Changeset 26184


Ignore:
Timestamp:
12/25/13 11:01:05 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/admin.lang.php

  r26169 r26184  
  3333$lang['delete album'] = 'цомгийг устгах'; 
  3434$lang['delete photo'] = 'зургийг устгах'; 
  35 $lang['deleted'] = 'устсан'; 
   35$lang['deleted'] = 'устгасан үед'; 
  3636$lang['jump to album'] = 'цомог уруу очих'; 
  3737$lang['jump to photo'] = 'зураг уруу очих'; 
   
  7272$lang['Representation of albums'] = 'Цомогны дүрс зураг'; 
  7373$lang['Representative'] = 'Цомогны дүрс зураг'; 
  74 $lang['Save Settings'] = 'Тохиргоог хадаглах'; 
   74$lang['Save Settings'] = 'Тохиргоог хадгалах'; 
  7575$lang['Searching...'] = 'Хайж байна...'; 
  7676$lang['Select a file'] = 'Файлаа сонгох'; 
   
  9393$lang['Move albums'] = 'Цомогыг зөөх'; 
  9494$lang['Move to album'] = 'Цомог уруу зөөх'; 
  95 $lang['Informations'] = 'Мэдээлэл'; 
   95$lang['Informations'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэл'; 
  9696$lang['Install'] = 'Суулгах'; 
  9797$lang['Installed Languages'] = 'Идэвхтэй байгаа хэл'; 
   
  175175$lang['Select users...'] = 'Хэрэглэгчийг сонгох...'; 
  176176$lang['User status'] = 'Төлөв'; 
  177 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Хэрэглэгчийг бүртгэх/бүртгэлээс хасах'; 
   177$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Мэдээний эмхэтгэлд бүртгэх/бүртгэлээс хасах'; 
  178178$lang['Select at least one user'] = 'Дор хаяж нэг хэрэглэгчийг сонгоно уу'; 
  179179$lang['Users'] = 'Хэрэглэгчид'; 
   
  189189$lang['group "%s" added'] = '"%s" бүлгийг амжилттай нэмлээ'; 
  190190$lang['group "%s" deleted'] = '"%s" бүлгийг устгалаа'; 
  191 $lang['group "%s" updated'] = '"%s" бүлгийг амжилттай шинэчиллээ'; 
   191$lang['group "%s" updated'] = '"%s" бүлгийн мэдээллийг амжилттай шинэчиллээ'; 
  192192$lang['associate to group'] = 'бүлэгт нэмэх'; 
  193193$lang['%d groups'] = '%d бүлэг'; 
   
  199199$lang['Add group'] = 'Бүлэг нэмэх'; 
  200200$lang['Album updated successfully'] = 'Цомогыг амжилттай шинэчиллээ'; 
  201 $lang['Administration Home'] = 'Удирдлагын үндсэн хуудас'; 
   201$lang['Administration Home'] = 'Удирдлага'; 
  202202$lang['ACCESS_5'] = 'Эрх байхгүй'; 
  203203$lang['%d users deleted'] = '%d хэрэглэгчийг устгалаа'; 
   
  331331$lang['Send connection settings by email'] = 'Холболтын тохиргоог имэйлээр илгээх'; 
  332332$lang['Selection'] = 'Сонголт'; 
  333 $lang['Save order'] = 'Эрэмбийг хадаглах'; 
   333$lang['Save order'] = 'Эрэмбийг хадгалах'; 
  334334$lang['Restore'] = 'Сэргээх'; 
  335335$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Үндсэн тохиргоог сэргээх. Нэмэлт программийн тохиргоонууд алдагдах болно.'; 
   
  371371$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Зохицуулагчид мэдэгдэх:'; 
  372372$lang['added'] = 'сэтгэгдэл оруулсан үед'; 
  373 $lang['User comments validation'] = 'Хэрэглэгчийн сэтгэгдэлийг баталгаажуулах'; 
   373$lang['User comments validation'] = 'Сэтгэгдэлийг баталгаажуулах'; 
  374374$lang['Validation'] = 'Баталгаажуулах'; 
  375375$lang['Photo Properties'] = 'Зургийн шинж чанарууд'; 
   
