-størrelse av dette.'; 
   924$lang['Photo sizes with crop'] = 'Biletstørrelse med avskjering'; 
   925$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo nyheitsbrev'; 
   926$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Album er autorisera på grunn av gruppetilknyting'; 
   927$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle optimaliseringar er gjennomført.'; 
   928$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Ein feil oppstod under utpakking. Sjekk tilgangsrettar til filer i din Piwigo-installasjon. <br /><a href="%s">Klikk her for å vise feillogg</a>.'; 
   929$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på at du vil installere denne oppgraderinga? Du må sjekke om denne versjonen ikkje treng å avinstallere tidlegare versjonar.'; 
   930$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Tida for å tilrettelegge lista med brukara som skal få e-post er avgrensa. Andre brukarar er ikkje med i lista.'; 
   931$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Erstatning av original mal med tilpassa malar frå mappe med mal-utvidingar'; 
   932$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publiserings-tillegg gjev deg mogleghet til å eksportere og synkronisere bilete frå Lightroom direkte til ditt Piwigo biletgalleri.'; 
   933$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hald kontakt med Piwigo-prosjektet, abonner på Piwigo nyheitsbrev. Du vil motta e-postar når nye versjonar er tilgjengelege (kan innehalde oppretting av sikkerheitsproblem slik at det er viktig å kjenne til oppgraderinga) og når større hendingar i prosjektet skjer. Det er bare nokre få meldingar i året.'; 
   934$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Eksekveringstida er overskriden, handsaminga må fortseta [Estimera tid: %d sekundar]'; 
   935$lang['Complementary mail content'] = 'Komplementært meldingsinnhald'; 
   936$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Eksekveringstida er ute, handsaming må halde fram [Estimera tid: %d sekundar].'; 
   937$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Bare webmaster kan sjå denne fana, ikkje administratorar.'; 
   938$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Omtrentleg største oppløysing: %dM piksel (det er %dx%d biletpunkt)'; 
   939$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator: %d'; 
   940$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'I Linux-installsjonen din kan du installere Shotwell og aktivere Piwigo publserings-opsjon.'; 
   941$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Start integritetssjekk på nytt'; 
   942$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikkje definere standard biletrekkefylgje fordi du har ei tilpassa instilling i din lokal konfigurasjon.'; 
   943$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har spesifisera <i>$conf[\'order_by\']</i> i di lokal konfigurasjonfil, denne parameteren er utdatera. Du må fjerne den eller endre namn til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   944$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er laga for fotografar som vil sjå, handtere, endre, forbetre, organisere, merke og dele bilete.'; 
   945$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. Frå datamaskina di kan pLoader tilrettelegge bileta dine og overføre dei til ditt Piwigo biletgalleri.'; 
   946$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'bilete som er kanditatar for synkronisering av metadata'; 
  922947?> 
 • branches/2.5/language/sl_SI/admin.lang.php

  r22199 r22291  
  419419$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Privzetega uporabnika se ne da izbrisati'; 
  420420$lang['Default user does not exist'] = 'Privzeti uporabnik ne obstaja'; 
   421$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Označene ni nobene fotografije, %d fotografije v trenutnem nizu'; 
   422$lang['No photo can be deleted'] = 'Ni fotografij, ki bi jih bilo mogoče izbrisati'; 
   423$lang['No photo in the current set.'] = 'V tem nizu ni fotografij'; 
   424$lang['No mail to send.'] = 'Ni maila, ki bi ga lahko poslali'; 
   425$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Označena ni nobena skupina, izvesti ni mogoče nobenega ukaza'; 
   426$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Nobena skupina nima dovoljenja za ogled tega privatnega albuma'; 
   427$lang['No members to manage'] = 'Ni članov za upravljanje'; 
   428$lang['No order field selected'] = 'Ni označenega vrstnega reda polj'; 
   429$lang['No photo in this album'] = 'V tem albumu ni fotografij'; 
   430$lang['New tag'] = 'Nova značka'; 
   431$lang['No destination tag selected'] = 'Označena ni bila ustrezna značka'; 
   432$lang['No file was uploaded'] = 'Nobena datoteka ni bila naložena'; 
