Changeset 26891


Ignore:
Timestamp:
01/20/14 06:32:29 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/admin.lang.php

  r26789 r26891  
  9393$lang['Move albums'] = 'Цомгийг зөөх'; 
  9494$lang['Move to album'] = 'Цомог уруу зөөх'; 
  95 $lang['Informations'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэл'; 
   95$lang['Informations'] = 'Мэдээллэл'; 
  9696$lang['Install'] = 'Суулгах'; 
  9797$lang['Installed Languages'] = 'Идэвхтэй байгаа хэл'; 
   
  208208$lang['Dump Database'] = 'Мэдээллийг санг устгах'; 
  209209$lang['Download,'] = 'Татаж авах,'; 
  210 $lang['Delete selected tags'] = 'Сонгосон үгсийг устгах'; 
   210$lang['Delete selected tags'] = 'Устгах'; 
  211211$lang['Delete selected users'] = 'Сонгосон хэрэглэгчийг устгах'; 
  212212$lang['Database'] = 'Өгөгдлийн сан'; 
   
  218218$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Энэ цомогны зургийг өөр цомогтой холбох'; 
  219219$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Энэ цомогны зурагнуудыг шинэ цомогтой холбох'; 
  220 $lang['New photos were added'] = 'Шинэ зурагнууд нэмэгдлээ'; 
   220$lang['New photos were added'] = 'Шинэ зураг нэмэгдлээ'; 
  221221$lang['Manage photo ranks'] = 'Зурагны дараалал'; 
  222 $lang['New photos added'] = 'Шинэ зурагнууд нэмэгдлээ'; 
   222$lang['New photos added'] = 'Шинэ зураг нэмэгдлээ'; 
  223223$lang['%d photos were deleted'] = '%d зургийг устгалаа'; 
  224224$lang['(this tag will be deleted)'] = '(энэ түлхүүр үг устах болно)'; 
   
  272272$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Дараахь %d түлхүүр үгсийг устгалаа'; 
  273273$lang['All %d photos are selected'] = 'Нийт %d зураг сонгосон байна'; 
  274 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Сонгосон үгсийг хувилах'; 
  275 $lang['Merge selected tags'] = 'Сонгосон үгсийг нэгтгэх'; 
   274$lang['Duplicate selected tags'] = 'Хувилах'; 
   275$lang['Merge selected tags'] = 'Нэгтгэх'; 
  276276$lang['selection'] = 'сонголт'; 
  277277$lang['Select at least one album'] = 'Дор хаяж нэг цомог сонгоно уу'; 
   
  400400$lang['Allow rating'] = 'Үнэлгээг идэвхжүүлэх'; 
  401401$lang['Page banner'] = 'Нүүр хуудасны баннер'; 
  402 $lang['Gallery title'] = 'Галларейн нэр'; 
   402$lang['Gallery title'] = 'Галерейн нэр'; 
  403403$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Хоосон бол галларейн нэрийг ашиглах болно'; 
  404404$lang['Add to caddie'] = 'Устгах жагсаалтанд нэмэх'; 
   
  415415$lang['The whole set'] = 'Бүх цомгийг'; 
  416416$lang['include child albums'] = 'дэд цомгийг хамруулах'; 
  417 $lang['Visit Gallery'] = 'Цомгийг харах'; 
   417$lang['Visit Gallery'] = 'Галерейг харах'; 
  418418$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Удирдлагын талбарыг бараан болон цайвар өнгөөр солих'; 
  419419$lang['Change Admin Colors'] = 'Өнгийг солих'; 
   
  437437$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Зөвшөөрөгдөх зургийн төрлүүд: %s.'; 
  438438$lang['Select files'] = 'Файлаа сонгоно уу'; 
  439 $lang['... or '] = '...эсвэл'; 
   439$lang['... or '] = '...эсвэл '; 
  440440$lang['unit mode'] = 'дэлгэрэнгүй хэсэг'; 
  441441$lang['unset'] = 'өөрчлөөгүй'; 
   
