Changeset 26586


Ignore:
Timestamp:
01/09/14 21:51:35 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/admin.lang.php

  r26461 r26586  
  293293$lang['Image id'] = 'Зургийн ID'; 
  294294$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Сэтгэгдэлийг устгахад админд мэйлээр мэдэгдэх'; 
  295 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Шинээр хэрэглэгч бүртгүүлэхэд админд мэйлээр мэдэгдэх'; 
   295$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Шинээр хэрэглэгч бүртгүүлэхэд зохицуулагчид и-мэйлээр мэдэгдэх'; 
  296296$lang['Documentation'] = 'Баримт бичиг'; 
  297297$lang['Add another set of photos'] = 'Өөр зурагнууд нэмэх'; 
   
  405405$lang['Caddie'] = 'Устгах'; 
  406406$lang['Remove from caddie'] = 'Устгах жагсаалтаас хасах'; 
  407 $lang['add new photos to caddie'] = 'шинэ зургийг устгах жагсаалтанд нэмэх'; 
   407$lang['add new photos to caddie'] = 'шинэ зургийг "устгах жагсаалт"-д нэмэх'; 
  408408$lang['Duplicates'] = 'Давхардсан'; 
  409409$lang['With no album'] = 'Цомогт ороогүй'; 
   
  557557$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Piwigo %s уруу шинэчлэх'; 
  558558$lang['Caddie management'] = 'Устгах жагсаалтын зохицуулалт'; 
  559 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах (нэмж хассан цомог болон зурагнууд)'; 
   559$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах (нэмж, хассан цомог болон зурагнууд)'; 
  560560$lang['directories + files'] = 'хавтас + файлуудыг'; 
  561561$lang['only directories'] = 'зөвхөн хавтасуудыг'; 
   
  575575$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d алдааг хэрэгсэхгүй орхив.'; 
  576576$lang['Anomaly'] = 'Алдаа'; 
   577$lang['photos deleted from the database'] = 'зургуудийг мэдээллийн сангаас устаглаа'; 
   578$lang['Dissociate from album'] = 'Цомогоос хасах'; 
   579$lang['Set author'] = 'Зураг авагч'; 
   580$lang['Type here the author name'] = 'Зураг авсан хүний нэрийг энд оруулна уу'; 
   581$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Бүртгүүлээгүй болон шинэ хэрэглэгчдэд харагдах үндсэн загвар болгон тохируулах'; 
   582$lang['Set creation date'] = 'Оруулсан огноог засах'; 
   583$lang['No user selected of %d users'] = 'Хэрэглэгч сонгоогүй байна (нийт %d хэрэглэгч) '; 
   584$lang['Invert'] = 'Эсрэгээр нь'; 
   585$lang['none'] = 'нэгийг ч биш'; 
   586$lang['No photo in the current set.'] = 'Тухайн хэсэгт зураг байхгүй байна.'; 
   587$lang['No matching user found'] = 'Ийм хэрэглэгч олдсонгүй'; 
   588$lang['Manage photos'] = 'Зургуудийг цэгцлэх'; 
   589$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Энэ %d зургуудийг цэгцлэх'; 
   590$lang['Miscellaneous'] = 'Буёад'; 
   591$lang['No mail to send.'] = 'Илгээх и-мэйл байхгүй байна.'; 
   592$lang['Loading...'] = 'Ачаалж байна...'; 
   593$lang['GD library is missing'] = 'GD library байхгүй байна'; 
   594$lang['Failed to write file to disk'] = 'Файлыг бичэхэд алдаа гарлаа'; 
   595$lang['File/directory read error'] = 'Файл/хавтасыг уншихад алдаа гарлаа'; 
   596$lang['Error on file "%s" : %s'] = '"%s" файлд алдаа илэрлээ: %s'; 
   597$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Сэтгэгдэлийг засах үед зохицуулагчид и-мэйлээр мэдэгдэх'; 
   598$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Сэтгэгдэлийг идэвхжүүлэх шаардлагатай үед зохицуулагчид и-мэйлээр мэдэгдэх'; 
   599$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Сэтгэгдэлийг оруулсан үед зохицуулагчид и-мэйлээр мэдэгдэх'; 
   600$lang['Create this site'] = 'Энэ сайтыг үүсгэх'; 
   601$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Үндсэн хэрэглэгчийг устгах боломжгүй'; 
   602$lang['Default user does not exist'] = 'Үндсэн хэрэглэгчийг оруулаагүй байна'; 
   603$lang['Deleted on'] = 'Устгасан огноо'; 
   604$lang['Detailed informations'] = 'Дэлгэрэнүй мэдээлэл'; 
   605$lang['Directory'] = 'Хавтас'; 
   606$lang['Directory does not exist'] = 'Ийм хавтас байхгүй байна'; 
   607$lang['Duplicate'] = 'Давхардал'; 
   608$lang['Correction applied with error'] = 'Засах үед алдаа гарлаа'; 
   609$lang['Correction applied with success'] = 'Амжилттай заслаа'; 
   610$lang['Change password'] = 'Нууц үг солих'; 
   611$lang['Change username'] = 'Хэрэглэгчийн нэр солих'; 
   612$lang['Available only with HTML format'] = 'Зөвхөн HTML хэлбэрээр боломжтой'; 
   613$lang['Batch Manager'] = 'Цэгцлэх'; 
   614$lang['Basic settings'] = 'Үндсэн тохиргоо'; 
   615$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Өндөр нь их үед усан хээг ашиглах'; 
   616$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Өргөн нь их үед усан хээг ашиглах'; 
   617$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Бусад (%s) загварууд тухайн загвараас хамаарч байгаа учир устгах боломжгүй байна.'; 
   618$lang['All themes are up to date.'] = 'Шинэчлэх шаардлагатай загвар байхгүй байна'; 
   619$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Дараахь загварууд Piwigo-н шинэ гарсан хувилбартай зохицохгүй байх магадлалтай:'; 
   620$lang['Make this language available to users'] = 'Тухайн хэлийг хэрэглэгчид ашиглах боломжтой болгох'; 
   621$lang['Visit language site'] = 'Тухайн хэлний вэб хуудсанд зочилох'; 
   622$lang['Extend for templates'] = 'Темплетийг засах'; 
   623$lang['Optional URL keyword'] = 'Нэмэлт URL түлхүүр үг'; 
   624$lang['Original templates'] = 'Эх загвар'; 
   625$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Эх загварыг өргөтгөл хавтасан дахь нэмэлт загваруудаас солих'; 
   626$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'GD-г ашиглаж байгаа учир "Оруулсаны дараа хэмжээг шинэчлэх" функцыг идэвхгүй болголоо'; 
   627$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Нууцалсан цомог зөвхөн Зохицуулагчид харагдана'; 
   628$lang['High definition enabled'] = 'Өндөр нарийвчлал идэвхтэй'; 
  577629?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.