Changeset 28011


Ignore:
Timestamp:
03/29/14 17:11:54 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[rv_autocomplete] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/rv_autocomplete/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r27770 r28011  
  2323$lang['Leave empty for automatic gallery search <br>OR enter an url ($r/ at the start of url means this gallery)<br>OR enter q=Term to search for a specific term'] = 'Ponechajte prázdne pre automatické vyhľadávenie v galérii <br>, alebo zadajte adresu url ($r / na začiatku url znamená táto galéria)<br>alebo zadajte q=Term pre vyhľadanie špecifického pojmu'; 
  2424$lang['Use <b>\</b> to break search (e.g. Central Park\, NY will not match NY but it will display it)'] = 'Použite <b>\</b> na prerušenie vyhľadávania (napríklad Central Park\, NY sa nezhoduje s NY ale sa zobrazí)'; 
  25 $lang['Look for matches in other languages if the number of matches in main language is less than'] = 'Pozrite sa na nálezy v iných jazykoch, ak počet nálezov v hlavnom jazyku je menej ako  
  26 '; 
  27 $lang['No data available in table'] = 'Nie sú k dispozícii žiadne údaje v tabuľke'; 
  2825$lang['(Auto completions are automatically invalidated on uploads, permission changes ...).'] = '(Automatické dokončenie sú automaticky neplatné pre nahrávania, zmeny prístupových práv...).'; 
  29 $lang['Stop accumulating matches after'] = 'Zastavenie hromadenia zápisov po '; 
  3026$lang['Invalidate auto completion index cache'] = 'Nesprávne naindexovaná autocompletion pamäť'; 
  3127$lang['If you change album/tag names or permalink you might want to'] = 'Ak zmeníte názov albumu/kľúčového slova alebo trvalý link, možno budete chcieť'; 
  32 $lang['Maximum number of suggestions'] = 'Maximálny počet návrhov'; 
  33 $lang['Query:'] = 'Otázka'; 
  34 $lang['Name'] = 'Názov'; 
  3528$lang['Weight'] = 'Hmotnosť'; 
  3629$lang['Url'] = 'Url'; 
  37 $lang['URL'] = 'URL'; 
  38 $lang['Ideal number of suggestions'] = 'Ideálny počet návrhov'; 
  3930$lang['Exclude'] = 'Vylúčené'; 
  4031$lang['Custom'] = 'Vlastné'; 
  4132$lang['Create a new suggestion'] = 'Vytvorenie nového návrhu'; 
  4233$lang['Configuration'] = 'Konfigurácia'; 
  43 $lang['Actions'] = 'Akcie'; 
  44 $lang['positive matches'] = 'pozitívnych nálezov'; 
  45 $lang['Weight:'] = 'Hmotnosť:'; 
  46 ?> 
   34$lang['Query'] = 'Dotaz'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.