Changeset 28201


Ignore:
Timestamp:
04/16/14 21:44:31 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[mypiwishop] Update lv_LV, thanks to : agrisans

Location:
extensions/MyPiwiShop/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/MyPiwiShop/language/lv_LV/intro.html

  r28190 r28201  
  33<br>  
  44<h4>Kā lietot ?</h4> 
  5   <h5>1 Côté administration du plugin dans l'onglet</h5> 
   5  <h5>1.Administrācijas puses Tab spraudnis</h5> 
  66  <p style="font-weight:bold">1.1 _Konfigurācija_</p> 
  77  <ul>  
  88  <li>Ievadiet jūsu Paypal kodu vai e-pastu.</li> 
  99  <li>Izmantoto valūtu.</li> 
  10   <li>Expedion costs if they are fix, else include them in the product price.</li> 
  11   <li>If needed, enter a short description of your products (ex: 100% Coton Tee-shirts made in China...).</li> 
  12   <li>If needed, enter a short description to presents part of your products (ex: Choose one product in the list).</li> 
  13   <li>If needde, enter your text to present a unique product (ex: available product).</li> 
   10  <li>Ekspedīcijas izmaksas, ja ir, ievietot tās produktu cenā.</li> 
   11  <li>Ja nepieciešams, ievadīt īsu jūsu produkta aprakstu (Piemēram: 100% Kokvilna Ķīnā ražoti T-krekli...).</li> 
   12  <li>Ja nepieciešams, ievadiet īsu jūsu produktu aprakstošo daļu (Piemēram: Izvēlietoes vienu produktu no saraksta).</li> 
   13  <li>Ja nepieciešams, ievadiet tekstu, kas apraksta produkta unikalitāti (piemēram: pieejams produkts).</li> 
  1414  </ul> 
  1515   
  16   <p style="font-weight:bold">1.2 _Products_</p> 
   16  <p style="font-weight:bold">1.2 _Produkti_</p> 
  1717  <ul>  
  18   <li>1.2.1 Add product 
  19   <p>Enter the product name</p> 
  20   <p>If needed, use additional information. This note is visible in administraion page of MyPiwiShop</p> 
  21   <p>Enter the price</p> 
  22   <p>Select or create an option (refer §3.1)<p> 
  23   <p>Then submit</p> 
   18  <li>1.2.1 Pievienot produktu 
   19  <p>Ievadīt produkta nosaukumu</p> 
   20  <p>Ja nepieciešams, lietojiet papildinformāsciju. Šī piezīme redzama MansPiwigoVeikals administrācijas lapā</p> 
   21  <p>Ievadiet cenu</p> 
   22  <p>Izvēlaties vai izveidojiet savu variantu (skat. §3.1)<p> 
   23  <p>Tad apstipriniet un iesniedziet</p> 
  2424  </li> 
  25   <li>1.2.2 Produst list 
  26   <p>Tick one or more products to remove them from the list</p> 
  27   <p>You can edit or duplicater products</p> 
   25  <li>1.2.2 Produktu saraksts 
   26  <p>Uzklikšķiniet uz viena vai vairākiem produktiem, lai izņemtu tos no saraksta</p> 
   27  <p>Jūs varat labot vai dublēt produktus</p> 
  2828  </li> 
  29   <li>1.2.3 Manage product order in form 
  30   <p>Products are displayed by creation date order by default. You chan change this using drag and drop on product item</p> 
   29  <li>1.2.3 Pārvaldiet produktu secību formā 
   30  <p>Pēc noklusēšanas produkti sakārtoti pēc to izveides datuma. Ar peles palīdzību jūs varat mainīt izkārtojumu, pārvietojot produkta vienību citur</p> 
  3131  </li> 
  3232  </ul> 
  3333   
  34   <p style="font-weight:bold">1.3 _Options_</p> 
   34  <p style="font-weight:bold">1.3 _Opcijas_</p> 
  3535  <ul>  
  36   <li>1.3.1 Add an option 
  37   <p>Enter the option name</p> 
  38   <p>Select the option type: select: combo box (ex: size s/l/xl/xxl); radio: radio button (ex:cadre yes/no); text: text field (ex: border width in cm); textarea: text erea (ex: Let's comment); Checkbox: check button (ex: I read and accept terms of use)</p> 
  39   <p>If field is required to validate order, tick the box</p> 
  40   <p>If needed, use additional information. This note is visible in administraion page of MyPiwiShop</p> 
  41   <p>You have to create some values depending the selected option type (select, radio and checkbox)</p> 