  392392$lang['Save visits in history for'] = 'Сайтад зочилсон бичлэгийг нь хадгалах бүлэг:'; 
  393393$lang['Add a criteria'] = 'Шинэ нөхцөл нэмэх'; 
  394 $lang['Default photos order'] = 'Зургийн үндсэн дараалал'; 
   394$lang['Default photos order'] = 'Зургийн дараалал'; 
  395395$lang['Information data registered in database'] = 'Тохиргоог амжилттай шинэчлэн хадгаллаа'; 
  396396$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Бүх хэрэглэгчид и-мэйл хаягаа оруулах ёстой'; 
   
  490490$lang['Privacy level'] = 'Хандах эрх'; 
  491491$lang['Maintenance'] = 'Засвар үйлчилгээ'; 
  492 $lang['Pending Comments'] = 'Хүлээгдэж буй сэтгэгдэлүүд'; 
   492$lang['Pending Comments'] = 'Cэтгэгдэлүүд'; 
   493$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s амжилттай шинэчиллээ.'; 
   494$lang['%d user was not updated.'] = '%d хэрэглэгчийн мэдээллийг шинэчилж чадсангүй.'; 
   495$lang['%d user was updated.'] = '%d хэрэглэгчийн мэдээллийг амжилттай шинэчиллээ.'; 
   496$lang['%d users were not updated.'] = '%d хэрэглэгчийн мэдээллийг шинэчилж чадсангүй.'; 
   497$lang['%d users were updated.'] = '%d хэрэглэгчийн мэдээллийг амжилттай шинэчиллээ.'; 
   498$lang['%d parameter was updated.'] = '%d тохиргоог шинэчиллээ.'; 
   499$lang['modified'] = 'зассан үед'; 
   500$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Бүртгэлд амжилттай нэмлээ'; 
   501$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Бүртгэлээс хаслаа'; 
   502$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Таны и-мэйл хаягыг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн бүртгэлд амжилттай нэмлээ.'; 
   503$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Таны и-мэйл хаягыг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн бүртгэлээс хаслаа.'; 
   504$lang['See you soon,'] = 'Танд амжилт хүсье,'; 
   505$lang['See you soon.'] = 'Танд амжилт хүсье.'; 
   506$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Манай вэбмастер Таны и-мэйлийг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн санд нэмж орууллаа.'; 
   507$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Манай вэбмастер Таны и-мэйлийг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн сангаас хаслаа.'; 
   508$lang['Subscribe'] = 'Бүртгүүлэх'; 
   509$lang['Subscribed'] = 'Бүртгүүлсэн'; 
   510$lang['To subscribe'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэлд бүртгүүлэхийг хүсвэл'; 
   511$lang['To unsubscribe'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэлээс хасуулахыг хүсвэл'; 
   512$lang[', click on'] = 'дараахь холбоосыг ашиглана уу'; 
   513$lang['Uncheck all'] = 'Бүх сонголтыг цуцлах'; 
   514$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Хэрэв Танд асуух зүйл гарвал дараахь хаягаар холбоо барина уу.'; 
   515$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = '%s [%s] хаяг уруу и-мэйл илгээхэд алдаа гарлаа.'; 
   516$lang['To send ?'] = 'И-мэйл илгээх эсэх?'; 
   517$lang['Send'] = 'Илгээх'; 
   518$lang['Go to'] = 'Дараахь холбоосоор хандана уу...'; 
   519$lang['Password updated'] = 'Нууц үгийг шинэчиллээ'; 
   520$lang['Photo informations updated'] = 'Зургийн мэдээллийг шинэчиллээ'; 
   521$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Хэрэглэгч "%s"-н мэдээллийг амжилттай шинэчиллээ'; 
   522$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Хэрэглэгч %s [%s]-г шинэ мэдээний сангаас хасаж чадсангүй.'; 
   523$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Хэрэглэгч %s [%s]-г шинэ мэдээний сангаас хаслаа.'; 