   433$lang['No display'] = 'Ni prikaza'; 
   434$lang['New photos were added'] = 'Nove fotografije bodo dodane'; 
   435$lang['New parent album'] = 'Nov starÅ¡evski album'; 
   436$lang['New photos added'] = 'Dodane so bile nove fotografije'; 
   437$lang['New Version'] = 'Nova verzija'; 
   438$lang['New name'] = 'Novo ime'; 
   439$lang['Name of the duplicate'] = 'Ime duplikata'; 
   440$lang['Name'] = 'Ime'; 
   441$lang['Miscellaneous'] = 'Različno'; 
   442$lang['Missing Plugins'] = 'Manjka vtičnik'; 
   443$lang['Modify information'] = 'Spremeni informacije'; 
   444$lang['Missing a temporary folder'] = 'Manjka začasna mapa'; 
   445$lang['Month'] = 'Mesec'; 
   446$lang['Move'] = 'Premakni'; 
   447$lang['Move albums'] = 'Premakni albume'; 
   448$lang['Move to album'] = 'Premakni v album'; 
   449$lang['Multiple Size'] = 'Več strani'; 
   450$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalni nivo zasebnosti'; 
   451$lang['Minimum width'] = 'Minimalna Å¡irina'; 
   452$lang['Minimum height'] = 'Minimalna viÅ¡ina'; 
   453$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metapodatki so bili sinhronizirani z datoteko'; 
   454$lang['Merge tags'] = 'Združi značke'; 
   455$lang['Metadata synchronization results'] = 'Rezultati sinhronizacije metapodatkov'; 
   456$lang['Merge selected tags'] = 'Združi označene značke'; 
   457$lang['Merge selected groups'] = 'Združi označene skupine'; 
   458$lang['Menu Management'] = 'Meni'; 
   459$lang['Members'] = 'Člani'; 
   460$lang['Maximum width'] = 'Maksimalna Å¡irina'; 
   461$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Status osnovnega uporabnika "Gost" je napačen'; 
   462$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Osnoven "webmaster" uporabnik ne obstaja'; 
   463$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Osnoven "webmaster" uporabniÅ¡ki status je napačen'; 
   464$lang['Make this theme available to users'] = 'Potrdi dostopnost te teme uporabnikom'; 
   465$lang['Make this language available to users'] = 'Potrdi dostopnost tega jezika vsem uporabnikom'; 
   466$lang['Maintenance'] = 'Vzdrževanje'; 
   467$lang['Main Page'] = 'Glavna stran'; 
   468$lang['Manage'] = 'Upravljaj'; 
   469$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Upravljaj avtorizacije za izbrane albume'; 
   470$lang['Manage Permissions'] = 'Upravljaj dovoljenja'; 
   471$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za uporabnika "%s"'; 
   472$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za skupino "%s"'; 
   473$lang['Manage photo ranks'] = 'Vrstni red fotografij'; 
   474$lang['Manage photos'] = 'Upravljaj fotografije'; 
   475$lang['Manage tags'] = 'Upravljal značke'; 
   476$lang['Manage the members'] = 'Upravljal člane'; 
   477$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta ni %d fotografij.'; 
   478$lang['Maximum height'] = 'Maksimalna viÅ¡ina'; 
   479$lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red'; 
   480$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimalna velikost datoteke: %sB.'; 
   481$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail je poslan  %s [%s].'; 
   482$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Poveži vse fotografije iz albumov v obstoječe albume'; 
   483$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Poveži vse fotografije iz albuma v nov album'; 
   484$lang['Level 8'] = 'Administratorji'; 
   485$lang['Level 2'] = 'Prijatelji'; 
   486$lang['Level 4'] = 'Družina'; 
   487$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V vaÅ¡i php.ini datoteki, je dodeljen upload_max_filsezie (%B) večji kot post_max_size(%B), spremeniti morate nastavitve!'; 
   488$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Ostani v stiku s projektom Piwigo, naroči se na obvestila o spremembah in novostih. Poslali vam bomo obvestilo z informacijami o novih verzijah programa Piwigo, ki lahko vključujejo tudi pomembne varnostne popravke in ostale pomembnejÅ¡e posodobitve. Obvestila poÅ¡iljamo samo takrat ko je to nujno.'; 
   489$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Vključi pogled novejÅ¡ih fotografij v datumskem prikazu'; 
   490$lang['Linked albums'] = 'Povezani albumi'; 
   491$lang['Main'] = 'Osnovno'; 
   492$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Osnoven uporabnik gost ne obstaja'; 
   493$lang['Mail content'] = 'Vsebina maila'; 
   494$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mail naslov je obvezen za vse uporabnike'; 
   495$lang['Locked'] = 'Zaklenjeno'; 
   496$lang['Lock gallery'] = 'Zakleni galerijo'; 
   497$lang['Lock albums'] = 'Zakleni albume'; 
   498$lang['Lock'] = 'Zakleni'; 
   499$lang['Local'] = 'Lokalno'; 
   500$lang['List'] = 'Seznam'; 
  421501?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.