Changeset 28206


Ignore:
Timestamp:
04/16/14 21:44:39 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cumulus_tags_cloud] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pwgCumulus/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r28193 r28206  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['Animation colors'] = 'Colors del dibuix'; 
  24 $lang['Animation configuration : size, tags colors, tags size'] = 'Configuració del dibuix: mida, colors de les etiquetes, mida de les etiquetes'; 
  25 $lang['Animation width and height'] = 'Mida i amplada del dibuix'; 
   23$lang['Animation colors'] = 'Colors de l\'animació'; 
   24$lang['Animation configuration : size, tags colors, tags size'] = 'Configuració de l\'animació: mida, colors de les etiquetes, mida de les etiquetes'; 
   25$lang['Animation width and height'] = 'Mida i amplada de l\'animació'; 
  2626$lang['Check the checkbox to use transparent mode for background'] = 'Activeu el quadre de verificació si voleu utilitzar el mode transparent per al fons. '; 
  2727$lang['Coefficient for tags size updated'] = 'S\'ha actualitzat el coeficient de la mida de les etiquetes'; 
  28 $lang['Cumulus Tags Cloud Plugin'] = 'Connector de núvol tipus cúmuls d\'etiquetes '; 
   28$lang['Cumulus Tags Cloud Plugin'] = 'Connector de núvol tipus cúmul d\'etiquetes '; 
  2929$lang['Dashboard'] = 'Cónsola'; 
  3030$lang['block'] = 'bloqueja'; 
  31 $lang['cumulus cloud'] = 'núvol de cúmuls'; 
   31$lang['cumulus cloud'] = 'núvol cúmul'; 
  3232$lang['Transparent mode for background'] = 'S\'està utilitzant el mode transparent per al fons'; 
  3333$lang['Transparent mode is not used'] = 'No s\'està utilitzant el mode transparent'; 
   
  6060$lang['Current release:'] = 'Versió actual'; 
  6161$lang['Height'] = 'Alçada'; 
   62$lang['You can choose to add cumulus tag cloud in menu. You can define tags cloud position in the main menu by choosing its position related to another block'] = 'Podeu escollir en afegir el núvol cúmul d\'etiquetes al menú. Podeu definir la posició del núvol d\'etiquetes en el menú principal escollint la posició relacionada a un altre bloc'; 
   63$lang['You can choose that mode for tags default display mode by adding (or changing) in the configuration file'] = 'Podeu escollir aquest mode per la visualització per defecte de les etiquetes si ho indiqueu en el fitxer de configuració.'; 
   64$lang['That plugin display tags using a flash movie that rotates them in 3D. It works like a regular tags cloud but in a more amazing and exciting way.'] = 'Aquest connector mostra etiquetes utilitzant una animació flash que gira en 3D. Funciona com un núvol d\'etiquetes normal però d\'una forma més sorprenent.'; 
   65$lang['Check the checkbox to add tags cloud in main menu'] = 'Activeu el quadre de verificació per afegir el núvol d\'etiquetes en el menú principal'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.