  504504$lang['See you soon,'] = 'Танд амжилт хүсье,'; 
  505505$lang['See you soon.'] = 'Танд амжилт хүсье.'; 
  506 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Манай вэбмастер Таны и-мэйлийг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн санд нэмж орууллаа.'; 
  507 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Манай вэбмастер Таны и-мэйлийг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн сангаас хаслаа.'; 
   506$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Манай вэбмастер Таны и-мэйл хаягийг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн бүртгэлд нэмж орууллаа.'; 
   507$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Манай вэбмастер Таны и-мэйл хаягийг шинэ мэдээ, мэдээллийн эмхэтгэлийн бүртгэлээс хаслаа.'; 
  508508$lang['Subscribe'] = 'Бүртгүүлэх'; 
  509509$lang['Subscribed'] = 'Бүртгүүлсэн'; 
  510 $lang['To subscribe'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэлд бүртгүүлэхийг хүсвэл'; 
  511 $lang['To unsubscribe'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэлээс хасуулахыг хүсвэл'; 
   510$lang['To subscribe'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэлд бүртгүүлэхийг хүсвэл '; 
   511$lang['To unsubscribe'] = 'Мэдээллийн эмхэтгэлээс хасуулахыг хүсвэл '; 
  512512$lang[', click on'] = 'дараахь холбоосыг ашиглана уу'; 
  513513$lang['Uncheck all'] = 'Бүх сонголтыг цуцлах'; 
  514 $lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Хэрэв Танд асуух зүйл гарвал дараахь хаягаар холбоо барина уу.'; 
   514$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Хэрэв Танд асуух зүйл байгаа бол дараахь хаягаар холбоо барина уу.'; 
  515515$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = '%s [%s] хаяг уруу и-мэйл илгээхэд алдаа гарлаа.'; 
  516516$lang['To send ?'] = 'И-мэйл илгээх эсэх?'; 
   
  555555$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Шинэчлэлт хийгдэж байна... Түр хүлээнэ үү.'; 
  556556$lang['Update photos information'] = 'Зурагны мэдээллийг шинэчлэх'; 
  557 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'Piwigo %s уруу шинэчлэх'; 
   557$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Piwigo %s хувилбар болгож шинэчлэх'; 
  558558$lang['Caddie management'] = 'Устгах жагсаалтын зохицуулалт'; 
  559559$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах (нэмж, хассан цомог болон зурагнууд)'; 
   
  588588$lang['Manage photos'] = 'Зургуудийг цэгцлэх'; 
  589589$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Энэ %d зургуудийг цэгцлэх'; 
  590 $lang['Miscellaneous'] = 'Буёад'; 
   590$lang['Miscellaneous'] = 'Бусад'; 
  591591$lang['No mail to send.'] = 'Илгээх и-мэйл байхгүй байна.'; 
  592592$lang['Loading...'] = 'Ачаалж байна...'; 
   
  683683$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Өндөрийн хамгийн их утга %d-с %d-н хооронд байх ёстой'; 
  684684$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Өргөний хамгийн их утга %d-с %d-н хооронд байх ёстой'; 
  685 $lang['Save manual order'] = 'Эрэмбийг хадгалах'; 
   685$lang['Save manual order'] = 'Хадгалах'; 
  686686$lang['Select at least one tag'] = 'Доод тал нь нэг түлхүүр үг сонгоно уу'; 
  687687$lang['Ratio'] = 'Харьцаа хэмжээ'; 
   
  701701$lang['Last hit'] = 'Сүүлд үзсэн'; 
  702702$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo-г ашиглах заавар'; 
   703$lang['Showing %s to %s of %s users'] = '%s-с %s хэрэглэгчийг харуулж байна. Нийт %s хэрэглэгчид'; 
   704$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Цомогын төлөв байдлыг сонгох'; 
   705$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Хэрэглэгчид сэтгэгдэл бичэх эрхийг зохицуулах'; 
   706$lang['Authorized'] = 'Зөвшөөрөгдсөн'; 
   707$lang['Lock albums'] = 'Цомогийг түгжэх'; 
   708$lang['Unlocked'] = 'Түгжээгүй'; 
   709$lang['Permissions'] = 'Зөвшөөрөл'; 
   710$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'цомогийг үзэхийн тулд хэрэглэгч болгон бүртгүүлж зөвшөөрөл авах ёстой'; 
   711$lang['any visitor can see this album'] = 'энэ цомгийг дурийн хүн үзэх боломжтой'; 
   712$lang['Manual order'] = 'Гараараа эрэмблэх'; 
   713$lang['manual order'] = 'гараараа эрэмблэх'; 
   714$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'үндсэн тохиргоог ашиглах'; 
   715$lang['Add a virtual album'] = 'Хийсвэр цомог нэмэх'; 
  703716?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.