  42   <p>Then apply changes</p> 
   36  <li>1.3.1 Pievienot opciju (variantu) 
   37  <p>Ievadīt opcijas nosaukumu</p> 
   38  <p>Atlasīt opcijas tipu: atlasīt: combo box (piem: izmērs s/l/xl/xxl); radio: radio poga (piem:cadre jā/nē); teksts: teksta lauks (piem: malas platums cm); textarea: teksta lauks (piem: Komentēsim); Checkbox: izvēles poga (piem: Esmu izlasījis un akceptējis lietošanas nosacījumus)</p> 
   39  <p>Ja lauks nepieciešams, lai validētu rindu, klikšķināt uz izvēlnes</p> 
   40  <p>Ja nepieciešams, izmantot papildus informāciju. Šī piezīme redzama MansPiwigoVeikals administrācijas lapā</p> 
   41  <p>Jums ir jāizveido dažas vērtības, atkarībā no izvēlētās opcijas veida (izvēlieties, radio un izvēles rūtiņu)</p> 
   42  <p>Tad apstiprināt izmaiņas </p> 
  4343  </li> 
  44   <li>1.3.2 Table of products 
  45   <p>Tick one or more options to delete</p> 
  46   <p>You can edit or duplicate an option</p> 
   44  <li>1.3.2 Produktu tabula 
   45  <p>Klikšķināt uz vairākām opcijām, lai dzēstu</p> 
   46  <p>Jūs varat labot vai dublēt opciju</p> 
  4747  </li> 
  48   <li>1.3.3 Manage options order in form 
  49   <p> Options are listed by creation date by default. You can change this order using drag'n drop</p> 
   48  <li>1.3.3 Pārvaldiet produktu secību formā 
   49  <p> Options are listed by creation date by default. Pēc noklusēšanas produkti sakārtoti pēc to izveides datuma. Ar peles palīdzību jūs varat mainīt izkārtojumu, pārvietojot produkta vienību citur</p> 
  5050  </li> 
  5151 
  5252 
  53   <h5> 2 Piwigo administration side</h5> 
  54   <p>Now you have to link one or more products to photos. For this use the page "photos/batch manager".</p> 
   53  <h5> 2 Piwigo administrācijas puse</h5> 
   54  <p>Tagad jums jāsasaista viens vai vairāki produkti ar fotogrāfijām. Šim nolūkam lietojietlapu "photos/batch manager".</p> 
  5555  <br> 
  56   <li>2.1 Global mode</li> 
  57   <p>Select images you want to link to products.<p> 
  58   <p>In action menu, choose MyPiwiShop.<p> 
  59   <p>Select your products (You can also remove products already selected for theese pictures).</p> 
  60   <p>Then apply action</p> 
   56  <li>2.1 Globālais režīms</li> 
   57  <p>Atlasiet attēlus kurus gribat sasaistīt ar produktiem.<p> 
   58  <p>Darbību izvēlnē izvēlaties MyPiwiShop (MansPiwigoVeikals) .<p> 
   59  <p>Atlasiet savus produktus (Varat arī dzēst šiem attēliem jau izvēlētus produktus).</p> 
   60  <p>Tad apstipriniet darbību</p> 
  6161  <br> 
  62   <li>2.2 Single mode</li> 
  63   <p>For each photo you can use the link "see related products for this picture".<p> 
  64   <p>Products used for the picture are listed.</p> 
  65   <p>You can tick/untick products to link/unlink them to the photo.</p> 
  66   <p>Then validate the change</p> 
   62  <li>2.2 Vienreizējais režīms</li> 
   63  <p>Katram attēlam varat lietot saiti "see related products for this picture".<p> 
   64  <p>Ir attēloti attēlam izmantotie produkti.</p> 
   65  <p>Varat pievienot/atvienot produktus lai piesaistītu/atsaistītu tos no foto.</p> 
   66  <p>Tad validējiet un apstipriniet izmaiņas</p> 
  6767</ul> 
 • extensions/MyPiwiShop/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r28021 r28201  
  2828$lang['products have been removed for these pictures'] = 'šo bilžu produkti ir izņemti'; 
  2929$lang['see related products for this picture'] = 'skatīt šai bildei radniecīgos produktus'; 
  30 $lang['Edit'] = 'Rediģēt'; 
   30$lang['Edit'] = 'Labot'; 
  3131$lang['drag / drop to change the order'] = 'velciet / nometiet, lai izmainītu pasūtījumu '; 
  3232$lang['you must enter the product and not the price'] = 'jums jāievada produkta nosaukums nevis cena'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.