Ignore:
Timestamp:
12/23/13 07:49:53 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[admin_tools] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AdminTools/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r25852 r26105  
  3333$lang['Viewing as <b>%s</b>.'] = 'Xem dưới dạng <b>%s</b>.'; 
  3434$lang['Saved'] = 'Đã lưu'; 
   35$lang['Closed icon position'] = 'Vị trí biểu tượng đã đóng'; 
   36$lang['Give access to quick edit to photo owners even if they are not admin'] = 'Cho truy xuất để chỉnh sửa nhanh hình ảnh với cả người dùng không phải là quản trị viên'; 
   37$lang['Open toolbar by default'] = 'Mở thanh công cụ một cách mặc định'; 
   38$lang['left'] = 'trái'; 
   39$lang['right'] = 'phải'; 
  3540?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.