Changeset 26611


Ignore:
Timestamp:
01/11/14 13:04:20 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[oauth] Update pl_PL, thanks to : K.S.

Location:
extensions/oAuth/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/oAuth/language/pl_PL/help.lang.php

  r26608 r26611  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Provide this URL as the Callback/Redirect URL for your application: <em>%s</em>'] = 'Wprowadź ten adres jako Callback/Redirect ULR dla swojej aplikacji: <em>%s</em>'; 
  24 $lang['No registration required for OpenID based providers'] = 'Dla dostawców wspierających OpenID rejestracja nie jest wymagana'; 
  2524$lang['Set <b>%s</b> to <em>%s</em>'] = 'Ustaw <b>%s</b> do <em>%s</em>'; 
  26 $lang['On the <b>Create Client ID</b> popup, switch to advanced settings by clicking on <b>(more options)</b>'] = 'W okienku <b>Stwórz ID klienta</b>/<b>Create Client ID</b> przejdź do ustawień zaawansowanych klikając <b>(więcej opcji)</b>/<b>(more options)</b>'; 
  2725$lang['Once the application is registered update the permissions : set <b>Contacts</b> as <em>Read</em> and <b>Social Directory</b> as <em>Read Public</em>'] = 'Gdy aplikacji zostanie zarejestrowana, zaktualizuj zezwolenia: ustaw <b>Kontakty</b>/<b>Contacts</b> na <em>Odczyt</em>/<em>Odczyt</em> i <b>Katalog społecznościowy</b>/<b>Social Directory</b> na <em>Odczyt publiczny</em>/<em>Read Public</em>'; 
  2826$lang['Once you have registered, copy and past the created application credentials into this setup page'] = 'Gdy się już zarejestrujesz, skopiuj i wklej na tej stronie utworzone poświadczenia aplikacji'; 
  29 $lang['On the <b>API Access</b> tab, <b>create an OAuth 2.0 Client ID</b>'] = 'W zakładce <b>API Access</b>, <b>stwórz OAuth 2.0 Client ID</b>'; 
  3027$lang['Fill out any required fields such as the application name and description'] = 'Wypełnij wszystkie wymagane pola, takie jak nazwa aplikacji i opis'; 
  3128$lang['Go to <a href="%s" target="_blank">%s</a> and create a new application'] = 'Idź do <a href="%s" target="_blank">%s</a> i stwórz nową aplikację'; 
  3229$lang['Put your website domain in the %s fields. It should match with the current hostname: <em>%s</em>'] = 'Wpisz domenę swojej strony w pola %s. Powinna się zgadzać z aktualną nazwa hosta: <em>%s</em>'; 
   30$lang['Based on OpenID'] = 'Oparty na OpenID'; 
   31$lang['Go to <b>Settings->Advanced</b> and activate <em>Client OAuth Login</em>'] = 'Aktywuj <em>Client OAuth Login</em> w zakładce <b>Ustawienia -> Zaawansowane</b>'; 
   32$lang['No registration required'] = 'Rejestracja nie jest wymagana'; 
   33$lang['On the <b>APIs & auth -> Credentials</b> tab, <b>Create new client ID</b>'] = 'Stwórz nowy identyfikator klienta w zakładce <b>APIs & auth -> Poświadczenia</b>'; 
  3334?> 
 • extensions/oAuth/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r26558 r26611  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Social Connect: You need to configure the credentials'] = 'Social Connect: Musisz skonfigurować poświadczenia'; 
  24 $lang['OpenID must be enabled in order to use %s authentication'] = 'Aby użyć uwierzytelniania %s musi być włączone OpenID'; 
  2524$lang['Or sign in with'] = 'Lub zaloguj się przy pomocy'; 
  2625$lang['Contacting <b>%s</b>. Please wait.'] = 'Komunikacja z <b>%s</b>. Proszę czekać.'; 
   
  4746$lang['Error...'] = 'Błąd...'; 
  4847$lang['Loading...'] = 'Wczytywanie...'; 
   48$lang['Cancel'] = 'Anuluj'; 
   49$lang['Please enter your user ID'] = 'Podaj swój identyfikator użytkownika'; 
  4950?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.