   524$lang['User %s added'] = 'Хэрэглэгч  %s-г амжилттай нэмлээ'; 
   525$lang['user "%s" added'] = 'Хэрэглэгч "%s"-г амжилттай нэмлээ'; 
   526$lang['albums added in the database'] = 'цомогыг мэдээллийн санд амжилттай нэмлээ'; 
   527$lang['photos added in the database'] = 'зургийг мэдээллийн санд нэмлээ'; 
   528$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Хэрэглэгч %s [%s]-г шинэ мэдээний санд бүртгэж чадсангүй.'; 
   529$lang['User %s [%s] added.'] = 'Хэрэглэгч %s [%s]-г амжилттай нэмлээ'; 
   530$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Хэрэглэгч %s [%s]-г шинэ мэдээний санд амжилттай бүртгэлээ.'; 
   531$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Анхаар: Бүртгэлд(ээс) нэмэх/хасах бүрт хэрэглэгч уруу и-мэйл илгээх болно. '; 
   532$lang['Send mail to users'] = 'Хэрэглэгчдэд и-мэйл илгээх'; 
   533$lang['Complementary mail content'] = 'Нэмэлт мэдээлэл'; 
   534$lang['Add detailed content'] = 'Нэмэлт мэдээлэл оруулах'; 
   535$lang['Send mail as'] = 'И-мэйлийн гарчиг'; 
   536$lang['%d parameters were updated.'] = '%d тохиргоог шинэчиллээ.'; 
   537$lang['Parameters'] = 'Тохиргоо'; 
   538$lang['User list'] = 'Хэрэглэгчдийн жагсаалт'; 
   539$lang['Album list management'] = 'Цомогын дарааллыг зохицуулах'; 
   540$lang['Apply to sub-albums'] = 'дэд цомгийг хамруулах'; 
   541$lang['manage sub-albums'] = 'дэд цомгийг цэгцлэх'; 
   542$lang['Albums automatically sorted'] = 'Цомогуудыг амжилттай эрэмбэллээ'; 
   543$lang['Automatic sort order'] = 'Эрэмблэх'; 
   544$lang['apply automatic sort order'] = 'автоматаар эрэмблэх'; 
   545$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Цэсний дарааллыг амжилттай шинэчиллээ.'; 
   546$lang['Menu Management'] = 'Цэс'; 
   547$lang['Show menubar'] = 'Цэсийг харуулах'; 
   548$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Та Piwigo-н хамгийн сүүлийн хувилбарыг ашиглаж байна.'; 
   549$lang['Update albums informations'] = 'Цомогний мэдээллийг шинэчлэх'; 
   550$lang['Update Complete'] = 'Шинэчлэлт амжилттай хийгдлээ'; 
   551$lang['User %s updated'] = '%s хэрэглэгчийн мэдээллийг амжилттай шинэчиллээ'; 
   552$lang['Update user'] = 'Хэрэглэгчийн мэдээллийг шинэчлэх'; 
   553$lang['Reset ignored updates'] = 'Цуцалсан шинэчлэлийг сэргээх'; 
   554$lang['Update All'] = 'Бүгдийг шинэчлэх'; 
   555$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Шинэчлэлт хийгдэж байна... Түр хүлээнэ үү.'; 
   556$lang['Update photos information'] = 'Зурагны мэдээллийг шинэчлэх'; 
   557$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Piwigo %s уруу шинэчлэх'; 
   558$lang['Caddie management'] = 'Устгах жагсаалтын зохицуулалт'; 
   559$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах (нэмж хассан цомог болон зурагнууд)'; 
   560$lang['directories + files'] = 'хавтас + файлуудыг'; 
   561$lang['only directories'] = 'зөвхөн хавтасуудыг'; 
   562$lang['synchronize files structure with database'] = 'Файлийн бүтцийг мэдээллийн сантай давхцуулж тулгах'; 
   563$lang['Choose an option'] = 'Сонголтоо хийнэ үү'; 
   564$lang['%d user comment rejected'] = '%d хэрэглэгчийн сэтгэгдэлийг цуцаллаа'; 
   565$lang['%d user comment validated'] = '%d хэрэглэгчийн сэтгэгдэлийг идэвхжүүллээ'; 
   566$lang['%d user comments rejected'] = '%d хэрэглэгчийн сэтгэгдэлийг цуцаллаа'; 
   567$lang['%d user comments validated'] = '%d хэрэглэгчийн сэтгэгдэлийг идэвхжүүллээ'; 
  493568?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.